Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0098-C0001
Номер на проект: 13-13-99
Наименование: Бойница 2020
Бенефициент: Община Бойница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на ефективно изпълнение на Общинския план за развитие на община Бойница (ОПР) за периода 2014-2020 г. чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Поддейност 1.1.: Мобилизация на екипа и разработване на план за управление на проекта През първия месец от подписването на договора за безвъзмездна помощ екипът по проекта ще се събере на среща за стартиране на проекта, на която:  ще се запознае в детайли с условията на договора и приложимите процедури за изпълнението му;  ще обсъди и приеме подробен план за изпълнението на проекта с адаптиране на приложения график към реални дати и ясно разпределение на конкретните задачи между екипа;  ще се обсъдят и приемат детайлни правила и процедури (проекти на документите ще бъдат подготвени от проектния ръководител) за управление на проекта, за вътрешен мониторинг, отчитане и оценка на напредъка, както и за управление на риска. Поддейност 1.2: Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта. Ще бъде разработена тръжната документация от експерти работещи в общинската администрация и обявени тръжните процедури, съответно избрани изпълнителите. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В рамките на проекта ще бъдат проведени две процедури за възлагане на обществени поръчки: 1 - Процедура чрез публична покана по смисъла на чл.14, ал.4, т.2 и глава 8 от ЗОП с предмет ,,Анализи, проучвания, оценки и обучения свързани с разработването на ОПР 2014-2020 г. на община Бойница”, със следните обособени позиции: Изработване на инструментариум към ОПР на община Бойница, включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР и механизъм за партньорство и координация при разработване на политики на общинско ниво; Извършване на последваща оценка на Общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на община Бойница; Разработване на Общински план за развитие на община Бойница за периода 2014-2020 г.; Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с разработения инструментариум към ОПР на община Бойница, включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР и механизъм за партньорство и координация при разработване на политики на общинско ниво. Кандидатите ще имат възможност да кандидатстват за част или за всички обособени позиции. 2 - Процедура по смисъла на чл.14, ал.5, т.2 с предмет „Дейности за информация и публичност”. Поддейност 1.3: Организация, управление и отчитане на проектните дейности За цялостната организация и управление на проекта ще отговаря сформираният проектен екип. Сред задачите на членовете на екипа са: стриктно изпълнение на заложените в Договора за безвъзмездна помощ изисквания, контрол за законосъобразността и целесъобразност при разходването на бюджета, осъществяване на оперативен контрол върху изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители, комуникация с Договарящия орган, съгласуване с ръководството на общината, всички стъпки по реализацията на проекта и др. Екипът ще съхранява цялата информация, свързана с изпълнението на проекта, в отделен архив, като всички документи ще бъдат подреждани в хронологичен ред, така че да се осигури пълна проследимост на извършените дейности „от изпълнението - до плащането” и постигнатите резултати. В тази връзка, в проектното досие ще бъдат съхранявани и всички разходооправдателни документи, заедно със съответните платежни нареждания и банкови извлечения, доказващи направени плащания за реално извършени разходи. Ще се водят точни и редовни записвания и отчетност за изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ чрез прилагането на аналитична система на осчетоводяване, позволяваща проследяване на счетоводните операции, свързани с изпълнението на проекта. Общинска администрация Бойница и екипа по проекта ще осигуряват на представители на Договарящия орган, Управляващия орган и другите отговорни институции пълен достъп до проектното досие за осъществяване на проверки за удостоверяване на административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на изпълнението на проекта. Проектният екип ще отговаря за подготовката на изискваните съгласно Договора за безвъзмездна помощ отчети при спазване на утвърдените образци, както и за окомплектоването и внасянето им в срок заедно с всички придружаващи доказателства.
Дейност 2: Изработване на инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация. За целите на разработването на ОПР на община Бойница, в рамките на дейността ще бъде изработен инструментариум, включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол на плана и механизъм за партньорство и координация. Вътрешните правила за мониторинг и контрол на ОПР ще включват: • Индикатори за измерване степента на изпълнение; • Механизъм за събиране на данни за индикаторите; • Система за измерване и проследяване на водещите параметри; • Механизъм за сравнение на резултатите; • Механизъм за оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения. Индикаторите за измерване ще бъдат представени ясно и точно, като ще бъде описана същността им, начините на измерване, честотата на тяхното отчитане, корективни действия при необходимост и др. От външния изпълнител ще се изиска индикаторите да бъдат структурирани в единна система, включваща: • Индикатори за резултат – свързани с преките и непосредствени ефекти, създадени в хода на изпълнение на ОПР; • Индикатори за продукт – свързани с физически планираните показатели за измерване на целите; • Индикатори за въздействие – свързани с измерване изпълнението на планираните приоритети на документа и степента и вида на въздействие на документа върху развитието на територията на общината. Основните изисквания към подбора на индикаторите ще са: • Измерими по отношение на количество и качество; • Приложими, да са целесъобразни от гледна точка на средства, капацитет и време; • Точно и адекватно да измерват процесите, действията и резултатите; • Чувствителни – да улавят разликите в рамките на съответен период от време; • Навременни – да осигуряват своевременна и достоверна информация. При изпълнението на дейността ще бъде търсено съответствие със системата за наблюдение и оценка на Областната стратегия за развитие на област Видин и Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г. Механизмът за партньорство и координация на ОПР ще включва: • мерки за представяне в подходяща форма на информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда; • мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР; • възможности за изграждане на публично-частни партньорства и реализация на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса; • механизъм за планиране, координиране и подготовка на проекти, в т.ч. междуобщински; • мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, планове, програми и стратегии от по-висок ранг; • конкретни задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана. Въвеждането на разработените вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР и механизъм за партньорство и координация ще бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет на община Бойница, в съответствие с насоките за кандидатстване по процедурата.
Дейност 3: Извършване на последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Бойница, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г. Оценката ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Тя ще се основава и извърши при спазване на нормативната уредба, която регламентира условията и параметрите за провеждането на последваща оценка на ОПР, произтича от Закона за регионално развитие (ЗРР) и по-специално на чл. 34, ал.1, във връзка с чл. 9 и чл. 36, както и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът от оценката ще включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. В съответствие с чл. 42 от ППЗРР, след извършване на последващата оценка, кметът на община Бойница ще внесе доклада за обсъждане и одобряване от общинския съвет. След това докладът ще бъде публикуван на страницата на общината в интернет: www.obshtina-boinica.com.
Дейност 4: Разработване на ОПР на община Бойница за периода 2014-2020 г. Дейността ще бъдат извършена от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. В заданието за избор на изпълнител, ще бъде заложена следната технологична последователност на изпълнение: Поддейност 4.1: Подготовка: Събиране на актуални данни за социално-икономическото развитие на община Бойница. Задача на консултантския екип ще бъде да събере актуални статистически данни за демографските процеси в общината, ниво и темп на развитие на икономическите отрасли, процесите и тенденциите в социалната сфера, изграденост на техническата инфраструктура, състоянието на околната среда, културно-историческия потенциал, природни ресурси, и др. Данните ще бъдат допълнени с актуални, вътрешни за общинската администрация документи, справки и информация. Ценен източник на информация ще бъдат и наличните към момента секторни и териториални стратегии, планове, програми и отделни проекти за развитие на отделни сектори или за цялостното развитие на общината. Консултантът ще обобщи събраната информация и ще съгласува пълнотата й с Възложителя на работна среща. След срещата консултантът ще изготви доклад. Поддейност 4.2: Разработване на ОПР, в съответствие с нормативните изисквания. ОПР ще бъде разработен в съответствие нормативната уредба, която регламентира съдържанието и обхватът му (чл. 13, ал. 1 и 2 от ЗРР и чл. 34 от ППЗРР) и съгласно ,,Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)” одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. От консултанта ще се изиска планът да има следната структура: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината, вклю. SWOT-анализ. – на база събраната информация по поддейност 4.1.; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г. – в съответствие с разработения механизъм за партньорство и координация по Дейност 2. 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана по източници на финансиране; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана – в съответствие с разработените Вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР по Дейност 2; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана – в съответствие с разработените Вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР по Дейност 2; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност – в съответствие с разработения механизъм за партньорство и координация по Дейност 2. 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите на плана. В съответствие с чл. 13, ал.2., т.8 и чл. 32 от ЗРР ще бъде извършена предварителна оценка на ОПР. Тя ще се разработи от независим консултант успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие. Тя ще съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Екологичният компонент в оценката ще оцени доколко стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Разходите за извършване на предварителната оценка ще се поемат от бюджета на община Бойница. Поддейност 4.3: Консултиране на ОПР със всички заинтересовани страни Подготовката на консултативната кампания ще се извърши от проектния екип. На база изготвен график на консултациите ще бъдат разлепени плакати, подготвени презентационни материали и материали за водене на бележки. Консултантът избран да разработи ОПР ще разработи анкетни карти за обратна връзка и ще ги размножи. Ще бъдат проведени две кръгли маси с представители на бизнеса и браншови организации и граждани и граждански организации. По време на кръглите маси ще бъдат презентирани приоритетите за развитие на общината и ще се проведе дискусия. Представителите на браншовите организации и на бизнеса и гражданите и гражданските организации ще бъдат подканени да дадат конкретни предложения и идеи за мерки, които да бъдат допълнени към разработения ОПР. Ще бъдат дискутирани и предложения за установяване на форми на партньорство и осъществяване на съвместни инициативи в съответствие с разработения механизъм за партньорство и координация по Дейност 2. Участниците ще попълнят анкетни карти с конкретни предложения, които в последствие консултанта ще обобщи и при възможност включи в ОПР. След съгласуване на ОПР със всички заинтересовани, ОПР ще бъде обсъден и приет от общинския съвет на община Бойница по предложение на кмета и публикуван на интернет страницата на общината: www.obshtina-boinica.com, в съответствие с чл. 37 от ППЗРР.
Дейност 5: Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведения инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация. Поддейностите за изпълнение на тази дейност са: Поддейност 5.1: Подготовка на дейността Проектният екип ще предостави на външния изпълнител предварително изготвен списък на всички участници включени в обучението. В обучението ще бъдат включени следните групи: Група I-3човека (кмет на община Бойница, кмет на кметство село Раброво, председател на общинския съвет), Група II - 4 човека (ресорни служители в общинската администрация) и Група III - 3 човека (общински съветници, членове на ресорни постоянни комисии). Консултантът ще разработи обучителен план и програма, учебно съдържание и обучителни материали за провеждане на обучение на тема „Мониториг, контрол, партньорство и координация при изпълнението на ОПР 2014-2020 г.”. Консултантът ще отговаря и за логистиката на обучението. Обучението ще бъде извършено за всяка една от групите по отделно, с продължителност 1 ден, на територията на общинския център. Поддейност 5.2: Провеждане на обучението Участниците в обучението ще се запознаят със същността на непрекъснатото наблюдение, контрола, оценката, прилагането на принципа на партньорство и осигуряването на информация и публичност като инструменти, гарантиращи изпълнението на ОПР. На базата на инструментариума разработен в рамките на Дейност 2, обучаемите ще се запознаят с последователността и координацията вътре и между отделните звена в рамките на администрацията в процеса на наблюдение, оценка, публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на ОПР. Не на последно място те ще придобият и практически умения за прилагане на инструментариума.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност При стартирането на основните дейности на проекта предвиждаме провеждането на пресконференция и една публикация в регионален вестник, с които да обявим проектната идея, поставените цели и очаквани резултати. Ще бъдат изработени средства за водене на бележки по време на консултациите със заинтересованите страни, както и плакати, които ще бъдат разпространени непосредствено преди обществените консултации във всички населени места в общината. По време на изпълнението на проекта ще бъдат направени 2 публикации в печатни медии за напредъка на проекта и отразяващи събития и успешно приключили дейности. Успешното приключване на проекта ще бъде оповестено посредством заключителна пресконференция и 1 публикация в регионален вестник. За пресконференциите, публичните събития и обученията ще бъде осигурен информационен банер. Регулярно на интернет страницата на общината ще се помества информация за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 103 BGN
Общ бюджет: 40 666 BGN
БФП: 40 666 BGN
Общо изплатени средства: 40 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 666 BGN
2015 0 BGN
40 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 566 BGN
2015 0 BGN
34 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 100 BGN
2015 0 BGN
6 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: a) Разработен подробен план за изпълнение на проекта
Индикатор 3 (Д) Д1: b) Разработени вътрешни правила за комуникация, мониторинг и оценка, отчетност и съхранение на документацията
Индикатор 4 (Д) Д1: c) Изготвено искане за авансово плащане
Индикатор 5 (Д) Д1: d) Изготвени междинни и окончателни технически и финансови отчети и искания за междинни и окончателни плащания
Индикатор 6 (Д) Д1: e) Разработени тръжни документи
Индикатор 7 (Д) Д1: f) Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
Индикатор 8 (Д) Д1: g) Сключени договори с външни изпълнители.
Индикатор 9 (Д) Д2: Разработен инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация.
Индикатор 10 (Д) Д3: Изготвен доклад от извършена последваща оценка на ОПР на община Бойница за периода 2007-2013 г.
Индикатор 11 (Д) Д4: a. Изготвен доклад за наличността на актуална първична и/или официализирана вторична информация за природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие на община Бойница
Индикатор 12 (Д) Д4: b. Разработен Общински план за развитие (ОПР) на община Бойница за периода 2014-2020 г.;
Индикатор 13 (Д) Д4: c. Проведени кръгли маси
Индикатор 14 (Д) Д4: d. Брой попълнени анкетни карти за обратна връзка
Индикатор 15 (Д) Д5: a) Разработен обучителен план и програма
Индикатор 16 (Д) Д5: b) Разработени учебни материали, размножени на хартия и на CD
Индикатор 17 (Д) Д5: c) Брой лица от целевата група преминали обучението
Индикатор 18 (Д) Д6: a) Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) Д6: Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 20 (Д) Д6: c) Отпечатани плакати
Индикатор 21 (Д) Д6: d) Разработени банери.
Индикатор 22 (Д) Д6: e) Изработени блокноти, химикалки и папки.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз