Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0034-C0001
Номер на проект: 13-13-35
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в обшина Тунджа
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.11.2013
Дата на приключване: 08.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми (правила) за формиране, прилагане и мониторниг на политики за развитие в община Тунджа
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление на проекта 1.1.Учредяване на екип по проекта. Екипът, който ще реализира проектните дейности, ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта; Координатор, Счетоводител; Технически сътрудник; 1.2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа по проекта; 1.3.Подписване на граждански договори. 1.4.Събрание на екипа на проекта за обсъждане предстоящото изпълнение на дейностите по проекта и разпределени конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики; 1.5. Изготвяне на програма за реализиране на всяка дейност. 1.6. Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен календарен план-график;
2.Провеждане на процедури за обществени поръчки Сформираният екип за управление на проекта ще съдейства за избора на Изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури и изготвяне на документациите за обществени поръчки и за провеждане на 2 процедури, съгласно ЗОП. 2.1.Изготвяне на документация за избор на изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури 2.2. Сключване на договор с изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури съгласно графика 2.3. Изготвяне на документации за тръжни процедури по ЗОП 2.4. Съгласуване на документациите за тръжни процедури с отдел ИПУПОП в Община Тунджа и УО на ОПАК и АОП. Одобрение, нанасяне корекции. Провеждане на 2 тръжни процедури, подготовка на тръжни досиета и избор на 2 изпълнители.
3. Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Тунджа и изпълнението на политики от общинската администрация и инструментариум за действие; С участието на заинтересованите страни ще разработят правилата и методиките за мониторинг и контрол, които подлежат на приемане от ОбС Тунжда. Ще бъдат разработени с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни, чрез обсъждания за да се даде възможност за приемане на мнения и препоръки по проектите на разработените документи, същите ще бъдат отразени в преработен вариант преди представянето им за приемане от ОбС Тунджа. Правилата за мониторинг, които ще се приложат ще проследяват използването на финансовия и ресурсен потенциал, активно ще отчитат физическия прогрес върху територията на общината (настъпващите промени състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции). Ще бъдат заложени набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана. На базата на реализираните проучвания, изследвания и анализи в Областната стратегия за развитие ще бъде разработен необходимия инструментариум, съдържащ набор от критерии, индикатори, вътрешни правила и методология и механизъм за работа. Инструментариумът ще включва: 3.1. Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Тунджа и изпълнението на политики от общинската администрация; 3.2. Създаване на система от обективни, реално работещи (информационно осигурени и обективно характеризируеми) общи и специфични критерии за анализ и оценка на действащи и бъдещи ОПР в Община Тунджа.; 3.3. Разработване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и местно ниво; 3.4. Разработване на вътрешни правила и процедури за взаимодействие между областния управител, териториалните органи на изпълнителната власт, представителите на местното самоуправление и администрация и представителите на гражданското общество; 3.5. Разработване на методика за извършване на последваща оценка на Общинските планове за развитие в аспект на разработената Областната стратегия за развитие на Област Ямбол.
4. Разработване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и местно ниво; Посредством вътрешен анализ и заинтересованите страни бъде разработен механизъм за прилагане на принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на общинско ниво, при ясно координация с областно ниво. Чрез обсъждания, целеви анализи и проучвания, като ще се създаде възможност за по-добра степен на партньорство, взаимна информираност за инвестиционните намерения и проекти. Разработените документи ще бъдат представяни за приемане от ОбС Тунджа. Механизмът ще включва правила за прилагане на партньорство при провеждане на хоризонтални и секторни политики с отношение към пространственото и социално-икономическото развитие на общината. Ще бъдат заложени набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана и други стратегически документи.
5.Въвеждане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол. Разработените с участието на заинтересованите страни правилата и методиките за мониторинг и контрол, подлежат на приемане от ОбС Тунджа. След като бъдат разработени с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни, проведени обсъждания и публикации и се даде възможност за мнения и препоръки по проектите на разработените документи, същите ще бъдат отразени в преработен вариант преди представянето им за приемане от ОбС Тунджа. Мониторингът трябва да проследява не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчита и физическия прогрес върху територията на общината (настъпващите промени състоянието на средата в резултат от предприетите инвестиции). Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
6. Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Тунджа 2014-2020г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Ямбол за същия период и Програма за управление на ОПР Тунджа 2014-2020 г; Общинския план за развитие ще се изготви съобразно одобрена структура и методология, като ще изведе приоритети, мерки и дейности на ОПР. Ще съдържа детайлен социално-икономически, екологичен и SWOT анализи. Проектите, които ще се разпишат в плана ще са обект на широко обществено обсъждане от всички заинтересовани страни, за да бъдат удовлетворени и защитени интересите на всички групи. При подготовката ще се обърне внимание на проектите, тяхната проектна готовност, времевия диапазон, източника на финансиране, което ще е решаващо при предварителния подбор и приоритизиране на предложенията за крайния вариант на документа. Към плана ще се изготви Индикативна финансова таблица даваща общата стойност по приоритети необходими за изпълнение на ОПР и като неразделна част от стратегическия планов документ и негов финансов еквивалент, също подлежи на приемане от ОбС Тунджа. Програмата за реализация на ОПР дава източника на финансиране със срок и отговорни лица и служители за изпълнението и. Същата се разработва или актуализира всяка година съобразно наличния финансов ресурс на общината.
7.Разработване на три броя анализи разходи-ползи за ключови проекти на ОПР на община Тунджа 2014-2020г. Разработване на анализи разходи ползи за ключови проекти на общината по отношение на три важни проекта заложени в ОПР Тунджа 2014-2020. След като се премине фазата на оценка на настоящето състояние в общината и се изготви визията за развитие, очертаят се основните приоритети и проблемни области, които се нуждаят от спешна интервенция, чрез решение на Общинския съвет ще се определят до три ключови проекта на които да бъдат изготвени анализи разходи ползи. Дейността ще се извърши като се спазват насоките на ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи ползи на ЕК.
8. Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на община Тунджа за периода 2014-2020 г. Предварителната оценка се извършва с цел реално залагане на социално-икономически цели за развитие и стратегическо планиране на общината, както и за да отчете евентуални вреди върху околната среда при изпълнение на заложените в плана дейности.
9.Разработване на допълнителни стратегически документи на Община Тунджа – Концепция за пространствено развитие на община Тунджа. Изпълнението на дейността ще доведе до Концепция за пространствено развитие на община Тунджа. Новите приоритети на национално и областно ниво ще залегнат в стратегическите документи, като допълняемост и синергия с политиките на местно ниво. Документите ще се подложат на широко обществено обсъждане с участието на заинтересованите страни и целевите групи за да се постигане партньорство при бъдещото им изпълнение.
10. Последваща оценка на действащото ОПР на Община Тунджа за периода 2007-2013 г.; Последваща оценка – тази оценка следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на плана и включва: 1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана; 2.Оценка на общото въздействие върху социално – икономическата обстановка в общината; 3.Анализ на факторите при изпълнението на ОПР; 4.Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на резултатите; 5.Изводи относно същността и начина на прилагане на съответния ОПР, както и на резултатите от съответните мерки.
11.Дейности по публичност и информация Тази дейност включва: 12.1.Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.; 12.2.Изработване на 1 бр. банер, популяризиращ ОПАК и бюджетната линия 12.3. Изработване на материали за публичност с логото и слогана на ОП “Административен капацитет” и ЕСФ и задължителния текст„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския социален фонд.”:  Отпечатване по 25 бр. от разработените нови и актуализирани стратегически продукта – Вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР в Община Тунджа, Общински план за развитие, Концепция за пространствено развитие на община Тунджа.  Изработване на 100 рекламни папки;  Изработване на 100 рекламни бележника ;  Изработване на 100 рекламни химикалки ;  Изработване на 20 рекламни флашки по 2 GB; 12.4.Организация на 2 публикации в местни печатни медии.; 12.5. Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МЕДИЯ СИНЕРДЖИ
"Региоплан" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 470 BGN
Общ бюджет: 62 078 BGN
БФП: 62 078 BGN
Общо изплатени средства: 67 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 958 BGN
2015 0 BGN
67 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 765 BGN
2015 0 BGN
57 765 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 194 BGN
2015 0 BGN
10 194 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Брой разработени анализи
Индикатор 4 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 5 (Д) По Д1: Брой сформирани екипи
Индикатор 6 (Д) По Д2: Възложени поръчки за изпълнение
Индикатор 7 (Д) По Д3: Разработени вътрешни правила и процедури за взаимодействие между областния управител, териториалните органи на изпълнителната власт, представителите на местното самоуправление и администрация и представителите на гражданското общество;
Индикатор 8 (Д) По Д4: Брой механизми
Индикатор 9 (Д) По Д5: Брой въведени правила и методики
Индикатор 10 (Д) По Д6: Разработена индикативна финансова таблица
Индикатор 11 (Д) По Д7:Брой изготвени анализи разходи ползи
Индикатор 12 (Д) По Д8: Брой предварителни оценки на ОПР 2014-2020
Индикатор 13 (Д) По Д9:Брой Концепции за пространствено развитие на общината
Индикатор 14 (Д) По Д10: Брой изготвени последващи оценки на ОПР Тунджа за периода 2007-2013


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз