Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0213-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на иновативен продукт – капачка за бутилирани напитки тип „easy crown” в производството на „Булметал“ АД
Бенефициент: Булметал АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на иновативен продукт – капачка за бутилирани напитки тип „easy crown” в производството на „Булметал“ АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Подготовка за избор на доставчик”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: „Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: „Извършване на дейности за визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: „Одит на проекта“
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИКОНОМСЕРВИЗ
"Даник" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 933 841 BGN
Общ бюджет: 5 860 211 BGN
БФП: 2 931 105 BGN
Общо изплатени средства: 2 931 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 931 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 906 994 BGN
2015 1 024 099 BGN
2 931 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 491 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 620 945 BGN
2015 870 484 BGN
2 491 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 439 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 286 049 BGN
2015 153 615 BGN
439 664 BGN
Финансиране от бенефициента 2 929 409 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 13 (Д) Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 14 (Д) Табела за визуализация
Индикатор 15 (Д) Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 16 (Д) Извършен цялостен одит на проекта от експерт счетоводител
Индикатор 17 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз