Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0092-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на производството на инертни материали в "Ин технолоджи" ООД"
Бенефициент: "ИН ТЕХНОЛОДЖИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на производството на инертни материали в "Ин технолоджи" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 : Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Мобилна инсталация за разтрошаване и сортиране на инертни материали с размер на фракцията от 0 до 63 mm
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници – соларни панели
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 626 838 BGN
Общ бюджет: 1 228 608 BGN
БФП: 614 304 BGN
Общо изплатени средства: 626 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 614 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 626 548 BGN
2015 0 BGN
626 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 522 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 532 565 BGN
2015 0 BGN
532 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 982 BGN
2015 0 BGN
93 982 BGN
Финансиране от бенефициента 626 838 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Нарастване на производствения капацитет на производството на суббаза –фракция 0/63 на предприятието (%)
Индикатор 2 Индикатор 2: Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден
Индикатор 3 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 5 Индикатор 5:Брой енергийно ефективни решения, въведени в предприятието
Индикатор 6 Индикатор 6: Инсталирана ВЕИ мощност в предприятието (в kWh
Индикатор 7 Индикатор 7: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятието
Индикатор 8 Индикатор 8:Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз