Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0087-C0001
Номер на проект: 13-13-88
Наименование: Ефективно партньорство при разработване, изпълнение и мониторинг на общински политики в Каспичан
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на разработване, изпълнение и мониторинг на общинските политики и ефективността на администрацията, чрез прилагане принципа на партньорство и координация.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта „Организация и управление” е основна дейност, която ще осигури ефективно и качествено изпълнение на проекта. След сключване на договора за финансиране ще бъде назначен екип за управление на проекта от трима души: Ръководител, Координатор и Счетоводител. Всички членове на екипа ще бъдат служители на Общинска администрация –Каспичан. Общите задължения на екипа за организация и управление са: отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация, както и допълнителна информация при поискване и др. За успешната реализация на проекта ще се провеждат регулярни ежемесечни срещи на екипа, на които ще се дискутират напредъка в изпълнение на дейностите, съответствието с плана за действие и при необходимост предложения за неговата оптимизация, предстоящи дейности, както и възможните рискове и начините за тяхното преодоляване. Отговорностите на всеки член от екипа са подробно описани в т. 4 Методика, подточка в) екипа за организация и управление на проекта от настоящия формуляр.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Община Каспичан ще избере външен експерт за подготовка на тръжните документи и договори с изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности в настоящото проектно предложение. Общината е възложител по ЗОП и избора на изпълнители ще се извърши по правилата на закона. Проектът предвижда процедури за външно възлагане на следните дейности: - Публична покана по глава 8 „а” от ЗОП за възлагане изпълнението на Дейности 3, 10 и 11. - Публична покана с четири обособени позиции за възлагане изпълнението на Дейности 4, 7, 8 и 9. - Публична покана за възлагане изпълнението на Дейност 6. - Директно възлагане изпълнението на Дейности 5.
Дейност 3: Обществено консултиране на общинските политики – Дискусионен форум „Бъдеще за Каспичан” Дискусионният форум „Бъдеще за Каспичан” цели прилагане принципите на координация, партньорство и широко обществено консултиране с всички заинтересовани страни на общинските политики. Събитието ще се проведе в началото на третия месец на проекта. Форумът ще се организира от екипа за организация и управление на проекта, а техническото му обезпечаване и логистиката ще бъдат възложени на външен изпълнител. Дискусионният форум ще се проведе преди въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на местните политики. Целта е първо да се консултират с обществеността общинските политики и да се съберат мнения и предложения, които да се приложат при разработването на документите по останалите дейности в проекта. Дискусионният форум ще бъде с 30 участника, представители на целевите групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Общинска администрация – Каспичан. На форума ще бъдат представени целите и основните дейности на настоящото проектно предложение, политиките, за които ще се разработват и въвеждат правила за мониторинг и контрол, плановите и стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени по проекта. Общественото мнение ще бъде проучено с анкетни карти, попълнени от участниците. Картите ще съдържат въпроси за общинските политики, плановите и стратегически документи на Общината и предложения за механизми и методи за мониторинг и контрол на изпълнението им. Всички граждани също ще могат да попълнят анкетни карти. Те ще бъдат публикувани на сайта на Община Каспичан и ще се разпространяват в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общината.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Тази дейност включва разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на следните 4 общински политики: Социална политика на Община Каспичан; Политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива; Политика по опазване на околната среда и Политика за развитие на туризма. Разработването на правилата и методиките, определящи механизмите за мониторинг и контрол на изброените политики ще се възложи на външен изпълнител. Въвеждането на новите правила и методики за прилагане в администрацията на Община Каспичан ще се извърши с Решение на Общинския съвет. Дейността е в пряка връзка с Дейност 3 - Обществено консултиране на общинските политики – Дискусионен форум „Бъдеще за Каспичан”. По време на форума ще бъдат събрани мнения и предложения от всички заинтересовани страни, които ще бъдат включени в методиките и правилата за мониторинг и контрол и в документите, разработени по проекта. Разработените правила и методики ще се приложат на практика при изпълнението на следващите дейности по проекта – 6, 7, 8 и 9, насочени към разработване на планови, стратегически документи и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Каспичан 2007 -2013 г. Документите, включени за разработване в проектното предложение са в пряка връзка и регламентират посочените общински политики, за които е предвидено въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол.
Дейност 5: Разработване на социално-икономически и SWOT анализ Дейност 5 предвижда изготвяне на един социално-икономически и един SWOT – анализ на състоянието, потенциала и възможностите за развитие на община Каспичан. Разработването на качествени планови и стратегически документи, регламентиращи общинските политики изисква наличие на задълбочени и подробни социално-икономически и SWOT - анализи на целевата територия. Това е причината да включим разработването на анализите в отделна дейност по проекта, предшестваща подготовката на плановите и стратегически документи. Те ще очертаят текущото състояние, ще идентифицират проблемите, ще обобщят ресурсите, потенциала и възможностите за устойчиво развитие на общината. Двата анализа са необходими и ще се използват за подготовката на: Концепцията за пространствено развитие, Стратегията за привличане на инвестиции и Програмата за опазване на околната среда. Дейността ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 6: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Каспичан 2014 - 2020 г. Съгласно разпоредбите на чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР) Концепцията за пространствено развитие е нов стратегически документ, задължителен за всички български общини. Този документ трябва да регламентира и очертае пространствено развитие на общината, да определи стратегията за развитие на територията й и връзките със съседните общини. Концепцията определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията на общината по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията за пространствено развитие на община Каспичан за периода 2014-2020 г. ще бъде възложено на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките за мониторинг и контрол, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие ще се приеме от Общинския съвет и ще регламентира политиката за устойчиво местно развитие на общината.
Дейност 7: Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Каспичан 2007-2013 г. Всички Общини са длъжни да възложат на независим външен експерт изготвянето на Последваща оценка за изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г. Този ангажимент е регламентиран в Чл. 34. от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР). Последващата оценка трябва да се изготви през 2014 г. и да включва следните елементи: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Дейността ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето на Оценката ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за устойчиво местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Докладът за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Каспичан 2007 - 2013 г. ще бъде приет от Общинския съвет.
Дейност 8: Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Каспичан до 2020 година Община Каспичан има изключително висок, но не добре използван потенциал за развитие на туризъм - богато културно-историческо наследство и редица природни забележителности: първата българска столица Плиска, част от НИАР „Мадара”, скални образувания в с. Кюлевча, условия за селски туризъм, лов, риболов, скално катерене и др. В същото време през последните години безработицата в общината нараства, икономическата криза се задълбочава, липсват инвестиции и не се създават нови работни места. Това е причината Общината да се насочи към туризма, като сфера, в която има възможности и потенциал за развитие, за да се привлекат инвестиции и генерират доходи за местното население. Общинската администрация се нуждае от целенасочена политика и ясна стратегия за развитие на туристическия сектор. За това Дейност 8 на настоящото проектно предложение предвижда Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Каспичан до 2020 година. Дейността ще се възложи на външен изпълнител. Стратегията за развите на туризма ще се разработи, като се приложат новите механизми за мониторинг и контрол Документът ще се приемат от Общински съвет – Каспичан и той ще следи изпълнението на политиката за развитие на туризма в общината.
Дейност 9: Разработване на Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива Рaзработването на краткосрочни и дългосрочни Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива е нормативен ангажимент на всички български общини, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Общинските политики за енергийна ефективност, насърчаване и рационално използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на устойчиво местно развитие. Дейност 9 на настоящия проект предвижда изготвянето на една краткосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2017 г. и една дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014- 2020 г. Разработването на двете програми ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето им ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмите за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива ще се приемат от Общински съвет - Каспичан.
Дейност 10: Обучителен семинар Обучителният семинар цели запознаване на служителите на Общинска администрация – Каспичан с новите документи и механизмите за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 30 участници, служители на Общината. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на семинара. Техническото му обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избрана външна фирма-изпълнител. Семинарът ще се проведе в зала в сградата на Община Каспичан. Лектори на семинара ще бъдат експерти от екипите – изпълнители на Дейности 4, 7, 8 и 9, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи на Общината. Семинарът ще се проведе в края на проекта, след приключване на останалите основни дейности.
Дейност 11: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност се реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на проекта, разясняване на дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отчете изпълнението на проекта и резултатите от него. - Изработване и разпространение на информационни печатни материали – 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Каспичан. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Каспичан. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
НЦТР ЕАД
"Търговище ТВ" ЕООД
"Динамик Салюшънс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 239 BGN
Общ бюджет: 56 433 BGN
БФП: 56 433 BGN
Общо изплатени средства: 56 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 433 BGN
2015 0 BGN
56 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 968 BGN
2015 0 BGN
47 968 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 465 BGN
2015 0 BGN
8 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 3 (Д) Брой разработени планови и стратегически документи
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой работни срещи на екипа за управление
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой изготвени междинни и финални отчети
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Брой договори за разработване на тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Брой възложени дейности
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой проведени публични обсъждания
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Брой участници
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Брой попълнени анкети
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Осигурена гражданска подкрепа за местните политики- качествен индикатор
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Брой разработени анализи
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Брой разработени стратегически документи
Индикатор 17 (Д) Дейност 7: Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 18 (Д) Дейност 8: Брой разработени стратегически документи
Индикатор 19 (Д) Дейност 9: Брой разработени планови документи
Индикатор 20 (Д) Дейност 10: Брой проведени семинари
Индикатор 21 (Д) Дейност 10: Брой обучени служители
Индикатор 22 (Д) Дейност 10: Повишен капацитет за разработване и изпълнение на ефективни политики- качествен индикатор
Индикатор 23 (Д) Дейност 11: Брой проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) Дейност 11: Брой отпечатани и разпространени информационни материали
Индикатор 25 (Д) Дейност 11: Повишена информираност и мултипликационен ефект - качествени индикатори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз