Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0027-C0001
Номер на проект: 13-13-28
Наименование: Община Долни чифлик с ефективна общинска администрация с умения за разработване и прилагане на политики за устойчиво развитие в координация с всички заинтересовани страни
Бенефициент: Община Долни чифлик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на разработваните и прилагани политики за устойчиво развитие на община Долни чифлик
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта ще изготви: 1) подробен план към механизма за вътрешен мониторинг, контрол и докладване, 2) подробен работен график на задачите и дейностите по проекта, срокове и отговорници, 3) график на процедурите по ЗОП и 4) механизъм на взаимодействие и координация между членовете на екипа по проекта, 5) анализ на заинтересованите страни, който да включва идентифициране на всички заинтересовани субекти и изясняване на тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво. Екипът за управление на проекта ще се събира на ежемесечни срещи, които са част от процеса по оперативно наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите, ще разработи анкетни карти за оценка на дейностите и резултатите от проекта, които ще се публикуват на страницата на общината с възможност за попълване on-line.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури Екипът за управление на проекта ще разработи документация и ще проведе първата процедура за избор на външен експерт за подготовка на тръжни процедури. След сключване на договор с експерта той ще подготови техническите и финансови задания за провеждане на следните 5 обществени поръчки: А. Разработване и въвеждане на информационна система за наблюдение на изпълнението на плановите документи на общинско ниво; Б. Разработване на две методологии с ръководства към тях • методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически планови документи в това число и ОПР; • методология за оценка на въздействието на стратегически планови документи В. Провеждане на обучение (два тридневни семинари) на 20 общински служители по. мониторинг и оценка на изпълнението на политики, методи за анализ и оценка на данни и политики и управление на проекти и комуникационни умения, работа с методологиите, информационната система и координационни срещи - провеждане на четири фокус групи с представители на бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация (общо около 40 души); Г. Разработване на аналитичен доклад от проучване на социално-икономическото състояние в община Долни чифлик; оценка на ОПР 2007-2013; SWOT анализ и нов ОПР 2014-2020 Д. Информация и публичност Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на изпълнителя, ще организира процедурно избора на изпълнител по петте обществени поръчки и ще участва с представители в оценителната комисия.
Дейност 3: Разработване на две методологии и ръководства за работа с тях: • методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически планови документи в това число и ОПР • методология за оценка на въз Изпълнява се от външен изпълнител след проведена процедура по ЗОП. Техническото задание за съдържанието на методолигиите се формулира от ЕУ. Дейността се контролира и съгласува с ЕУ.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на информационна система за наблюдение на изпълнението на плановите документи на общинско ниво; Техническите параметри и изискванията към системата ще бъдат зададени от екипа за управление. Ще бъде избран външен изпълнител след провеждане на процедура по ЗОП. Създаване на информационна система за наблюдение на изпълнението на общински стратегически документи.
Дейност 5: Провеждане на обучение на общински служители по мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики, методи за анализ и оценка на данни и политики и управление на проекти и комуникационни умения, работа с методологиите и информационн Организацията по провеждане на семинарите се възлага на външен изпълнител. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител с активно участие на бенефициента. Екипът за управление има задача да направи подбор на участниците в обучението. Дейността ше включва: разработване на обучителните материали, логистично организиране на семинарите, избор на лектори, провеждане на семинарите. Предвижда се двата семинара да бъдат тридневни, и в тях да участват по 20 представители на общинската администрация. Изготвяне на отчет за проведените обучения. Попълване на анкетни карти.
Дейност 6: Разработване на аналитичен доклад от проучване на социално-икономическото състояние в община Долни чифлик, оценка на ОПР 2007-2013, SWOT анализ и проект на ОПР 2014 г.-2020 г. На външен изпълнител ще бъде възложено изпълнението на следните операции: • Набиране на информация от периода на действие на ОПР към 2013 г. в областите: икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. Освен статистическа информация, изпълнителят ще проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи и др., които имат отношение към предмета на обществената поръчка. Анализ на количеството и качеството на набраната информация. • Изготвяне на представителна извадка, разработване на анкетна карта, обработване и анализ на получените резултати. Чрез това проучване трябва да се набере информация за състоянието на местните услуги, удовлетвореност и информираност за тях; идентифициране на проблемите в общината и тяхната приоритизация; проучване на общественото мнение за адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински план; оценка от населението за адекватността на формулираните цели в действащия план за развитие и тяхната приоретизация, съществуващи проблеми и потребности/очаквания/намерения на населението и др. • Извършване на оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на базата на набраната информация в предходните дейности. • Изготвяне на проект на Общинския план за развитие 2014-2020 година, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки).
Дейност 7: Координационни срещи - Провеждане на четири фокус-групи с представители на бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация (общо около 40 души). Цялостната логистика и модерирането на фокус-групите ще се възложи на външен изпълнител. Подборът на участници ще се направи съвместно с ЕУ. В четирите фокус-групи ще вземат участие представители на бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация Координационните срещи ще са двудневни. Темите, по които ще се работи във фокус-групите включват обсъждане и приемане на: • разработения по дейност 6 аналитичен доклад и SWOT анализа; • двете методологии, информационната система и ръководствата за тяхното прилагане; • изпълнението на настоящия план за развитие, ОПР 2007-2013 и идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети; • представения проект на ОПР 2014 – 2020.
Дейност 8. Дейности за информация и публичност Работата по тази дейност ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. В рамките на дейността за информиране и публичност ще се извърши: • Отпечатване и разпространие на информационен каталог за популяризиране на политиките, провеждани от общинската администрации; • Провеждане на 2 пресконференции за популяризиране на проекта и публикувани 5 статии; • Изготвяне на 4 прессъобщения за резултати от координационните срещи на фокус групите; • Изработване на интернет банер; • Разработване и разпространени информационни и рекламни материали (презентации , CD от обучението (дейност 5) и протоколи от фокус-групите, (дейност 7). Като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат използвани и интернет страницата на общината, на която следва да бъде публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговите цели, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 232 BGN
Общ бюджет: 51 165 BGN
БФП: 51 165 BGN
Общо изплатени средства: 51 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 165 BGN
2015 0 BGN
51 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 490 BGN
2015 0 BGN
43 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 675 BGN
2015 0 BGN
7 675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Д1: Механизъм за контрол и план за действие
Индикатор 5 (Д) Д1: доклади
Индикатор 6 (Д) Д1: работни срещи
Индикатор 7 (Д) Д1: отчети
Индикатор 8 (Д) Д2: Сключени договори за изпълнение
Индикатор 9 (Д) Д3: методологии ръководства/наръчници
Индикатор 10 (Д) Д4: Създадена база данни
Индикатор 11 (Д) Д4: разработено ръководство за работа със системата
Индикатор 12 (Д) Д4: тестване на системата
Индикатор 13 (Д) Д5: Презентационни материали
Индикатор 14 (Д) Д5: анкетни карти
Индикатор 15 (Д) Д6: доклади
Индикатор 16 (Д) Д7: приети с консенсус документи
Индикатор 17 (Д) Д7: анкетни карти
Индикатор 18 (Д) Д8: Отпечатан и разпространен информационен каталог за популяризиране на политиките, провеждани от общинската администрация
Индикатор 19 (Д) Д8: проведени пресконференции за популяризиране на проекта
Индикатор 20 (Д) Д8: публикувани статии
Индикатор 21 (Д) Д8: печатни материали
Индикатор 22 (Д) Д8: прес-съобщения за резултати от координационните срещи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз