Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0460-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.3.02-0460
Наименование: "Стартиране на нова енергийноефективна дейност в "ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД"
Бенефициент: „ИНЖКОНСУЛТ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: "Стартиране на нова енергийноефективна дейност в "ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД"
Дейности: Дейност 4: Доставка и обучение за работа с производственото оборудване
Дейност 5: Доставка и монтаж на непроизводствено оборудване
Дейност 6: Изготвяне на доклад от одитор
Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 8: Закриване на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 685 832 BGN
Общ бюджет: 3 371 313 BGN
БФП: 1 685 657 BGN
Общо изплатени средства: 1 685 418 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 685 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 095 791 BGN
2015 589 628 BGN
1 685 418 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 432 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 931 422 BGN
2015 501 184 BGN
1 432 606 BGN
В т.ч. Национално финансиране 252 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 164 369 BGN
2015 88 444 BGN
252 813 BGN
Финансиране от бенефициента 1 685 832 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 9 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 10 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз