Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0029-C0001
Номер на проект: 58231-С013
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: С настоящото проектно предложение Община Карлово кандидатства за техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”. Проекта е приоритетно решение на екологичните проблеми свързани със строителните отпадъците. Осъществяването на проекта ще подпомогне Община Карлово да подобри състоянието на почвите и водите и ще допринесе за постигането на специфичните цели на Оперативната програма.
Дейности: „Подготовка и мобилизация за започване на проекта” - под-дейност „подготовка за започване на проекта” изготвяне на формуляр за кандидатстване за техническа помощ и на технически спецификации
„Подготовка и мобилизация за започване на проекта” - под-дейност „мобилизация за започване на проект” Веднага след подписване на договора с Договарящия орган на ОПОС ще се създаде ЗИП. По време на тази част от дейността ще се осъществят задачите, свързани със стартиране на проекта като напр.: 1. Набиране на съществуващата информация, необходима за изпълнението на проекта; 2. Изготвяне на детайлен график с точно определяне на времевите периоди, срокове, отговорниците от ЗИП за всяка задача по отделните дейности. 3. Подготовка, провеждане на процедура и избор на Изпълнител на договор за услуга „Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП” . Резултат от под-дейността „мобилизация за започване на проекта”: успешно стартиране на изпълнението на проекта, в съответствие с добрите практики за управление на проект. Вследствие от изпълнението на тази дейност ще са налице: 1. Създадено със заповед на кмета на общината ЗИП; 2. Определени със заповед на кмета други служители на общината (извън ЗИП), както са определени в раздел 1.4. от настоящия формуляр за кандидатстване, които подпомагат изпълнението на проекта. 3. Изготвен детайлен график със срокове и отговорници; 4. Избран Изпълнител за договор за услуга, който ще осъществи следващата дейност: „Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП”.
Подготовка на пълните пакети документация за възлагане на услугите по ЗОП В рамките на тази дейност ще се изготвят необходимите пълни пакети от тръжни документи, които са необходими за избора на изпълнител по всяка една от предвидени в проекта (като необходими) обществени поръчки за услуги по ЗОП. Тези пакети са в допълнение на техническите спецификации, които вече са изготвени и са приложени към настоящия формуляр. Те включват документи, които се изискват от ЗОП, като например: указания към участниците, проект на договор с изпълнителя, методика за оценка, различни образци на декларации и други формуляри и документи. Ще бъдат разработени следните пакети документации: - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”. - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Подпомагане на Звеното за изпълнение на проект на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”. - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/ Оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразия на проект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Подготовка на документация и подаване на Заявление за издаване на комплексно разрешително за обект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”” - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”. - Един пакет документация за обществена поръчка за избор на изпълнител на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”. Резултат от дейността: изготвени 6 (шест) пълни пакети тръжни документи, както е описано по-горе.
Провеждане на процедури по ЗОП (по изготвените тръжни документации в рамките на предходната Дейност 2) и сключване на договори с избраните Изпълнители на услуги В рамките на тази дейност ще се извършат всички необходими процедури по обявяване, провеждане и финализиране на необходимите процедури за избор на изпълнители на договорите, които са описани в предходната дейност 2. Процедурите, които ще се проведат, съгласно праговете по Закона за обществените поръчки са следните: - По Закона за възлагане на обществените поръчки за услуги над 90 хил.лв. без ДДС - 1 процедура; - По Наредбата за малки обществени поръчки за услуги под 30 хил.лв. без ДДС - 5 процедури; Резултат от дейността: В следствие от проведените процедури ще бъдат сключени договори с Изпълнители за: - “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” - „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” - „Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/ Оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразия на проект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” - „Подготовка на документация и подаване на Заявление за издаване на комплексно разрешително за обект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”” - „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” - „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”
Изпълнение на договор „Подпомагане на ЗИП на община Карлово при реализацията на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва следните групи от задачи: - Задачи за изпълнение във връзка с докладване, верификация, разплащане, мониторинг и оценка на проекта. - Задачи за изпълнение във връзка с координация изпълнението на договорите с избраните Изпълнители за осъществяване на дейностите, свързани с подготовката на инвестиционния проект. - Задачи за изпълнение във връзка с ОВОС/Оценка на съответствието по Закона за биологичното разнообразие - Задачи за изпълнение във връзка с оценка на съответствието с изискванията на ЗУТ. Резултат от дейността: с реализацията на дейността (на задачите в нея) ще се осигури: - необходимата координация и организация за изпълнението на дейностите в цялостния проект за подготовка на бъдещия инвестиционен проект; - разработване на инструменти за управление на договора, процедури и насоки, които да подпомогнат общината при извършването на цялостното управление, мониторинг и докладване по отделните договори и по проекта като цяло; - подпомагане на общината за ежедневното управление на проекта, съгласно изискванията за изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ; - изготвяне на необходимата документация за извършване на преценка за необходимостта от ЕО/ОВОС/ОС на бъдещия инвестиционен проект, а също и за изготвяне на необходимата документация (уведомления, документация за преценка, оценки, доклади); - изготвяне на необходимата документация за оценка на съответствието на проектите с изискванията на ЗУТ.
Изпълнение на договор за “Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” В изпълнение на тази дейност ще се извърши подготовката на бъдещия инвестиционен проект, който впоследствие да кандидатства за финансиране по линия на ОПОС. За целта избраният консултантски екип ще изпълни следните задачи: - Задача 1: Преглед на съществуващата документация, проучване и оценка, изготвяне на инвестиционна програма; - Задача 2: Пред - проектно (пред - инвестиционно) проучване; - Задача 3: ПУП на избраната площадка - Задача 4: Работен проект за съоръжението - Задача 5: Документация за възлагане на строителство и на строителен надзор на инвестиционния проект - Задача 6: Формуляр за кандидатстване по ОПОС Резултат от дейността: с изпълнението й ще се осигурят проучванията, анализите, документите, разработките и др., които са необходими за цялостната подготовка на бъдещия инвестиционен проект, както същите са описани в заглавията на отделните задачи.
Изпълнение на договор „Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/ Оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразия на проект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Общ В изпълнение на тази дейност ще се извърши оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. След изготвянето им Изпълнителят организира общественото им обсъждане. Резултат от дейността: изготвени ОВОС/Оценка за съответствие
Изпълнение на договор „Подготовка на документация и подаване на Заявление за издаване на комплексно разрешително за обект „Съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”” В изпълнение на тази дейност ще се изготви Заявление за издаване на комплексно разрешително трябва, комплектувано с всички необходими приложения и графични материали, съгласно изискванията на Методиката. Резултат от дейността: получено Решение за комплексно разрешително.
Изпълнение на договор „Информация и публичност за проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” В изпълнение на тази дейност избраният консултантски екип ще извършва задачи, които целят постигане на съответствие с изискванията на ОПОС, договора между УО и общината и комуникационната стратегия (план) на УО на ОПОС. Сред основните задачи ще бъдат: организиране на официална церемония за откриване на проекта; публикуване на информация за проекта, постигнатия напредък при изпълнението на дейностите и резултати; организиране на регулярни представяния и обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани лица/страни и популяризиране на проекта; организиране на официална церемония за закриване на проекта. При изпълнението на мерките ще осъществява необходимата комуникация с УО/МЗ на ОПОС с оглед спазване на изискванията на ОПОС и на комуникационния план (стратегия).
Изпълнение на договор „Одит на проект „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово” В изпълнение на тази дейност избрания одитор ще трябва да установи: - Дали има допуснати нередности при усвояването на средствата отпуснати по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”; - Дали отчетените разходи са верни и дали са допустими за финансиране съгласно Българското законодателство и договора за финансиране; - Всички фактури и други документи са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в съответния отчет; - дали разходо-оправдателните документи (фактурите); представени от изпълнителите по договорите отговарят на изискванията на българското законодателство и договорните условията съгласно съответните договори. В резултат от дейността на избрания Одитор ще се изготви: - Одитен доклад; предаден на ЗИП; преди изтичането на 18- тия месец след подписване на договора с МОСВ.
Приключване на проекта По време на последния месец от осъществяване на проекта ще се осъществяват всички дейности, свързани с приключване на проекта, които включват: - Изготвяне на окончателния доклад в съответствие с Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, окомплектован с всички съпътстващи документи; - Архивиране на материалите по проекта по начин, гарантиращ спазване на изискванията за последващ контрол и мониторинг на изпълнението на проекта от отговорните институции; - Създаване на база данни, включваща цялата информация, която общината би могла да използва при реализацията на последващи проекти; - Списък на фирми и експерти, работещи по проекта; - Адаптиране на изготвените модели, свързани с финансово икономическите анализи за целите на планирането и разработването на последващи проекти; - Закриване на офиса на ЗИП. Резултат от дейността: нормално приключване на изпълнението на проекта, в съответствие с нормалните практики за управление на проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 332 500 BGN
Общ бюджет: 195 824 BGN
БФП: 195 824 BGN
Общо изплатени средства: 195 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 57 380 BGN
2011 21 388 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 117 056 BGN
195 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 773 BGN
2011 18 180 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 99 497 BGN
166 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 607 BGN
2011 3 208 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 558 BGN
29 374 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз