Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0095-C0001
Номер на проект: 13-22-98
Наименование: „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност“
Бенефициент: община Пловдив - район Източен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на районната администрация за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 6: Обучение по „Разговорен английски език“ (надграждащ курс) (ЧЕО–1 Б) от каталога на ИПА Обучението се фокусира върху доразвиване на уменията за слушане и говорене по определени теми от практиката на администрацията.
Дейност 1: Управление на проекта - Сформиране и работа на Екип за управление на проекта Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност на участниците в екипа ще бъдат детайлно разписани в заповедите или допълнителните споразумения и длъжностните характеристики на членовете на Екипа. - Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП; - Осигуряване на отчетност, мониторинг и контрол на изпълнението Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПА
Дейност 3: Обучение по „Лична ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Необходимост от самоанализ, принцип на Парето, основни предпоставки и приложения на АВС анализа; принципи и умения за ефективно управление на времето 2. Ефективно управление на времето 3. Процеси и правила на планиране 4. Процеси и правила на вземане на решение 5. Планиране и провеждане на успешни срещи 6. Комуникация 7. Тестове за проверка на знанията, бизнес казуси, ролеви игри
Дейност 7: Информация и публичност Отпечатване и разпространение на информационни материали за популяризиране на предстоящия проект. Пресконференции за стартиране на проекта и при приключването му с медии и регионални телевизии.
Дейност 5: Обучение по „„Бизнес администрация“ с фокус върху компютърни умения за напреднали – MS Word, MS Excel и MS Power Point“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: MS Word: • Използване на шаблони за повишаване ефективността на работа. Ползване на таблици. Визуални ефекти. • Създаване и модифициране на съдържание и на азбучен указател. • Добавяне на хипервръзки, на източници и съставяне на библиография. • Сътрудничество в работна група. MS Excel: • Tипове данни, серийно попълване на данни, видове адресиране на клетки. Функции за обработка на данни в таблицата • Графично представяне на данни от таблица • Ползване на формули. • Групиране и консолидиране на отчети. Използване на филтър за анализ на данни • PivotTable и PivotChart анализи. Анализиране на данни с Analysis Toolpak и Data Analysis MS Power Point: • Принципи за разработване на добра презентация. • Ефективни техники за презентиране и овладяване на аудиторията. Обмен на данни между MS Word, MS Excel и MS Power Point
Дейност 4: Обучение по „Екипна ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Екип и група 2. Очаквания към членовете на екипа 3. Фази в развитието на екипа 4. Планиране и провеждане на успешни срещи 5. Работни инструкции и делегиране 6. Комуникация 7. Мотивация 8. Вземане на решения 9. Решаване на тестове за проверка на знанията, бизнес казуси и упражнения, ролеви игри.
Дейност 2: Обучение по „Ефективно лидерство“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Бизнес среда на лидера – фактори, оказващи влияние върху лидерската среда; фактори, които въздействат върху оперативната среда (на организацията); външни фактори, въздействащи върху организацията и ефектът на всички изброени върху задачите на лидера/мениджъра; 2. Лидерът и ролите, които изпълнява като мениджър – какво се очаква от мениджъра, задачи на мениджъра, задачи на лидера; промени след като „колегата“ стане „началник“, йерархично зависими и йерархично независими задачи на мениджъра 3. Теории за лидерството – лидерство, основано на качеството на личността; управленски стилове (авторитарен, демократичен, либерален§; ситуационно лидерство; поведение на лидера според променливите „задача, отношение, власт“; управленска решетка на стиловете на мениджъра; мениджмънт чрез цели и мениджмънт чрез подход. 4. Визия и мисия – смисъл на визията и мисията; принципи на лидерството. Етичен мениджмънт, корпоративна социална отговорност; 5. Цели – стратегически цели; финансови цели; цели на персонала; цели на клиентите; конфликтни, допълващи се, неутрални цели; цели на заинтересуваните лица; 6. Подходящи тестове, бизнес казуси и ролеви игри.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРО-АЛИАНС ООД
"ИНПРИНТ" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 542 BGN
Общ бюджет: 63 400 BGN
БФП: 63 400 BGN
Общо изплатени средства: 63 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 108 BGN
2015 48 292 BGN
63 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 842 BGN
2015 41 048 BGN
53 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 266 BGN
2015 7 244 BGN
9 510 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади;
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Брой обучени
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Брой обучени
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Брой обучени
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 14 (Д) Дейност 6: Брой обучени
Индикатор 15 (Д) Дейност 7: Организирани пресконференции
Индикатор 16 (Д) Дейност 7: Публикувани прессъобщения в регионални медии;
Индикатор 17 (Д) Дейност 7: Изготвени и разпространени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз