Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0017-C0001
Номер на проект: 13-13-17
Наименование: Добро управление на общинските политики в Тополовград
Бенефициент: Община Тополовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 28.10.2013
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението и ефективността на общинските политики в Тополовград, чрез сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Управлението е ключова дейност, която ще осигури ефективно и качествено изпълнение на проекта. Веднага след сключване на договора за финансиране ще бъде назначен екип за управление на проекта от трима души: Ръководител, Координатор и Счетоводител. Всички членове на екипа ще бъдат служители на Общинска администрация – Тополовград. Отговорностите на всеки член от екипа са подробно описани в т. 4 Методика, подточка в) екипа за организация и управление на проекта от настоящия формуляр. Общите задължения на екипа за организация и управление са: отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация, както и допълнителна информация при поискване и др. За успешната реализация на проекта Ръководителят ще организира регулярни ежемесечни срещи на екипа, на които ще се дискутират напредъка в изпълнение на дейностите, съответствието с плана за действие и при необходимост предложения за неговата оптимизация, предстоящи дейности, както и възможните рискове и начините за тяхното преодоляване.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители Община Тополовград е възложител по ЗОП и това налага избора на изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности по проекта да се извърши по правилата на закона. Подготовката на процедурите за избор на изпълнители ще бъде възложена чрез директно договаряне на външен експерт, който да подготви необходимите документи и договори с изпълнители. Проектът предвижда външно възлагане на следните дейности: - Дейности 3, 10 и 11 – възлагат се с една публична покана по Глава 8 „а” от ЗОП; - Дейности 4, 7, 8 и 9 – възлагат се с една публична покана с 4 обособени позиции по видове документи; - Дейности 5 и 6: - директно възлагане по чл.14, ал. 5 от ЗОП. Предвижда се Дейност 2 да се изпълни на следните етапи: - Избор на експерт за подготовка на тръжните процедури и договорите с всички изпълнители. - Предоставяне на тръжните документи за публичните покани на УО на ОПАК за одобрение. - Обявяване на публичните покани в сайта на Агенцията за обществени поръчки и в Профила на купувача на сайта на Община Тополовград и събиране на оферти. - Разглеждане и оценяване на офертите според предварително изготвени критерии, класиране и избор на изпълнители. Разходите за всички дейности, възложени на външни изпълнители и включени в бюджета на проекта са с включен ДДС. За доказване на пазарните цени са приложени по 2 индикативни оферти. Някой от оферентите нямат регистрация по Закона за ДДС, но тъй като след процедурите дейностите може да се възложат на фирми, регистрирани по ЗДДС сме включили данъка, като невъзстановим за Община Тополовград и допустим разход по проекта.
Дейност 3: Публично обсъждане и обществено консултиране на общинските политики Публичното обсъждане е основна дейност в проекта, насочена към прилагане принципите на координация, партньорство и широко обществено консултиране с всички заинтересовани страни на общинските политики. Дейността предхожда въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на изпълнението на местните политики. Целта на Публичното обсъждане е запознаване на обществеността с общинските политики, събиране на предложения и мнения за документите, които ще се разработят по проекта. Организацията и координацията на събитието ще се извърши от екипа за управление на проекта, а техническото му обезпечаване и логистика ще бъдат осигурени от избран външен изпълнител. За участие в публичното обсъждане ще бъдат поканени 40 човека – представители на целевите групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Община Тополовград. Публичното обсъждане ще започне с презентация на целите и основните дейности на настоящото проектно предложение, политиките, за които ще се разработват и въвеждат правила за мониторинг и контрол, плановите и стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени по проекта. Общественото мнение ще бъде проучено чрез Анкети, попълнени от участниците в публичното обсъждане. Анкетни карти ще бъдат предоставяни на гражданите в Центъра за информация и услуги на Общината в продължение на две седмици и ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Община Тополовград.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Тази дейност включва разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на следните 4 общински политики: - Политика за устойчиво местно развитие; - Социална политика и насърчаване на заетостта; - Политика за икономическо развитие и привличане на инвестиции; - Политика за опазване на околната среда. Разработването на правилата и методиките, определящи механизмите за мониторинг и контрол на изброените политики ще се възложи на външен изпълнител. Въвеждането на новите правила и методики за прилагане в администрацията на Община Тополовград ще се извърши с акт (решение) на Общинския съвет. Дейността е в пряка връзка с Дейност 3 – Публично обсъждане и обществено консултиране на общинските политики. По време на обсъждането ще бъдат събрани мнения и предложения от всички заинтересовани страни, които ще бъдат включени в методиките и правилата за мониторинг и контрол и в документите, разработени по проекта. Разработените правила и методики ще се приложат на практика при изпълнението на следващите дейности по проекта – 6, 7, 8 и 9, насочени към разработване на планови, стратегически документи и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Тополовград 2007-2013 г. Документите, включени за разработване в проектното предложение са в пряка връзка и регламентират посочените общински политики, за които е предвидено въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол.
Дейност 5: Разработване на социално-икономически и SWOT анализ Дейност 5 предвижда изготвяне на един социално-икономически и един SWOT – анализ на състоянието, потенциала и възможностите за развитие на община Тополовград. Разработването на качествени планови и стратегически документи, регламентиращи общинските политики изисква наличие на задълбочени и подробни социално-икономически и SWOT - анализи на целевата територия. Това е причината да включим разработването на анализите в отделна дейност по проекта, предшестваща подготовката на плановите и стратегически документи. Те ще очертаят текущото състояние, ще идентифицират проблемите, ще обобщят ресурсите, потенциала и възможностите за устойчиво развитие на общината. Двата анализа са необходими и ще се използват за подготовката на: Концепцията за пространствено развитие, Стратегията за привличане на инвестиции и Програмата за опазване на околната среда. Дейността ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Тополовград 2007-2013 г. Всички Общини са длъжни да възложат на независим външен експерт изготвянето на Последваща оценка за изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г. Този ангажимент е регламентиран в Чл. 34. от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР). Последващата оценка трябва да се изготви през 2014 г. и да включва следните елементи: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Дейността ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето на Оценката ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за устойчиво местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Докладът за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Тополовград 2007 -2013 г. ще бъде приет от Общинския съвет.
Дейност 7: Разработване на Концепция за пространствено развитие 2014-2020 г. Концепцията за пространствено развитие е нов стратегически документ, задължителен за всички български общини, съгласно чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със съседните общини. Тя определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията ще бъде възложено на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие на общината ще се приеме от Общински съвет – Тополовград и ще регламентира политиката за устойчиво местно развитие на общината.
Дейност 8: Разработване на Стратегия за привличане на инвестиции 2014-2020 г. Стратегията за привличане на инвестициите е важен стратегически документ за икономическото съживяване на община Тополовград. Тя следва да регламентира общинската политика за икономическо развитие и привличане на инвестиции през следващия планов период. Равнището на безработица в община Тополовград е сравнително високо с колебаещи се стойности над средните нива за област Хасково и за страната (11,5-12% през последните две години). Общината е с ниски коефициенти на икономическа активност и заетост на населението. Причините за това са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие преструктурирането на икономиката. Тези проблеми могат да се решат с активна местна политика за привличане на инвестиции и създаване на работни места. Това е причината за включване на тази дейност в настоящото проектно предложение. Дейността ще се възложи на външен изпълнител. Стратегията за привличане на инвестициите ще се разработи, като се приложат новите механизми за мониторинг и контрол, разработени по Дейност 4 на проекта. Документът ще се приеме от Общинския съвет.
Дейност 9: Разработване на Програма за опазване на околната среда 2014-2020 г. Разработването на специална Програма за опазване на околната среда на община Тополовград за периода 2014-2020 г. е регламентирано в Закона за опазване на околната среда. Програмата ще дефинира общинската политика за опазване на околната среда през следващия планов период. Тя ще очертае насоките за опазване чистотата на въздуха, водите, почвите, дейностите по управление на отпадъците и поддържане на зелената система на общината. Програмата ще бъде съобразена с приоритетите и мерките на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. Разработването на програмата ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето й ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмата за опазване на околната среда ще се приеме от Общински съвет - Тополовград.
Дейност 10: Семинар за общински служители Семинарът се явява съпътстващо обучение за запознаване с новите документи и механизмите за мониторинг изпълнението на общинските политики в Тополовград. Тази дейност включва провеждане на 3-дневен обучителен семинар с 20 участници – служители на Общинската администрация. Семинарът ще се проведе след приключване на останалите основни дейности от Дейност 4 до Дейност 9 включително. Екипът за управление на проекта ще организира и координира провеждането на семинара. Техническото му обезпечаване, логистиката и кетъринга ще се осигурят от избрана фирма-изпълнител. Семинарът ще се проведе в зала в сградата на Община Тополовград. Лектори и обучители на семинара ще бъдат експерти от екипите – изпълнители на Дейности от 4 до 9 включитело, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи на Общината.
Дейност 11: Информация и публичност Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. Те се изпълняват през целия срок на изпълнение на проекта – 9 месеца. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на проекта, разясняване на дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отчете изпълнението на проекта и резултатите от него. - Изработване и разпространение на информационни материали – в т.ч.: 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Тополовград. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Тополовград. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 749 BGN
Общ бюджет: 55 391 BGN
БФП: 55 391 BGN
Общо изплатени средства: 55 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 950 BGN
2014 41 441 BGN
2015 0 BGN
55 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 857 BGN
2014 35 225 BGN
2015 0 BGN
47 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 092 BGN
2014 6 216 BGN
2015 0 BGN
8 309 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 3 Брой разработени общински планове
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой работни срещи на екипа за управление
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени междинни и финални отчети
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Брой договори за разработване на тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой възложени дейности
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени публични обсъждания
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой участници
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой попълнени анкети
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Брой разработени анализи
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 16 (Д) По Дейност 7 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 17 (Д) По Дейност 8 - Брой разработени стратегически документи
Индикатор 18 (Д) По Дейност 9 - Брой разработени планови документи
Индикатор 19 (Д) По Дейност 10 - Брой проведени семинари
Индикатор 20 (Д) По Дейност 10 - Брой обучени служители
Индикатор 21 (Д) По Дейност 11 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По Дейност 11 - Брой отпечатани и разпространени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз