Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0061-C0001
Номер на проект: 13-11-61
Наименование: Оптимизиране на администрацията в община Черноочене, чрез прилагане на Функционален анализ
Бенефициент: Община Черноочене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Черноочене
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на организацията на работа на общинска администрация Черноочене (реш. № 78/24.07.2012: 183 работници и служители) за постигане на подобрена функционалност, ефективност и ефикасност
Дейности: Дейност 1: Организационна диагностика на общинска администрация чрез извършване на функционален анализ на община Черноочене чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Извършването на функционален анализ е обособено в следните под-дейности: - Планиране и подготовка на функционалния анализ - Провеждане на функционалния анализ Тази под-дейност включва следните етапи: • Анализ на текущото състояние на административните структури на общинска администрация Черноочене, по отношение на релевантността на функциите, ефикасността и ефективността от дейността й, включващ и кметствата към общината; • Идентифициране на области за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние на администрацията, вкл. и визия за бъдещото й развитие; • Формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области за подобрение; • Приключване на функционалния анализ.
Дейност 2: Оптимизиране на структурата на общинската администрация и работните процеси в община Черноочене. Отстраняване на дублиращите функции в общината и ре-инженеринг на работните процеси. Предложение и план за изменение на устройствения правилни Тази дейност е обособена в следните под-дейности: - Изготвяне на предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси, вкл. Ръководство за контрол и управление на документооборота и създаването на архив на текущата документация в общината и Наръчник за подготвяне на индивидуални работни планове; - Дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността, вкл. разработване на Технологичните карти за изпълнение на всяка публична услуга по операции и роли; - Предложение и план за изменение на устройствения правилник и вътрешните правила; - Отпечатване на разработените документи.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на променените процедури, новите правила и работни процеси Тази дейност предвижда разработването на правила и методика за мониторинг и контрол в общинската администрация и въвеждането им в действие в общината.
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Черноочене с цел прилагане на променените процедури, новите правила и работни процеси В рамките на тази дейност ще се проведе обучение на служителите от общинската администрация на Черноочене, на което тя ще бъдат подробно запознати с направените анализи и препоръки, с последващите промени в процедурите, с разработените нови вътрешни правила и работни процеси.
Дейност 5: Разработване на стратегия за организационно развитие на общинската администрация в община Черноочене Целта на тази дейност е подобряване на работните процеси, организацията и координацията в административната структура на общината и постигане на съгласуваност между краткосрочните и дългосрочни цели за развитието на общинската администрация. Включва: • Преглед на резултатите от функционалния анализ; • Преглед на разработените правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на променените процедури, новите правила и работни процеси; • Преглед на оптимизираните работни процеси; • Планиране на краткосрочни и дългосрочни цели за оптимизиране на администрацията на общинско ниво; • Провеждане на консултации и обществени обсъждания със социално икономическите партньори и гражданите на общината; • Изготвяне на стратегия за организационно развитие на общинска администрация Черноочене и осигуряване на публичност и информираност.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на община Черноочене: дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва следните поддейности: - Провеждане на процедури по ЗОП и снабдяване с рекламни материали, изготвяне на брошури. В тази поддейност е предвидено отпечатването на 10 плаката и 200 стикера, както и изготвянето на табела с размери 0,75/0,5 м с обозначенията на Проекта. Ще бъдат изготвени брошури с информация относно проекта. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в информационния център на общината през цялото време на действие на Проекта. - Провеждане на Презентация (през втория месец от изпълнението на Проекта) и заключителна пресконференция (през 12-ти месец от изпълнението на Проекта) Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, общността и служителите на общинска администрация.. - Публикуване на реклами, платени публикации и информации за текущо изпълнение на проекта. Информация за популяризирането на подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във: - Всички обяви в областни ежедневници, съобщения и информации на уеб страницата на общинска администрация - Всички публикации и интервюта за медии; - Всички разяснителни материали и информации, предоставяни на целевите групи; - Всички междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Плакати, брошури и диплянки и табели; - Организираните презентация и заключителна пресконференция
Дейност 7: Управление на проекта - Сформиране и работа на Екип за управление на проекта Кметът на общината издава заповед за сформиране на екип за управление на Проекта. Екипът се състои от ръководител, координатор,счетоводител и технически сътрудник, служители на кандидата. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат детайлно разписани в заповедите или допълнителните споразумения и длъжностните характеристики на членовете на Екипа. - Осигуряване на отчетни документи Задължителни документи по дейността са: междинен, годишен и окончателен технически доклад; декларации; финансов отчет и опис на финансовите документи; искания за плащане; отчети за извършената работа по проекта Приложения 1 и 2 към Указанията за определяне, отчитане и изплащане на възнаграждения по Проекти по ОПАК – Анекс 14 - Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Йелис - Диана Йорданова"
РИАЛ СИСТЕМС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 118 BGN
Общ бюджет: 77 391 BGN
БФП: 77 391 BGN
Общо изплатени средства: 77 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 223 BGN
2014 46 214 BGN
2015 13 954 BGN
77 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 640 BGN
2014 39 282 BGN
2015 11 861 BGN
65 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 583 BGN
2014 6 932 BGN
2015 2 093 BGN
11 609 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 (Д) Д1: Брой доклади за проведен функционален анализ с предложения и препоръки, включващ и кметствата към общината
Индикатор 5 (Д) Д2: Брой изготвени документи: Наръчник за подготвяне на индивидуални планове; Технологични карти за изпълнение на всяка публична услуга по операции и роли; Ръководство за контрол и управление на документо-оборота и създаването на архив на текущата
Индикатор 6 (Д) Д3: Брой разработени и приложени правила за мониторинг и контрол
Индикатор 7 (Д) Д4: брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) Д5: Брой обществени обсъждания
Индикатор 9 (Д) Д5: Брой стратегии
Индикатор 10 (Д) Д6: Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 11 (Д) Д6: Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 12 (Д) Д6: Проведена презентация
Индикатор 13 (Д) Д6: Проведена пресконференция
Индикатор 14 (Д) Д7: Създадена организация за изпълнение на проекта - Брой тръжни документации
Индикатор 15 (Д) Д7: Брой проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и подписани договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз