Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0029-C0001
Номер на проект: 58-131-29-29
Наименование: Прединвестиционно проучване, експертни анализи и разработване на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи на с. Айдемир и с.Калипетрово в община Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 02.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на екологичната инфраструктура в прилежащите населени места на гр. Силистра, което ще има положителен ефект върху качеството на живот и околната среда в с. Айдемир, с. Калипетрово и гр. Силистра, както и върху опазването на водите на р. Дунав от замърсяване.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление (1) Мобилизиране на екип за управление (2) Оборудване на офис на проекта(3) Управление и отчетност 3. План за действие с Времеви график; 4.Редовно водени книги за документи и кореспонденция по проекта 5. Счетоводна документация на разходите по проекта 6.Изготвени месечни, тримесечни и окончателен доклади съгласно правилата на схемата.
Дейност 2: Прединвестиционно проучване и разработване на технически проекти за обща ПСОВ (1) Подготовка на документация за участие в конкурс за Предпроектно проучване и проектиране на обща ПСОВ. (2) Избор и сключване на договор с проектант (3) Разработване на Прединвестиционно проучване (4) Разработване и одобряване на работен/технически проект на обща ПСОВ.
Дейност 3: Разработване на проекти за разширение на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа (1) Подготовка на документация за участие в конкурс за проектиране на разширение на канализационната мрежа и частична подмяна на довеждащите водопроводи на с. Айдемир и с.Калипетрово (2) Избор и сключване на договор с проектант (3) разработване и одобряване на технически проекти за разширяване на канализацията и реконструкция на довеждащи водопроводи.
Дейност 4: Изготвяне на финансов и икономически анализ Финансовият анализ може да се възложи на фирмата, която прави прединвестиционното проучване, или да се възложи отделно. В последния случай изпълнителят трябва да се избере с отделна процедура за възлагане, по аналогия с процедурата, описаната в Дейности 2 и 3. Ако се установи, че стойността на отделния инвестиционен проект е над 5 млн. евро без ДДС, ще се изготви и анализ за ползи разходи, който е част от икономическите анализи. Финансовите и икономически анализи, както и анализът на разходи и ползи за проектите, ще се изготвят в съответствие с Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г. и с Указанията към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г. , Работен документ 4 на ЕК. Финансовият и икономическият анализ трябва да описва начина на изчисляване (методика, източници и направени допускания) на генерираните финансови показатели, най-важни от които са Финансова норма на възвращаемост и Нетна настояща стойност. Чрез финансово моделиране и прогнозиране да се определи финансовата осъществимост на проекта, като се направи анализ на разходите, нужни за реализацията му и приходите, които биха идвали от функционирането на обекта; Финансовият и икономически анализ трябва да съдържа таблици, количествено-стойностна сметка и допускания и трябва да включва: - Оценка на критичните рискови фактори; - Анализ на чувствителността, т.е. как промяната в даден фактор(и) би повлияла върху крайния резултат и доколко проектът е чувствителен на външни въздействия; - Изчислена степента на възвръщаемост и идентифицирани възможните източници за финансиране.
Дейност 5: Издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда и водите и разрешителни за строеж Описание: Като част от подготовката за отпочване на СМР по обектите, в рамките на проекта ще бъдат предприети действия за съгласуване и издаване на необходимите разрешителни: - Доклад за комплексна оценка за съответствие на проектите; - Разрешително за ползване на воден обект чл.46. ал.1 и т.3 от Басейнова дирекция при МОСВ за заустване на отпадъчни води; - Решение по преценка за необходимост от изготвяне на „Оценка на въздействието върху околната среда” от РИОСВ; - Съгласуване на техническите проекти със субектите, експлоатиращи инфраструктурните комуникации и специализираните контролни органи; - Издаване на Разрешително за строеж на обща ПСОВ и на инфраструктурните обекти.
Дейност 6. Комплектоване на формуляр за кандидатстване с инвестиционен проект по ОП „Околна среда” и подготовка на конкурсните документации за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение (1) Избор на консултант, който да изготви и комплектова формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект по ОП „Околна среда” и да подготви документациите за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение(2) Комплектоване на формуляр за кандидатстване с инвестиционен проект по ОП „Околна среда” и подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки за неговото изпълнение
Дейност 7: Информиране и публичност Описание: Екипът за управление ще води разяснителна и популяризаторска работа за целите, хода и резултатите от изпълнението на проекта, като следва инструкциите за информация и публичност по оперативната програма:  При стартиране на дейностите и при приключване на проекта ще се направят пресконференции за бенефициенти и журналисти – 2 бр.  Ще се публикуват материали и интервюта в областния печат – 3 бр  По регионалното радио ще се направят съобщения и/или интервюта – 2 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 884 800 BGN
Общ бюджет: 553 397 BGN
БФП: 553 397 BGN
Общо изплатени средства: 553 397 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 553 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 176 960 BGN
2010 0 BGN
2011 376 437 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
553 397 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 442 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 141 568 BGN
2010 0 BGN
2011 301 149 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
442 717 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 392 BGN
2010 0 BGN
2011 75 287 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 679 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз