Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0048-C0001
Номер на проект: 13-13-49
Наименование: Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на общинските политики, чрез прилагане принципа на партньорство и координация при тяхното формиране и въвеждане на механизми за по-добро управление.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта За осигуряване на добра организация, координация, осъществяване на пряката оперативна работа и реализацията на проекта ще бъде сформиран Екип за управление, включващ 3-ма експерта: Ръководител, Координатор и Счетоводител. Експертите в екипа ще бъдат служители на Общинска администрация Смядово. Членовете на екипа ще разпределят точно и ясно функциите, които ще изпълняват през периода на реализация на проекта. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа за управление, на които подробно ще бъде обсъждан напредъка на дейностите по проекта, потенциални въпроси и проблеми и начини за решаването им. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи. С така формирания екип и определените задължения на всеки от неговите членове ще бъдат осигурени условия и предпоставки за качествено управление, изпълнение и отчитане на проекта.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители Непосредствено след влизането в сила на договора за финансиране на проекта и назначаване на екипа, Община Смядово ще избере Консултант за подготовка на тръжните документи и договори с изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности в настоящото проектно предложение. Проектът предвижда външно възлагане и сключване на договори за услуги за следните основни дейности: - Публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП с четири обособени позиции за възлагане изпълнението на: Дейност 4, Дейност 6, Дейност 7 и Дейност 8. - Публична покана за възлагане на Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Смядово. - Директно възлагане изпълнението на: Дейности 3, 9 и 10. Дейност 2 включва следните етапи: - Избор на Консултант за изготвяне на документите за обявяване на двете процедури с публични покани и договорите с всички изпълнители, включително избраните за директно възлагане. - Предоставяне на тръжните документи за двете публични покани на УО на ОПАК за одобрение. - Обявяване на публичните покани в сайта на Агенцията за обществени поръчки и на Интернет страницата на Община Смядово и събиране на оферти. - Разглеждане и оценяване на офертите според предварително изготвени критерии, класиране и избор на изпълнители. - Сключване на договори с избраните изпълнители. Събирането на оферти и избора на изпълнител за директно възлагане на Дейности 3, 9 и 10 ще се извърши от Екипа за управление на проекта. Договорът с изпълнителя ще бъде изготвен от избрания външен Консултант, който ще подготви тръжните документи за останалите две процедури с публични покани. Всички разходи за изпълнение на дейностите включват ДДС, който е включен в бюджета на проекта, тъй като за кандидата не се възстановява ДДС.
Дейност 3: Обществен форум Общественият форум е основна дейност в проекта, насочена към прилагане принципите на координация, партньорство и широко обществено консултиране с всички заинтересовани страни на общинските политики. Дейността предхожда въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на местните политики. Целта на Обществения форум е запознаване на обществеността с общинските политики, събиране на предложения и мнения за документите, които ще се разработят по проекта. Форумът ще се организира от екипа за управление на проекта, а техническото му обезпечаване и логистика ще бъдат осигурени от избран външен изпълнител. Общественият форум ще бъде с 30 участника – представители на целевите групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Общинска администрация – Смядово. На форума ще бъдат представени целите и основните дейности на настоящото проектно предложение, политиките, за които ще се разработват и въвеждат правила за мониторинг и контрол, плановите и стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени по проекта. Ще бъде проучено общественото мнение с анкетни карти, попълнени от участниците. Картите ще съдържат въпроси за общинските политики, плановите и стратегически документи на Общината и предложения за механизми и методи за мониторинг и контрол на изпълнението им. Анкетните карти ще бъдат публикувани и на Интернет страницата на Община Смядово, с възможност да бъдат изтеглени и попълнени и ще се събират в пощенска кутия в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общината. Анкетите ще се публикуват в Интернет 10 дни преди Обществения форум и ще се събират още 10 дни след провеждането му.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Дейността предвижда разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на следните 4 общински политики: - Политика за регионално и местно развитие; - Политика за опазване на околната среда; - Политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; - Социална политика и насърчаване на заетостта. Разработването на правилата и методиките, определящи механизмите за мониторинг и контрол на изброените политики ще се възложи на външен изпълнител. Самото въвеждане на новите правила и методики за прилагане в администрацията ще се извърши с акт (решение) на Общинския съвет. Дейността е в пряка връзка с Дейност 3 – Обществен форум, на който ще бъдат генерирани мнения и предложения от всички заинтересовани страни, които ще бъдат включени в методиките и правилата за мониторинг и контрол. Разработените правила и методики ще се тестват и приложат при изпълнението на следващите дейности по проекта – 5, 6, 7 и 8, насочени към разработване на планови, стратегически документи и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2007-2013 г. Документите, включени за разработване в проектното предложение са в пряка връзка и дефинират посочените общински политики, за които е предвидено въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол. Единствено за социалната политика на Община Смядово и насърчаване на заетостта в региона няма предвидено разработване на нови документи. Тази политика е обезпечена с актуални планове и програми, но се нуждае от механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението.
Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Смядово 2014-2020г. Концепцията за пространствено развитие е нов стратегически документ, задължителен за всички български общини, съгласно чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Съгласно действащата нормативна уредба: „ Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със съседните общини. Тя определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията ще бъде възложено на външен изпълнител с публична покана. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките, въведени с дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие на общината ще се приеме от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Смядово 2007 - 2013 г. Изготвянето на Последваща оценка за изпълнението на Общинските планове за развитие е задължително за Общините, съгласно Чл. 34. от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Според нормативните разпоредби за изпълнението на документите за стратегическо планиране, в това число Общински планове за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие. Последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Дейността се възлага на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за регионално и местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Докладът за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Смядово 2007 -2013 г. ще бъде приет от Общинския съвет.
Дейност 7: Разработване на Програма за управление на отпадъците в Община Смядово 2014-2020 г. Общинската програма за управление на отпадъците се разработва на основание нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Ключов елемент за програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците по приоритети: - Предотвратяване образуването на отпадъци; - Рециклиране, повторна употреба, извличане на вторични суровини и енергия; - Екологосъобразно обезвреждане. Разработването на програмата ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето й ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмата за управление на отпадъците ще се приеме от Общинския съвет.
Дейност 8: Рaзработване на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014 -2020 г. Рaзработването на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива е нормативен ангажимент на всички общини, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Общинските политики за енергийна ефективност, насърчаване и рационално използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на устойчиво местно развитие. Разработването на програмата ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето й ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмата за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива ще се приеме от Общински съвет - Смядово.
Дейност 9: Семинар за запознаване на общинските служители с новите документи и механизмите за мониторинг при изпълнението на общински политики Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 25 участници – служители на Общинска администрация Смядово. Семинарът ще се проведе след приключване на останалите основни дейности от Дейност 4 до Дейност 8 включително. Целта му е да се запознаят общинските служители с въведените механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на местните политики и с всички нови планови и стратегически документи на Община Смядово, разработени по проекта. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на обучението. Техническото обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избрана фирма-изпълнител. Семинарът ще се проведе в зала в сградата на Община Смядово. Лектори и обучители на семинара ще бъдат експерти от екипите – изпълнители на Дейности от 4 до 8 включитело, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи.
Дейност 10: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност се реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на процедурата, по която е финансиран проекта, разясняване на целите и дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отрази степента на ефективност на извършената работа по време на изпълнение на проекта и резултатите от него. - Отпечатване и разпространение на информационни материали – в т.ч.: 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Смядово. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Смядово. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 673 BGN
Общ бюджет: 56 674 BGN
БФП: 56 674 BGN
Общо изплатени средства: 56 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 674 BGN
2015 0 BGN
56 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 173 BGN
2015 0 BGN
48 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 501 BGN
2015 0 BGN
8 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 3 Брой разработени общински планове
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой сформирани екипи за управление
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой работни срещи на екипа за управление
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени междинни и финални отчети
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой договори за разработване на тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой възложени дейности
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обществени форуми и консултации със заинтересованите страни.
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой участници
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой попълнени анкети.
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 16 (Д) По Дейност 7 - Брой разработени планови документи
Индикатор 17 (Д) По Дейност 8 - Брой разработени планови документи
Индикатор 18 (Д) По Дейност 9 - Брой проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По Дейност 9 - Брой обучени служители
Индикатор 20 (Д) По Дейност 9 - Повишен капацитет – качествен индикатор
Индикатор 21 (Д) По Дейност 10 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По Дейност 10 - Брой отпечатани и разпространени информационни материали
Индикатор 23 (Д) По Дейност 10 - Повишена информираност на заинтересованите страни и мултипликационен ефект – качествени индикатори.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз