Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0166-C0001
Номер на проект: 13-13-166
Наименование: Община Гулянци - ефективна администрация
Бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е ориентирана към повишаване на ефективността на работа на общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Гулянци, реорганизация и адаптиране на работните процеси за избягване дублирането на функции и изграждане на структура, позволяваща качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефикасност при управлението и усвояването на средства.
Дейности: Дейност 1: Създаване на организационна структура за изпълнение и управление на проекта и осъществяване на дейности за избор на изпълнители Създаване на подробни длъжностни характеристики. Уточняване на комуникационни канали и правила Разработване на процедури във връзка с документооборота и изразходването на финансовите средства Детайлизиране на система за мониторинг и контрол
Дейност 2: Опис на разходите за проучвания, изследвания и анализи Външен изпълнител избран по реда на ЗОП ще следва да осъществи необходимите подготвителни дейности във връзка с изготвянето на общински план за развитие на община Гулянци за периоди 2014-2020 г. В рамките на тази дейност по проекта избраният изпълнител ще следва да извърши като минимум: Провеждане на проучване и изготвяне на SWOT анализ във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Плевен. - Преглед на всички документи, свързани с процеса на планиране - Структурирани проведени с ключови участници в разработването и изпълнението на ОПР. - Прилагане на метод на статистическа групировка. - Екпертна оценка - Качествен анализ за изследване на качеството на изпълнение на приоритетите. - Факторен анализ - Изготвяне на SWOT анализ
Дейност 3: Дейности за обществено консултиране със заинтересованите страни по населени места за обсъждане на приоритетите и мерките, които ще бъдат включени в новия стратегически документ. Организационно изпълнение на дейноста ще бъде възложено на изпълнител избран по реда на ЗОП. ПРедвижда се провеждане на работни срещи и дискусии със заинтересованите страни по населени места за обсъжадне на приоритетите и мерките, които ще бъдат включени в новия стратегически документ. Информация за изготвените документи и предложения по дейност две ще бъде запознавене на заинтересованите страни. В рамките на дейността ще се организират и проведат 4 тематични фокус групи.
Дейност 4: Разработване на общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014 -2020 г. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответстие с областната стратегия за развитие.
Дейност 5: Разработване на Вътрешни правила и методики за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Гулянци (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация създаване на единен документ за вътрешни правила и методики за мониторинг и контрол върху реализирането на и изпълнението на полотики от общинската администрация. - Документа включва следните основни параметри: обща технологична характеристика на мониторинга и контрола Идентифициране на ситуацията Анализ на заинтересованите страни Подготовка на мониторинга и контрола Събиране на информация Анализ и интерпретация Правила за мониторинг на изпълнението на политики от общинската администрация, вкл. общински план за развитие на община Гулянци.
Дейност 6: Изготвяне на програма за реализация на общински план за развитие на община Гулянци, в съответствие с областната стратегия за развитие. Програма за реализация на Общинския план за развитие ще бъде краткосрочен оперативен документ за осъществяване на основните приоритети и цели в развитието на Общината за съответната година. Програмата за всяка година от програмния период ще се приеме от Общински Съвет Гулянци. Дейността включва и изготвяне на нова финансово индикативна таблица по години и източници за финансиране, като се използва следната структура: - Приоритети -Специфични цели -Мерки
Дейност 7:Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Информиране на заинтересованите страни за целите, дейностите и резултатите от проекта. За популяризиране на проекта ще се осъществят 2 публикации в регоинални материали, които ще се разпространяват и използват по време на събитията по проекта. пресконференция брой 1,00 публикации в медиите брой 2,00 химикалка брой 150,00 записник брой 150,00 винил със стойка брой 1,00 Всички материали за с логото на ЕС и ОПАК. На походящо място на интернет страницата на общината ще бъдат публикувани съобщения относно реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 884 BGN
Общ бюджет: 67 640 BGN
БФП: 67 640 BGN
Общо изплатени средства: 67 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 640 BGN
2015 0 BGN
67 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 494 BGN
2015 0 BGN
57 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 146 BGN
2015 0 BGN
10 146 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Разработени общински планове за развитие
Индикатор 5 (Д) Брой сключени граждански и трудове договори за управление
Индикатор 6 (Д) Брой тръжни документи
Индикатор 7 (Д) Брой проведени процедури
Индикатор 8 (Д) Брой изготвени анализи
Индикатор 9 (Д) Брой изготвени проучвания
Индикатор 10 (Д) Брой проведени дискусии
Индикатор 11 (Д) Брой участници
Индикатор 12 (Д) Брой направени предложения
Индикатор 13 (Д) Изготвен план
Индикатор 14 (Д) Брой изготвени документи
Индикатор 15 (Д) Брой изготвени документи
Индикатор 16 (Д) Брой проведени конференции
Индикатор 17 (Д) Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 18 (Д) Брой публикувани статии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз