Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0050-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-10001
Наименование: Квалификация-качество-конкурентнтост
Бенефициент: "ИНМАТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 11.12.2008
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството и адаптивността на работната сила чрез повишаване на квалификацията и преквалификацията, за постигане на конкурентна производителност в условията на непрекъснато променяща се бизнес среда.
Дейности: Д1:Създаване на екип за реализиране на проекта Създаден екип, управление на проекта
Д2:Техническа подготовка за ефективно провеждане на обучението Рекламно оповестяване, осигуряване на материално техническа база, създаване на учебен график
Д3:Организационно-методически дейности за провеждане на ефективни обучителни курсове Подготовка на учебните материали за съответните групи обучаеми
Д4:Провеждане на обучения Обучени лица
Д5:Оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение Междинна вътрешна проверка, крайна обобщаваща проверка, издаване на удостоверения и анализ на резултатите
Д6:публичност и заключителни дейности Оповестяване на резултатите, заключителни дейностти
Партньори
Партньори:
СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО "НАУКА И ЗНАНИЕ"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 871 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 40 974 BGN
2010 - 40 974 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 828 BGN
2010 - 34 828 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 146 BGN
2010 - 6 146 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 29 410 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 Запазване на заетост - 1 год.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз