Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0005-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1065/16.09.2008
Наименование: Комуникация, информация и публичност по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) при осигуряването на информация и публичност относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие по всички й приоритетни оси и операции, както за потенциалните бенефициенти, така и за широката общественост, съгласно мерките и действията заложени в Комуникационния план, които представляват неразделна част от дейностите по управление и изпълнение на ОПРР.
Дейности: Сформиране на екип за координация и управление на проекта
Разработване и поставяне на билбордове, с цел популяризиране на ОПРР
Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали за ОПРР.
Информация и публичност
Приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 527 400 BGN
Общ бюджет: 1 075 076 BGN
БФП: 1 075 076 BGN
Общо изплатени средства: 1 401 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 075 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 49 493 BGN
2010 352 923 BGN
2011 1 014 163 BGN
2012 - 6 268 BGN
2013 - 8 706 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 401 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 913 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 42 069 BGN
2010 299 984 BGN
2011 862 039 BGN
2012 - 5 328 BGN
2013 - 7 400 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 191 364 BGN
В т.ч. Национално финансиране 161 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 424 BGN
2010 52 938 BGN
2011 152 125 BGN
2012 - 940 BGN
2013 - 1 306 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 241 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изработени и разпространени информационни материали
Индикатор 2 Изработени-разпространени рекламни материали и сувенири
Индикатор 3 Изработени и поставени билбордове по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз