Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0024-C0001
Номер на проект: 14-32-24
Наименование: Предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса чрез изграждане на информационн-комуникационна система на ИАЛВ
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лозата и виното
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 06.10.2014
Дата на приключване: 06.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на бизнеса
Дейности: Дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта
Дейност 5: Дейности за информация и публичност
Дейност 4: Дейности за провеждане на задължителен одит на изпълнението на проекта
Дейност 2. Разработване на информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса
Дейност 3. Провеждане на съпътстващи обучения за служителите на агенцията за работа с разработения софтуер
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 566 BGN
Общ бюджет: 280 854 BGN
БФП: 280 854 BGN
Общо изплатени средства: 59 713 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 713 BGN
2015 0 BGN
59 713 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 756 BGN
2015 0 BGN
50 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 957 BGN
2015 0 BGN
8 957 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 успешно реализиран проект
Индикатор 2 (Д) Изготвени 5 бр. междинни и окончателен доклади
Индикатор 3 (Д) -1 бр. разработена информационно-комуникационна система
Индикатор 4 (Д) - 3 бр. електронни административни услуги
Индикатор 5 (Д) - 1 бр. наръчник за работа със специализирания софтуер за административните услуги
Индикатор 6 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 7 (Д) Брой обуччени служители на ИАЛВ
Индикатор 8 (Д) Одитен доклад за извършен одит напроекта
Индикатор 9 (Д) - 1 Информационна табела,
Индикатор 10 (Д) - 2 проведени пресконференции -
Индикатор 11 (Д) - 1 Винилов транспарант
Индикатор 12 (Д) - 120 папки -
Индикатор 13 (Д) -120 бр. химикали
Индикатор 14 (Д) - 120 бр. ноутпад.
Индикатор 15 (Д) - 60 бр USB.
Индикатор 16 (Д) 500 бр. брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз