Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ и реконструкция на същеструваща водопреносна мрежа в с. Тодор Икономово”
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.04.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение отразява намерението на Община Каолиново за изграждане на битова канализация и модулна пречиствателна станция за отпадни води /МПСОВ/, както и строителство на нова вътрешна водоснабдителна мрежа в село Тодор Икономово, Община Каолиново, Област Шумен.
Дейности: Управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се изпълнява от Община Каолиново и избран ръководител чрез тръжна процедура за управление. Община Каолиново ще възложи изпълнението на дейности свързани с проекта, чрез провеждане на тръжни процедури при спазване на разпоредбите на ЗОП и НВМОП за избор на следните изпълнители: *Ръководител за управление на проекта; *Изпълнител на СМР за канализация и реконструкция водопровод; *Изпълнител на СМР за МПСОВ; *Изпълнител на СМР за изграждане на път за достъп до ПСОВ и асфалтиране на площадка –ПСОВ; *Строителен надзор СМР канализация и реконструкция водопровод; *Авторски надзор СМР канализация и реконструкция водопровод; *Строителен надзор СМР за МПСОВ; *Авторски надзор СМР за МПСОВ; *Строителен надзор изграждане на път за достъп до ПСОВ и асфалтиране на площадка –ПСОВ; *Авторски надзор изграждане на път за достъп до ПСОВ и асфалтиране на площадка -ПСОВ *Инвеститорски надзор на проекта; *Одит на проекта. *Доставчик на материали за публичност и информация;
Строително-монтажни работи Изграждане на канализационна мрежа; Изграждане на МПСОВ; Ренструкция на водоснабдителна мрежа; Изграждане на път до МПСОВ;
Подготовка на проект Дейности по проектиране и изготвяне на работни проекти, анализи и проучвания за канализационната мрежа и МПСОВ, същеструващата водоснабдителна мрежа, както и тяхното съгласуване със съответните за целта органи.
Обучение във връзка с експлоатация и поддръжка За ефективното и добро функциониране на новоизградените и реконструирани съоръжения ще се организира обучение на персонала, който пряко ще е ангажиран с поддръжката и работата с тях.
Счетоводство и Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 952 570 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 633 277 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на малка ПСОВ и път до нея
Индикатор 2 Изграждане на канализационна мрежа
Индикатор 3 Реконструкция на водоснабдителна мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз