Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0056-C0001
Номер на проект: 58231-С031
Наименование: Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 28.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект има за цел да подпомогне общинската администрация да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина.
Дейности: Прединвестиционни проучвания за интегрирано управление на отпадъците Преглед и анализ на съществуващото състояние. Консултантът трябва са изготви прединвестиционно проучване в обем и съдържание, съгласно нормативните изисквания за обхвата и съдържанието на инвестиционния проект.
Възлагане и изготвяне на морфологичен анализ на количеството и вида на генерирани отпадъци Провеждане на морфологичен анализ на различните компоненти на битовите отпадъци за състава и физико-химичните показатели на генерираните отпадъци – неговия приблизителен състав в тегловни проценти на съдържащите се в боклука хартия, текстил, пластмаси, стъкло, метали, хранителни и градински отпадъци, плътността на отпадъците, тяхната влажност и калоричност.
Изготвяне на идеен проект за техническа и биологическа рекултивация на съществуващо депо в землището на град Бяла Слатина в местността „Любомир” Консултантът трябва да изготви идеен проект в обем и съдържание съгласно нормативните изисквания за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Изготвяне на технически проект за рекултивация на съществуващо депо Консултантът трябва да изготви технически проект в обем и съдържание съгласно нормативните изисквания за рекултивация на нарушени терени
Изготвяне на идеен проект за изграждане на претоварна станция за битови отпадъци, в т.ч. компостиране на биоразградимите отпадъци Консултантът трябва да изготви прединвестиционно проучване и идеен проект в обем и съдържание съгласно действащото законодателство за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Изготвяне на технически проект за изграждане на претоварна станция за битови отпадъци, в т.ч. и за компостиране на биоразградими отпадъци Консултантът трябва да изготви технически проект в обем и съдържание съгласно нормативните изисквания, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Изготвяне на финансов и икономически анализ на разходите и ползите за бъдеща система за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина и за това как предложените промени ще се отразят на управлението на отпадъците в района Консултантът трябва да изготви Анализ на разходите и ползите
Подготовка на Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 2 Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.
Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Подпомагане на Община Бяла Слатина и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина” Оказване на съдействие на експертите от Община Бяла Слатина по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари.
Осигуряване на пълна прозрачност при усвояването на средствата по проекта Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Бяла Слатина, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Провеждане на кампании и информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др., разпространение на публикации в печатни медии, изготвяне на информационни печатни материали, излъчване на репортажи по местната кабелна телевизия
Осигуряване на лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма Осигуряване и осъществяване на одиторска дейност за верификация, надеждност и адекватност на отчетените разходи и доказващите ги разходо-оправдателни документи. Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма.
Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗУО, ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 907 200 BGN
Общ бюджет: 607 184 BGN
БФП: 607 184 BGN
Общо изплатени средства: 784 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 607 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 181 440 BGN
2010 0 BGN
2011 508 026 BGN
2012 94 718 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
784 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 516 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 154 224 BGN
2010 0 BGN
2011 431 822 BGN
2012 80 510 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
666 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 216 BGN
2010 0 BGN
2011 76 204 BGN
2012 14 208 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 628 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз