Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0024-C0001
Номер на проект: 58231-С021
Наименование: Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа- регион Оряхово
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 04.08.2010
Дата на приключване: 29.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект има за основна цел да подпомогне община Кнежа (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. По – специално, с настоящия проект за техническа помощ ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството на Европейския съюз и на националното ни законодателство в сектор “Управление на отпадъците”.
Дейности: Договор/Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор «Управление на отпадъците» на община Кнежа, със следните дейности: Дейност 1.1 – Мобилизация и изготвяне на встъпителен доклад; Дейност 1.2 - Преглед на съществуващата система за управление на отпадъците и наличната документация; Дейност 1.3 – Прогноза за количествата и състава на генерираните отпадъци в общината; Дейност 1.4 – Подготовка на пред - инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС; Дейност 1.5 – Подготовка на идеен проект на избраната алтернатива; Дейност 1.6 – Подготовка на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда 2007 - 2013” и изготвяне на всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки и други. Дейност 1.7 – Подготовка на технически проект Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване;
Договор/Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Подпомагане в цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор “Управление на отпадъците” в община Кнежа;
Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Възложителя, предоставени на Р България от Структурните фондове на Европейския съюз.
Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор “Управление на отпадъците”на община Кнежа Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/2.30/01/03
Одит на проекта Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма за удостоверяване верността, надеждността и адекватността на отчетените разходи и доказващите ги разходно-оправдателни документи.
Изготвяне на документация съгласно изискванията на екологичното заководателство Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, ОС
Дейност 7.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност7.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 880 BGN
Общ бюджет: 570 513 BGN
БФП: 570 513 BGN
Общо изплатени средства: 570 513 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 570 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 234 342 BGN
2010 236 986 BGN
2011 99 185 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
570 513 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 484 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 199 191 BGN
2010 201 438 BGN
2011 84 307 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
484 936 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 151 BGN
2010 35 548 BGN
2011 14 878 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 577 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз