Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0015-C0001
Номер на проект: 58-131-15-15
Наименование: Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 03.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е да осигури проектна готовност на община Ботевград за изграждане на нова градска пречиствателна станция за отпадни води и съпътстващата инфраструктура (довеждащи колектори към нея).
Дейности: Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване за изграждане на ГПСОВ и довеждащи колектори в гр. Ботевград по Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти Поддейност 1.1 Избор на изпълнител за разработване на прединвестиционно проучване Поддейност 1.2 Разработване на прединвестиционно проучване
Дейност 2: Осигуряване на нормативна готовност за стартиране на проектиране Поддейност 2.1.Изработване и съгласуване на подробен устройствен план (ПУП) на площадката и парцеларен план за присъединяване към основна инфраструктура Поддейност 2.2 Смян Изработването и съгласуването на ПУП и парцеларен план, както и смяната на предназначението на земята, определена за площадка на бъдещата ГПСОВ, са необходими условия за стартиране на проектиране.
Дейност 3: Осигуряване на нормативно съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР Поддейност 3.1 Осигуряване на решение по Оценка на въздействието върху околната среда Поддейност 3.2 Осигуряване на решение по оценка на съвместимост Целта на изготвянето на ОВОС е да бъдат определени, описани и оценени по подходящ за конкретния случай начин преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях. Същевременно издаденото решение за ОВОС е необходима предпоставка за издаване на разрешение за строеж, свързано с инвестиционния проект. Според предписанията на чл.2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони оценката за съвместимостта се прилага за инвестиционни предложения извън границите на защитените зони, когато попадат в обхвата на приложения № 2 на ЗООС. Ето защо е задължително да извършим тази процедура.
Дейност 4: Разработване на идеен проект за изграждане на ГПСОВ и довеждащи колектори
Дейност 5: Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство Поддейност 5.1 Издаване на разрешително за ползване на воден обект на основание на чл.46, ал.1, т.3. от ЗВ Поддейност 5.2 Осигуряване на готовност за издаване на разрешение за строеж 5.2.1 Избор на лицензирана фирма-консултант за изготвянето на оценка на съответствието като комплексен доклад 5.2.2 Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект като комплексен доклад Поддейност 5.3 Издаване на разрешително за строеж по чл. 144 от ЗУТ
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите Поддейност 6.1 Избор на консултант за изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите Поддейност 6.2. Разработване на анализите
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект Поддейност 7.1 Избор на консултант за разработка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект Поддейност 7.2. Разработване на тръжна документация
Дейност 8: Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Поддейност 8.1: Избор на консултант за разработване на проектно предложение за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект Поддейност 8.2: Разработване на проектното предложение Осигуряването на проектна готовност на инвестиционното намерение за изграждане на ГПСОВ е първия важен етап от реализацията на проекта. За изграждането на пречиствателната станция, доставката на технологичното и оборудване и пускането й в експлоатация се изисква значителен финансов ресурс, който община Ботевград не може да осигури чрез общинския бюджет. Това налага търсенето на финансиране от ОП „Околна среда 2007-2013”. За да получим финансиране от програмата, е необходимо да изготвим качествено, добре обосновано и подкрепено с необходимата документация проектно предложение. За да осигурим такава подготовка, смятаме да наемем консултант, разполагащ с квалифициран персонал и опит в областта на разработване на проектни предложения за финансиране от европейски програми и фондове.
Дейност 9: Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител Поддейност 9.1 Избор на независим одитор Поддейност 9.2. Извършване на независим одит и одиторски доклад
Дейност 10: Популяризиране и публичност на проекта При стриктно спазване на Изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” проектният екип ще организира следните дейности за популяризиране на проекта: 1. На интернет страницата на общината, както и в общинския вестник „Ботевградски вестник” ще бъдат публикувани ежемесечно прессъобщения за хода и напредъка на проектните дейности. Тези прессъобщения ще бъдат разпращани и до водещи печатни и електронни медии. 2. Непосредствено след подписване на договор за безвъзмездна помощ ще бъде изработена и монтирана информационна табела на входа на административната сграда на общината. Проектният екип ще подготви и публикува и 2 статии (1 в регионален и 1 в национален ежедневник), отразяващи постигнатите до момента резултати и значението на получената финансова помощ за успешното и качествено реализиране на проекта. 3. В последния месец от изпълнението на проекта ще бъдат публикувани още 2 статии, които ще информират обществеността за успешното изпълнение на проекта и за последващите дейности, които община Ботевград ще извърши за изграждане на ГПСОВ. 4. Проектният ръководител ще следи цялата документация по проекта да носи отличителните знаци на Оперативната програма и Европейския съюз, както и залагането на клауза в договорите с външни изпълнители за спазване на изискванията за визуализация.
Дейност 11: Организация и управление на проекта Непосредствено преди стартирането на предвидените дейности екипът по изпълнение и управление на проекта ще се събере на среща за стартиране на проекта. На тази среща членовете на екипа ще се запознаят с приложимите процедури за изпълнението му. Ще бъде обсъден и съставен подробен план за изпълнението на проекта по приложения график и ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето. Предварително разработените от ръководителя на проекта характеристики със задачи за всеки един член на екипа ще бъдат обсъдени и окончателно приети. На срещата екипът по проекта ще обсъди и приеме детайлни правила и процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг и за оценка на напредъка и качественото изпълнение на заложените дейности по проекта, както и план за управление на риска. Всеки член на екипа ще получи копие от приетите документи, както и протокол от провеждането на срещата. През целия цикъл на изпълнение на проекта Ръководителят, подпомаган от Проектния координатор, ще следи и организира законосъобразното и навременно изпълнение на предвидените дейности, изпълнението на плана за действие и финансовия план, а така също и коректната отчетност и ефективно изпълнение на задачите на всеки член на екипа.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 252 547 BGN
Общ бюджет: 292 010 BGN
БФП: 292 010 BGN
Общо изплатени средства: 292 302 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 250 509 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 130 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 44 338 BGN
292 302 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 200 408 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 904 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 35 470 BGN
233 841 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 102 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 226 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 868 BGN
58 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз