Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0131-C0001
Номер на проект: A12-22-105
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Сливница
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.05.2013
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Сливница
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Сливница.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се извърши от служители на община Сливница- ръководител и счетоводителна проекта. Приложени са автобиографии на съответните лица. Дейността се състои в организиране на процедури по ЗОПи избор на изпълнители по проекта, сключване и управление на договорите с изпълнителите, навременно организиране на обученията, вкл. организиране на служителите на общината за предвидените обучения, наблюдение и рапортуване на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и т.н.
Дейност 2. Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности В рамките на тази дейност ще бъдат проведени следните обучения: 1. Обучение по английски език. Обучение по английски език ще преминат общо 40 служители на община Сливница. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, който отговаря на тяхните нужди в съответствие с нивото на владеене на езика на всеки от тях. Ниво A2 PRE-INTERMEDIATE е с продължителност от 150 учебни часа. След завършване на обучението служителят ще може: • при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност. ниво В1 INTERMEDIATE, с общ брой от 150 учебни часа. При успешно завършване на курса съответният служител ще може: • при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми. • да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в бизнес писма. • да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието, да изразява отношението си. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение. 2. Обучение по делова кореспонденция. Такова обучение ще преминат 15 служители на общината, които са посочили, че за работата им е особено важно да изготвят и водят професионално кореспонденция с други институции и организации, отговаряща на изискванията на протокола. Продължителността на обучението ще бъде 80 часа. Обученията завършват със сертификат. В резултат на обучението служителите ще могат да изготвят в съответствие с общоприетата делова етика писма, електронни съобщения, дневен ред на среща, доклади, отчети, оферти, покани, поздравителни и благодарствени писма, съставяне и форматиране на договор и анекс, молба, заявление, придружително писмо, автобиография, мотивационно писмо, характеристика, препоръка, визитна картичка, жалба, писма-отговори на институции и др. Ще бъдат запознати със същността на понятията „Документи и документооборот“, със свойствата и функциите на документалните комуникации, основните видове документи, система за документация и правила за оформяне на документи, организацията на съвременното деловодство, документооборот и учрежденски архив, защита на организационната документация, типология на документите, жизнен цикъл на документите. Ще бъде отделено внимание на съвременните информационни технологии и формирането на обществения документален и архивен ресурс. 3. Обучение на тема "Управление на конфликти и водене на преговори" – 14 обучени служителя.Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на община Сливница – кмет, кметски наместници, заместник – кметове, секретар на общината, директор дирекция и началник отдели. Обучението ще разгледа методите за идентифициране и управление на конфликти, както и най – ефективните начини за посредничество и техники на преговаряне при кризи и конфликти. 4. Обучение на тема "Екипна ефективност и ефективно лидерство"- 40 обучени служителя. Това обучение ще бъде посетено от по – голямата част от служителите на община Сливница. То ще даде обща картина на важността от от добрата комуникация и важността от екипната работа за постигане на резултати на различни нива в работата на общинската администрация и връзката с постигане на цели на стратегическо ниво. Служителите ще бъдат запознати с най съвременни методи и похвати за работа в екип, ефективно лидерство, мотивация на служителите и т.н. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип.
Дейност 3. Индивидуални обучения в Института по публична администрация В рамките на тази дейност ще бъдат проведени четири обучения по каталога на ИПА за 2013 година. Целта, която ще бъде постигната с тях е да се разшири полета на знания и компетентност на общинската администрация и да се подобри прилагането на релевантното законодателство на местно ниво. 1. Обучение „Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс“ (ПР-7) –5 обучени служителя. Цели на това обучение е да представи актуалните проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс и съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Служителите ще бъдат запознати с актуални проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс. Съдилища. Страни и представителство. Съобщения и призовки. Срокове и възстановяване на срокове. Такси и разноски. Глоби. Правна помощ. Процесуални действия на страните. Общ исков процес (подсъдност, основно производство, доказателства, отклонения във връзка с предмета на делото, отклонения във връзка със страните, отклонения в развитието на производството, решаване на делата, определяне на срока при давност). Обжалване на решения и определения; отмяна на влезли в сила решения. Особени искови производства. Обезпечително производство. Изпълнително производство. Охранителни производства. Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз. 2. Обучение „Основни производства по АПК“(ПР-6) - 5 обучени служителя. Цели на обучението е да представи по достъпен начин същността и функционирането на основните институти в административното право и процес, с акцент върху принципните постановки, касаещи ръководните служители, както и да развие практически умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи в ежедневната работа на административните структури. Учебно съдържание: Разделение на властите. Предмет, обхват и действие на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основни принципи в административното право и процес. Производство по издаване на индивидуални административни актове. Производство по издаване на общи административни актове. Производство по издаване на нормативни административни актове. Производство по оспорване на административните актове по административен ред. Производство по възобновяване на производствата по издаване на административни актове. Производства по предложения и сигнали. Производства по защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Производства по изпълнение на административните актове и на съдебните решения. Производства по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК. 3.Обучение „Прилагане на правото на ЕС в държавите членки“(ПР-12) - 10 обучени служителя. Цели на обучението: да представи основните особености и елементите на правната система на ЕС; да представи принципите на прилагане на правото на ЕС в държавите членки и произтичащите от тях задължения за националните органи (администрация, съдебна власт, законодателна власт); да представи системата на източниците на правото на ЕС; да формира основи на практически умения по боравене и прилагане на нормативните актове на ЕС. Учебно съдържание: Основни особености на правната система на ЕС;Източници на първичното право на ЕС; Източници на производното право на ЕС – регламент, директива, решение, нетипични актове; Международните договори в правото на ЕС; Основни принципи на прилагане на правото на ЕС – непосредствена приложимост, примат (предимство) и директен ефект в правото на ЕС; Допълващи принципи на прилагане на правото на ЕС – принцип на съответното тълкуване, принцип на процесуалната автономия, принцип на равностойността и принцип на ефективността; Отговорност на държавите членки за вреди от нарушаване правото на ЕС (Принцип Francovich); Задължения на националните органи по прилагане правото на ЕС; Последици от неправилното прилагане на правото на ЕС; Ролята на съдебната практика като правен източник в ЕС. 4.Обучение „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури“(ПР-25) – 7 обучени служители. Цели на обучението: да се усвоят знания за етичните норми, които служителите следва да спазват, както и да се създадат трайни умения за разпознаване и решаване на етични дилеми и конфликти в собствената дейност. Да се усвоят знания за подходите за ефективно прилагане на етичното регулиране в превенцията и противодействието на корупцията. Учебно съдържание: Запознаване с целите на етичното регулиране; Етичен кодекс на държавния служител - основни етични норми; Етични дилеми и подходи за тяхното решаване; Представяне на учебни филми; Обсъждане на представените филми; Решаване на практически казуси.
Дейност 4. Информация и публичност По тази дейност ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието.На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати.Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Сливница, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвиждат седа бъдат подготвени и отпечатани 2000 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Материали от обученията и информация за проекта и резултатите от него ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Сливница.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 356 BGN
Общ бюджет: 69 416 BGN
БФП: 69 416 BGN
Общо изплатени средства: 69 416 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 871 BGN
2014 51 544 BGN
2015 0 BGN
69 416 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 191 BGN
2014 43 813 BGN
2015 0 BGN
59 003 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 681 BGN
2014 7 732 BGN
2015 0 BGN
10 412 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 По Дейност 1 - Обучени служители на община Сливница
Индикатор 7 По Дейност 2 - Обучени служители (по проекта)
Индикатор 8 По Дейност 2 - Проведени обучения (по проекта)
Индикатор 9 По Дейност 3 - % жени
Индикатор 10 По Дейност 3 - Получени сертификати (по проекта)
Индикатор 11 По Дейност 2 - % /жени/
Индикатор 12 По Дейност 2 - Брой получени сертификати (по проекта)
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой /обучени служители/
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой /проведени обучения/
Индикатор 15 По Дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой публикувани материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз