Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0124-C0001
Номер на проект: ESF-1113-06-11003
Наименование: "Младежи в действие"
Бенефициент: СП "Милена Станджикова - адвокат"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Стимулиране наемането на млади безработни до 29 годишна възраст, чрез предоставяне на средства за инвестиции и труд свързани с разкриването на нови работни места за тях. Предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на компанията във връзка с ново разкритите работни места
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. За да се гарантира нормалното и безпрепятствено реализиране на проекта и своевременното предотвратяване на евентуални рискове, членовете на екипа ще се събират поне веднъж месечно, за да обсъжда текущото изпълнение на проекта, срещнати трудности и да се дадат насоки за работа. В края на всеки проектен месец ще бъдат изготвяни отчетни доклади от всеки член на екипа за изпълнението на дейностите по проекта. Съобразно изискванията на ДО, воденето на точна и редовна счетоводна отчетност и документация ще бъде съобразено с изискванията за видимост и еднозначна проследяемост на дейностите и финансовите средства по проекта. Дейността по организация и управление включва цялостното администриране на проекта, в т.ч. подготовка и подаване документи за авансово, междинно и окончателно плащане.
Дейност 2. Подготовка и избор на изпълнители съгласно ПМС № 69/2013 г. Изготвяне на техническо задание и обявяване на процедура съгласно ПМС 69 за избор на външен изпълнител/и – обучаваща/и организация/и изпълнител/и за доставка на оборудване и обзавеждане по проекта.
Дейност 3. Провеждане на обучения по професионална квалификация и ключова компетентност Провеждане на 1 курс обучение по професионална квалификация и 1 курс обучение по ключова компетентност на 6 безработни младежи до 29 годишна възраст, както следва: • професия „Икономист” – част от трета степен. • ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност Включени 6 лица в обученията по професионална квалификация и ключова компетентност, които ще бъдат разпределени по групи за да се гарантира качество на учебния процес. Продължителност на обученията – от 1 месец до 5 месеца в зависимост от обучението. Предвижда се обученията да бъдат разпределени по модули. След всеки модул ще се извършват междинни тестове, чрез които ще се установява нивото на придобитите знания от обучаемите. След приключване на обучението, ще се проведе и финален изпит. Успешно издържалите изпита ще получат Удостоверение за професионална квалификация за придобити знания и умения по конкретната специалност и Сертификат за успешно преминало обучение по ключова компетентност.
Дейност 4. Осигуряване на заетост на успешно приключилите обучение лица На всички успешно завършили обучението си лица, СП „Милена Станджкова – Адвокат” ще осигури възможност за заетост. По време на своята нова работа, безработните лица ще има възможност не само да практикуват новите знания и умения, но и да изградят трудови навици, които ще им помогнат при тяхната бъдеща професионална реализация. Милена Станджкова ще развие идеята за разкриване на нови работни места за млади специалисти, които да обхванат новите две направления. Същите ще преминат обучение по част от професията „Икономист”, спец. „Икономика и мениджмънт” и обучение по ключова компетентност 5 – Дигитална компетентност, което ще им помогне да участват активно в мениджмънта на кантората, един от най-важните фактори за развитие и просперитет. Във връзка с ново разкритите работни места се предвижда наемането на следните длъжности: Ръководител правна служба – 1 лице; Юристи – 3 лица и 2-ма счетоводители.
Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за ново разкритите работни места Във връзка с разкриването на нови работни места се предвижда да се закупи необходимото оборудване за осъществяване на трудовата дейност на конкретните работни места. Предвижда се да се закупи оборудване за нормално протичане на работния процес, а именно: лаптопи, мултифункционални устройства, бюра, ергономични столове, секция за документи, контейнери за документи и други.
Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения и постигнатите резултати Извършване на проверка на степента на обучение, както и на придобитите знания. Извършване на анализ на резултатите от проведените обучения от екипа по проекта.
Дейност 7. Публичност и заключителни дейности Подготовка, отпечатване и разпространение на брошури, пълноцветен печат, тираж от 1500 броя. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; Подготовка, отпечатване и разпространение на плакати, пълноцветен печат, тираж от 100 броя; Подготовка и отпечатване на 70 броя стикери за закупеното оборудване и обзавеждане; Провеждане на 2 пресконференции във връзка със стартирането и финализирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещите ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, социални партньори и др. Изготвяне на 1 информационна табела, която ще се поставят на видно място в офиса на кантората.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 064 BGN
Общ бюджет: 86 821 BGN
БФП: 86 821 BGN
Общо изплатени средства: 85 609 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 720 BGN
2015 30 889 BGN
85 609 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 512 BGN
2015 26 256 BGN
72 768 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 208 BGN
2015 4 633 BGN
12 841 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз