Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0030-C0001
Номер на проект: 58-131-30-30
Наименование: Прединвестиционно проучване, експертни анализи и изготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр.Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 02.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и околната среда в гр. Силистра и опазване от замърсяване на водите на р. Дунав чрез подобряване на екологичната инфраструктура на града.
Дейности: Дейност 1: Управление и публичност (1) Назначаване на екип за управление (2) Управление и отчетност (3) Информиране и публичност (4) Мониторинг, вътрешен контрол и одит
Дейност 2: Прединвестиционно проучване и разработване на технически проекти за ПСОВ (1) Подготовка на документация за участие в конкурс за Предпроектно проучване и проектиране на ПСОВ. (2) Избор и сключване на договор с проектант(3) Разработване на Прединвестиционно проучване (4)Разработване и одобряване на работен проект на ПСОВ
Дейност 3: Разработване на технически проекти за доизграждане на канализацията и частична реконструкция на водопроводната мрежа (1) Подготовка на документация за участие в конкурс за проектиране на доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа(2) Избор и сключване на договор с проектант;(3) Разработване и одобряване на технически проекти за разширяване на канализацията и реконструкция на водопровода.
Дейност 4: Изготвяне на финансов и икономически анализ Финансовият анализ може да се възложи на фирмата, която прави прединвестиционното проучване, или да се възложи отделно. В последния случай изпълнителят трябва да се избере с отделна процедура за възлагане, по аналогия с процедурата, описаната в Дейност 2. Ако се установи, че стойността на отделния инвестиционен проект е над 5 млн. евро без ДДС, ще се изготви и анализ за ползи разходи, който е част от икономическите анализи. Финансовият и икономически анализи, както и анализите на разходи и ползи за проектите, ще се изготвят в съответствие с Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г. и с Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г. , Работен документ 4 на ЕК. Финансовият и икономически анализ трябва да описва начина на изчисляване (методика, източници и направени допускания) на генерираните финансови показатели, най-важни от които са Финансовата норма на възвращаемост и Нетната настояща стойност. Чрез финансово моделиране и прогнозиране ще се определи финансовата осъществимост на проекта, като се направи анализ на разходите, нужни за реализацията му и приходите, които биха идвали от функционирането на обекта; Финансовият и икономически анализ трябва да съдържа таблици, количествено-стойностна сметка и допускания и трябва да включва: - Оценка на критичните рискови фактори; - Анализ на чувствителността, т.е. как промяната в даден фактор(и) би повлияла върху крайния резултат и доколко проектът е чувствителен на външни въздействия; - Изчислена степента на възвръщаемост и идентифицирани възможните източници за финансиране.
Дейност 5: Издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда и водите и разрешителни за строеж Като част от подготовката за отпочване на СМР по обектите, в рамките на проекта ще бъдат предприети действия за съгласуване и издаване на необходимите разрешителни: - Доклад за комплексна оценка за съответствие на проектите; - Разрешително за ползване на воден обект чл.46. ал.1 и т.3 от Басейнова дирекция при МОСВ за заустване на отпадъчни води; - Решение по преценка за необходимост от изготвяне на „Оценка на въздействието върху околната среда” от РИОСВ; - Съгласуване на техническите проекти със субектите, експлоатиращи инфраструктурните комуникации и специализираните контролни органи; - Издаване на Разрешително за строеж на ПСОВ и инфраструктурните обекти.
Дейност 6. Комплектоване на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП „Околна среда” и подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение (1) Избор на консултант, който да изготви формуляр за кандидатстване с инвестиционния проект по ОП „Околна среда” и да подготви документациите за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение(2) Комплектоване на формуляр за кандидатстване с инвестиционния проект по ОП „Околна среда” и подготовка на конкурсните документации за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 028 400 BGN
Общ бюджет: 365 233 BGN
БФП: 365 233 BGN
Общо изплатени средства: 370 732 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 205 680 BGN
2010 0 BGN
2011 237 613 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 72 561 BGN
370 732 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 164 544 BGN
2010 0 BGN
2011 190 090 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 58 049 BGN
296 586 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 41 136 BGN
2010 0 BGN
2011 47 523 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 14 512 BGN
74 146 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз