Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0043-C0001
Номер на проект: 13-31-13
Наименование: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Бенефициент: НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 11.04.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна и ефективна, ориентирана към потребителите администрация на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) чрез развитие на качествени електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, осигурени по различни електронни канали за достъп
Дейности: Дейност 4: Създаване на оптимизационен модел, представящ административната дейност чрез унифицирани дефиниции на услуги и процедури, отразяващи препоръките от извършения анализ и създаване на съответстващите им вътрешни правила На базата на резултатите от предната дейност ще бъде разработен оптимизационен модел, представящ административната дейност чрез унифицирани дефиниции на услуги и процедури. Първият етап от създаване на модела касае създаване на унифицирани дефиниции на административните услуги и съпътстващите ги процедури. Създаването ще се извърши по модела, регламентиран основно в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и Инструкция та за водене, съхраняване и достъп до Регистъра на регистрите и данните към ЗЕУ. Създадените дефиниции на услуги и процедури ще бъдат въведени във Ведомствената номенклатура на услугите и процедурите. Включените в тях унифицирани дефиниции на етапи по услуги и процедури ще бъдат въведени във Ведомствената номенклатура на етапи по услуги и процедури. Идентифицираните в хода на унификация на административната дейност видове документи ще бъдат въведени във Ведомствената номенклатура на видовете документи. Поддръжката на трите номенклатури ще се осигурява от доставената Административна информационна система. Вторият етап от създаване на модела ще се извърши на базата на постигнатата унификация от работата на първия етап. Тази унификация ще бъде основа за сравнимост, процедурна пълнота и функционална непротиворечивост при извличане на първичните данни за административната дейност в НСЦРЛП. Освен това, унификацията ще даде възможност да се идентифицират излишни, дублиращи се дейности, дейности извършвани без пълно съответствие с техния нормативен регламент и други недостатъци на съществуващата организация на работа. Резултат от втория етап от създаване на модела ще бъдат предписания за подобряване на работата, придружени със съответстващите корекции и допълнения на дефинициите в трите номенклатури. Третият етап от създаване на модела касае създаване и прилагане в съответствие с разработения и одобрен модел на актуализирани Вътрешни правила за организация на работата. Важна черта на тези нови правила ще бъде пълнотата на описанията на процесите, които са създадени в унифицирана форма и са заведени в трите номенклатури. Това ще позволи, в новите правила те само да се цитират, включително и като хипер-текст връзки в електронния вариант на текста на правилата. Това ще ги превърне в удобен online help за служителите на НСЦРЛП.
Дейност 7: Създаване и внедряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса съгласно ЗЕУ Ще бъдат реализирани като електронни, всички административни услуги, които НСЦРЛП предоставя съгласно СУНАУ (Административните услуги на НСЦРЛП са 14 на брой, съгласно СУНАУ, към 07.11.2013) на ниво на развитие 3: двустранна комуникация. Електронните административните услуги ще бъдат реализирани на база на резултатите от направените анализ и оптимизационния модел на административни процеси в дейности 3 и 4. Услугите ще бъдат изградени съгласно изискванията на ЗЕУ и по-специално на Наредбата за електронни административни услуги към него, Наредбите за единната среда за обмен на електронни документи и т.н. Ще бъде подготвена документация за вписване на разработените електронни услуги в регистрите, съгласно изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на ЗЕУ: на информационните обекти, на регистрите и на електронните административни услуги и на сертифицираните административни информационни системи. Създаването на електронните документи, представящи заявки и отговори по посочените електронни услуги ще бъде извършено съгласно изискванията на Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги. Обработката при приемане на заявленията за електронните услуги ще бъде реализирана съгласно Наредбата за електронните административни услуги и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите към ЗЕУ. Обработката на данните в приети заявки и изготвянето на отговорите по тях ще бъде организирана на базата на интеграция с модулите по настоящата дейност. Интеграцията ще се извършва между модулите и програмната поддръжка на дейностите по съответните етапи в конфигурацията на АИС. Разработката на тази програмна поддръжка е част от тази дейност.
Дейност 12: Одит Дейността включва извършване на постоянен одит съгласно нормативните изисквания: o Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; o Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; o Изготвяне на одитен доклад.
Дейност 2: Изготвяне на техническа документация за провеждане на тръжни процедури Тази дейност включва: • разработка на технически задания; • разработка на методика за оценка; • разработка на технически изисквания към участниците, в съответствие с изискванията на ЗОП за провеждане на процедура за избор на изпълнители по ЗОП по дейности 3-10. Тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител с оглед осигуряване на достатъчен ресурс и професионализъм. Ще бъде проведена процедура за възлагане на услуга при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрата практика.
Дейност 6: Разработка и интеграция с АИС на специализирани информационни модули, осигуряващи работата на регистрите, вкл. Позитивния лекарствен списък, на НСЦРЛП Дейността ще се извърши на няколко етапа: - Създаване първоначално концептуален, а в последствие детайлен проект на специализирани информационни модули, осигуряващи работата на регистрите на НСЦРЛП (в технически контекст, разглеждани като 6 регистъра): Регистър на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, Регистър на максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание и максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание и Позитивния лекарствен списък с 4 регистрови раздела към него и на тяхната интеграция с доставената АИС. За всеки от регистрите се разработват по два модула: един за вписване, един за извличане на данни - Разработка на прототип на модулите, обхващащ ограничена функционалност и работни процеси с цел верификация и при необходимост актуализация на детайлния проект на модулите. - Разработка на пълните функционалности на модулите; - Тестване на разработените модули; - Внедряване.
Дейност 5: Доставка на АИС, обслужваща административните процедури по поддръжка на регистрите на НСЦРЛП Провеждане на процедура за обществена поръчка (по спецификацията, създадена в рамките на Дейност 2) за закупуване на АИС, обслужваща административните процедури по поддръжка на регистрите на НСЦРЛП.
Дейност 3: Изготвяне на анализ на съществуващите административни процеси и настоящото състояние на предлаганите услуги. Препоръки за тяхното подобряване • Анализ на настоящата организация на дейността на НСЦРЛП и на съществуващите административни процеси; • Анализ на състоянието на предлаганите услуги в момента, включително обратната връзка от потребителите относно тяхното качество, достъпност и бързина. Всеки един анализ включва изготвяне на изчерпателни доклади, систематизиращи информацията от проучванията и съдържащи анализи и изводи, с ясно идентифицирани нужди и препоръки за подобряване на обслужването на бизнеса и гражданите. Самата работа по дейността ще бъде организирана със средствата на доставена АИС. Резултатите от дейността ще бъдат съхранени в АИС, като документи с неструктурирано съдържание.
Дейност 1: Управление на проекта Тази дейност включва: • провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности, съобразно графика на проекта; • осъществяване на текущ контрол върху изпълнението на дейностите по проекта; • верификация на направените разходи; • подготовка на финансови и технически отчети, на междинни окончателен доклади, съгласно изискванията на ОПАК;
Дейност 10: Съпътстващо обучение Провеждане на съпътстващи обучения за: • крайните потребители за работа с АИС, специализираните модули и административните услуги, предоставяни он-лайн; • служителите, които ще администрират разработките. Обученията ще се извършват на групи, на територията на НСЦРЛП, съгласно предварително изготвени учебни програми и график.
Дейност 11: Дейности за информация и публичност Чрез провеждането на комуникационна кампания ще бъде извършено популяризиране на новите възможности, които НСЦРЛП предоставя на обществото за работа и достъп до информация в сферата на лекарствените продукти и техните цени. Комуникационната кампания ще включва: - Изработка на 1 бр. Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране; - Изработка на 3 бр. разяснителни табели за проекта и неговите източници и поставянето им в сградата на НСЦРЛП; - Отпечатани брошура и листовка за проекта в тираж 500 броя, както и 2 броя бюлетини в тираж 300 бр.; - Проектирани и изготвени 2 броя банери за проекта, които ще бъдат поставяни в зали; - Публикувани 3 броя прессъобщения и други материали за популяризиране на дейността по проекта; - Провеждане на Информационен ден за запознаване с резултатите от проекта в гр. София за 50 участника.
Дейност 9: Създаване и внедряване на ресурси за достъп на граждани до информация за лекарствени продукти чрез SMS- обмен, както и чрез мобилни приложения за операционни системи Android, iOS и Windows Phone Дейността ще осигури създаване на средства за извличане на данни от поддържаните регистри и средства за представянето им във формат, интерпретируем със средствата за стандартен SMS обмен, или със специално създадени за целта мобилни приложения за смартфони, за да могат бизнесът и гражданите да получават актуална информация за условията на продаване на лекарствени продукти. Разработените модули ще са общо пет: • един сървърен за SMS; • един сървърен за работа с мобилни приложения; • три клиентски – по един за всяка операционна система.
Дейност 8: Създаване на средства за Интернет достъп до съдържанието на регистрите, вкл. Позитивния лекарствен списък, на НСЦРЛП, включително и за хора с увреждания Дейността ще осигури създаване на средства за извличане на данни от поддържаните регистри и средства за представянето им във формат, интерпретируем с Интернет браузър, за да могат бизнесът и гражданите да получават актуална информация за продъжните цени на лекарствени продукти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЗАР96
"ЛОБИ АКТ" ООД
СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ
СИРМА - ПИ ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 578 426 BGN
Общ бюджет: 564 700 BGN
БФП: 564 700 BGN
Общо изплатени средства: 346 616 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 564 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 115 685 BGN
2015 230 931 BGN
346 616 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 479 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 332 BGN
2015 196 291 BGN
294 623 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 353 BGN
2015 34 640 BGN
51 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
Индикатор 2 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Създаден проектен екип
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Създадени правила за работа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Актуализиран график на дейностите
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Междинни доклади и Окончателен доклад за изпълнение на проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Технически задания
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Методика за оценка
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Технически изисквания
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Доклад с анализ на съществуващите административни процеси и настоящото състояние на предлаганите услуги (14 на брой) и препоръки за тяхното подобряване
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Създаден оптимизационен модел за 14-те услуги
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Разработени съответстващи им вътрешни правила
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Доставена АИС
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Разработени и интегрирани с АИС специализирани информационни модули
Индикатор 16 (Д) По Дейност 7 - Внедрени електронни административни услуги
Индикатор 17 (Д) По Дейност 8 - Интернет достъп до съдържанието на 6-те регистъра
Индикатор 18 (Д) По Дейност 9 - Модули за достъп на граждани до информация за лекарствени продукти чрез SMS- обмен и чрез мобилни приложения за операционни системи Android, iOS и Windows Phone
Индикатор 19 (Д) По Дейност 10 - Обучени служители
Индикатор 20 (Д) По Дейност 11 - Интернет банер
Индикатор 21 (Д) По Дейност 11 - Разяснителни табели
Индикатор 22 (Д) По Дейност 11 - Брошури и листовки
Индикатор 23 (Д) По Дейност 11 - Бюлетини
Индикатор 24 (Д) По Дейност 11 - Банери за зали
Индикатор 25 (Д) По Дейност 11 - Прессъобщения и други материали за популяризиране
Индикатор 26 (Д) По Дейност 11 - Проведен Информационен ден
Индикатор 27 (Д) По Дейност 12 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз