Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0008-C0001
Номер на проект: А13-22-8
Наименование: „Служителите на Областна администрация Шумен – по-квалифицирани и компетентни“
Бенефициент: Областна администрация Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 15.04.2014
Дата на приключване: 15.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на Областна администрация Шумен и надграждане на предишен проект по процедура BG051PO002/12/2.2-08
Дейности: 1. Създаване на организация за изпълнение на проекта 1.1. Екип на проекта – ръководител, координатор и счетоводител. Ръководителят на проекта ще подготви подробни функционални характеристики. Ще се разработят и сключат граждански договори с членовете на екипа. Ръководителят на екипа ще определи ресурсите за изпълнение на отделните дейности и ще предложи вътрешни правила за изпълнението на проекта. 1.2. Управление и отчитане на дейностите по проекта. 1.3. Провеждане процедура за избор на изпълнител на обученията и дейностите по публичност и визуализацията. Изключение правят обученията по ИПА. Тук ще се ползват и юристите на Областна администрация Шумен
2. Провеждане на обучения на служителите в Областна администрация Шумен в Института по публична администрация В Института по публична администрация, служителите в Областна администрация Шумен ще преминат следните обучения: 1. Един служител ще бъде обучен по „Управление на човешките ресурси“ (УА-3); 2. Двама служители ще бъдат обучени по „Оценка на индивидуалното изпълнение“ (УА-4); 3. Един служител ще бъде обучен по „Емоционална интелигентност в управлението (УА-5)“; 4. Един служител ще бъде обучен по „Предварителна и последваща оценка на въздействието (ПП-2)“; 5. Двама служители ще бъдат обучени по „Прилагане на Граждански процесуален кодекс (ПП-6-1)“; 6. Един служител ще бъде обучен по „Прилагане на Закона за личните данни (ПП-7-2)“; 7. Един служител ще бъде обучен по „Вътрешен финансов контрол: ефективност на системите за финансово управление и контрол (ЕБ-4)“; 8. Един служител ще бъде обучен по „Годишно счетоводно приключване на бюджетната година (ЕБ-7)“; 9. Един служител ще бъде обучен по „Прилагане на Закона за конфликт на интереси (ОПЕА-2)“; 10. Един служител ще бъде обучен по „Новости в Закона за устройство на територията (ДУ-2)“; 11. Един служител ще бъде обучен по „Управление на информационната сигурност в администрацията (ЕП-4)“; 12. Един служител ще бъде обучен по „Електронни документи и електронен подпис (ЕП-5)“; 13. Четирима служители ще бъдат обучени по „Работа с документи с MS WORD (ИТО-1)“; 14. Двама служители ще бъдат обучени по „Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-2)“; 15. Трима служители ще бъдат обучени по „Добри практики в дейността на областните администрации (ДП-4)“;
3. Провеждане на чуждоезиково обучение на служителите в Областна администрация Шумен Целта на чуждоезиковото обучение е повишаване компетентността на служителите в Областна администрация Шумен и надграждане на знанията, придобити по предходното обучение, реализирано по проект по ОПАК. Представителната функция на Областната администрация води до контакти и документооборот на английски език. Това определено създава затруднения при изпълнението на служебните си задължения. Чуждоезиковото обучение е необходимо за всеки служител от администрацията за повишаване на квалификацията му и получаване на допълнителни знания. Една от ключовите компетенции за учене през целия живот е способността за комуникация на чужд език. Общата Европейска квалификационна рамка за изучаване на чужди езици е широко приета от много институции и работодатели в цяла Европа. Тя е професионален инструмент, разработен от Съвета на Европа, за установяване на ясни, постижими стандарти на различни нива на езиковото обучение. Това дава възможност на стандартите да бъдат лесно сравними на международно ниво. За да осъществяват по-компетентно и професионално своята работа е необходимо подобряването на общия английски на служителите на администрацията. Освен това, за служителите на администрацията е изключително важно да надградят своите способности за езиковите умения, необходими за комуникация на работното място - писане на имейли и отчети, изнасяне на презентации, провеждане на телефонни разговори, участия в събрания и телеконферентни връзки, посрещане на чужди делегации. През 2013 г. бе одобрен проект ”Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация Шумен“ по ОП „Административен капацитет“, като една от дейностите му бе провеждане на специализирано обучение по английски език за 16 служители. Шест от тях имат необходимост от надграждане на знанията си и желаят да продължат с обучението.
4. Обучение на служители в Областна администрация Шумен по Компетентности на теми: 1. Компетенция по активност/инициативност (Проактивен подход); 2. Решаване на проблеми или „Когато има воля има и решение“ За организирането и провеждането на обученията ще се сключи договор с външна организация. В обучението ще участват служителите на Областна администрация Шумен. Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение.
5. Дейности за информация и публичност В дейността е предвидено изработка на рекламни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 040 BGN
Общ бюджет: 36 454 BGN
БФП: 36 454 BGN
Общо изплатени средства: 36 454 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 985 BGN
2015 4 469 BGN
36 454 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 187 BGN
2015 3 799 BGN
30 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 798 BGN
2015 670 BGN
5 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Сключени 3 договора за управление
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключени 2 договора за провеждане на обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключен 1 договор за изпълнение на дейности по публичност
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Обучени жени
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Обучени 6 служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Обучени 4 служители(жени), които представляват 66% от обучените.
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Обучени 40 служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - 21 от 40 обучени служители са жени - 52%
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Публикувани информации в местен ежедневник
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Изработени стенни календари с логото на проекта
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Изработени настолни календари с логото на проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Изработени Бележници с логото на проекта
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изработени комплект химикалки и авт.молив с логото на проекта
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз