Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0002-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1068/16.09.2008
Наименование: Укрепване на капацитета на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г. чрез разработване на програма за обучение
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предписанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове.
Дейности: Изработване на тръжна документация
Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта
Оценка на организационния капацитет на УО на ОПРР
Анализ на нуждите от обучение на служителите на УО на ОПРР
Разработване на програма за обучение на служителите на УО на ОРР
Информация и публичност
Вътрешен контрол върху изпълнението на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 436 BGN
Общ бюджет: 152 250 BGN
БФП: 152 250 BGN
Общо изплатени средства: 152 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 152 250 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 129 413 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 412 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 837 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 838 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проучвания, оценки анализи
Индикатор 2 Брои изработени програми за обучение на персонала
Индикатор 3 Брой брошури с програмата за обучение на УО на ОПРР
Индикатор 4 Брой брошури с анализи от изследването
Индикатор 5 Брой проведени срещи семинари
Индикатор 6 Брой информационни материали/банери/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз