Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0213-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-03004
Наименование: "Квалификация - качество - конкурентноспособност"
Бенефициент: Сдружение "Еврохоризонт"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 30.07.2009
Дата на приключване: 01.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Борино
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда обучение по ключови компетенции на 72 лица и обучение по проефесията "Шивач" на 72 лица в с.Борино и гр.Сърница. Продължителността на проекта е 10 месеца на обща стойност88200 лв. ВО има трима партньора по проекта - "Бонгу" ЕООД, "Сунай" ООД и Дружество "Наука и знание".
Дейности: Подготовка на дейност 1 - Създаване на етик за реализиране и управление на проекта
Изпълнение на дейност 1 - Създаване на екип за реализиране и управление на проекта Създаване на екип по проекта - ръководител, счетоводител, счетоводител обучения, координатор обучения и технически сътрудник - координатор
Подготовка на дейност 2 - Техническа подготовка за ефективно провеждане на обучението
Изпълнение на дейност 2 - Техническа подготовка за ефективно провеждане на обучението Провеждане на рекламно-оповестителни дейности за набиране на бенефициенти. Ще се изготвят обяви за информиране на работниците и служителите. Подбор и организиране на бенефициентите за участие в обучението по групи. Организиране на материално-техническа база. Създаване на учебни графици.
Подготовка на дейност 3 - Организационно-методически дейности на ефективни обучителни курсове
Изпълнение на дейност 3 - Организационно-методически дейности за провеждане на ефективни обучителни курсове Създаване на съвременна методика за обучение. Създаване и утвърждаване на учебни програми разписани по теми и часове. Подготовка на учебните материали за съответните групи обучаеми. Осигуряване на високо квалифицирани лектори.
Подготовка на дейност 4 - Провеждане на обучения
Изпълнение на дейност 4 - Провеждане на обучение по ключови компетенции Обучение на 72 лица по КК по утвърдена програма в рамките на 4,5 месеца. След приключване на обучението ще се проведе изпит. В края на обучението ще се издаде удостоверение
Изпълнение на дейност 4 - Провеждане на обучение "Шивач" Обучение на 72 лица по професия "Шивач". В края на обучението ще се проведе изпит и ще бъде издадено свидетелство.
Подготовка на дейност 5 - Оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение.
Изпълнение на дейност 5 - Оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение. Провеждане на междинна вътрешна проверка на степента на обучение. Крайна обобщаваща проверка на придобитите знания. Издаване на удостоверения за проведените обучения. Анализ на резултатите от проведените обучениея.
Подготовка на дейност 6 - Публичност и заключителни дейности
Изпълнение на дейност 6 - Публичност и заключителни дейности Издаване на брошури, плакати и медийни изяви от ВО. Отчитане на дейностите, финансово приключване на договорните отношения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 200 BGN
Общ бюджет: 74 411 BGN
БФП: 74 411 BGN
Общо изплатени средства: 74 409 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 640 BGN
2010 0 BGN
2011 56 769 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 409 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 994 BGN
2010 0 BGN
2011 48 253 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 247 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 646 BGN
2010 0 BGN
2011 8 515 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 161 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз