Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0036-C0001
Номер на проект: 13-13-37
Наименование: Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинска политика
Дейности: Дейност 1: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. Общинският план за развитие ще има бъде съставен от следните основни части: • увод; • анализ на ситуацията; • стратегическа част; • индикативна финансова таблица; • ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана. За анализ на ситуацията се предвижда набиране на необходимите данни от информационни национални и/или международни източници, включително статистически бази данни от НСИ, ЕВРОСТАТ, и др. Стратегическата част се състои от приоритетни насоки на развитие, цели и мерки за развитие. Тази част ще се формулира въз основа на анализа на икономическото и социалното развитие на общината. Индикативната финансова таблица показва необходимите финансови ресурси за изпълнение на общинския план за развитие, детайлизирани по приоритети, мерки, години и прогнозирани източници на финансиране. В последната част се определя редът и начинът, по който ще бъде осигурена информация на заинтересованите страни и широката общественост.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинска политика-туризъм. Основна задача на мониторинга на публичните политики е да се следят и измерват постигането на техните цели и на ефективността им в хода на тяхната реализация. В резултат на осъществявания мониторинг и контрол могат да се направят своевременни корекции в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът представя съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и осъществените въздействия. Контролът улавя условията, в които се пораждат отклоненията, бързо реагира за тяхното предотвратяване и отстраняване. Дейността включва разработване на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинска политика. Самият процес на осъществяване на мониторинг и контрол преминава през 3 фази – планиране, провеждане, определяне на форми и периодичност на отчитане. Ще бъдат избрани най-подходящите механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинската политика. Използването на резултатите от отчитането на мониторинга е свързано с предприемане на корективни действия при прилагането на политики. Чрез отчетите за мониторинга на ръководителите се предоставя достъп до подходяща и своевременна информация за цялостния напредък към постигане на резултатите от прилагането. Разработените и въведени правила и методики ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработения в дейност 1 общински план за развитие.
Дейност 3: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретна политика. Тази дейност се явява естествено продължение на предходната дейност. За целта ще се проведе подготвителна среща на екипа на проекта с изпълнителите, ще се планира подготовка, програма и методи на работа по повод на обучението. Същинското обучение ще се проведе в рамките на един ден с участието на 10 представители на общинската администрация от експертите, изготвили механизмите за мониторинг и контрол на изпълнението на общинска политика. Обучението ще се проведе в гр. Перущица.
Дейност 4: Информация и публичност. Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевата група и заинтересованите страни ще съпътства изпълнението на проекта и ще включва:  Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и заключителна за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта;  Изготвяне на 2 прессъобщения за отразяване дейностите по проекта и предоставянето им на медиите;  Осигуряване на своевременна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на общината;  Изработване на 30 броя рекламни материали - падове и конферентни папки, конферентни чанти, химикали.
Дейност 5: Организация и управление на проекта. Дейността е необходима за успешната реализация на дейностите по проекта и за постигане на заложените цели. Екипът по управление на проекта носи отговорност за качественото и своевременното изпълнение на заложените индикатори. Етапи на изпълнение на дейността: • Формиране на екип за управление дейностите по проекта След подписване на договор с УО на ОПАК в рамките на една седмица ще се възложат на членовете на екипа съответните отговорности и задължения. Служителите, определени чрез заповед на кмета за екип по управление ще отговорят за отчитането пред Управляващия Орган и другите одитни институции. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта, счетоводител и координатор. • Изготвяне график на срещите на екипа и разпределяне на отговорностите За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи редовно, а всеки месец ще се провеждат работни срещи с участието на представители на ръководството на общинската администрация. • Подготвяне на Вътрешни правила за управление на проекта Правилата за управление ще се подготвят с цел: - Координиране на изпълнението и осъществяване на контрол по отношение на изпълнителите; - Координация, взаимодествие и сътрудничество с Управляващия орган по ОПАК; - Разпределяне на отговорностите по отчитане на проекта; - Осигуряване на прозрачност при провеждане на тръжните процедури. • Провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта Участие на екипа по управление на проекта при провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнител/и и осъществяване на контрол по отношение на изпълнителите • Изготвяне на междини и окончателни доклади къмУО на ОПАК и проведждане на заключителна среща Целта е разпределяне на отговорности по подготовка на междините и финалния отчет към УО на ОПАК и организиране и съхранение за архив на документацията по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
ГУСТОНЮЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 096 BGN
Общ бюджет: 73 356 BGN
БФП: 73 356 BGN
Общо изплатени средства: 73 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 819 BGN
2014 37 703 BGN
2015 20 833 BGN
73 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 596 BGN
2014 32 048 BGN
2015 17 708 BGN
62 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 223 BGN
2014 5 655 BGN
2015 3 125 BGN
11 003 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) 1 - Брой разработен общински план за развитие
Индикатор 3 (Д) 2 - Създаден и приети механизъм за мониторинг на изпълнението на конкретни политики - туризъм
Индикатор 4 (Д) 3 - Обучени служители на община Перущица
Индикатор 5 (Д) 3 - Подготвени материали за участниците в обученията
Индикатор 6 (Д) 4 - Изготвени и предоставени на медиите периодични прессъобщения за осъществяване на дейностите по проекта
Индикатор 7 (Д) 4 - Комплекти с рекламни материали
Индикатор 8 (Д) 4 - Проведени пресконференции.
Индикатор 9 (Д) 5 - Подписани заповеди за членовете на екипа
Индикатор 10 (Д) 5 - Протоколи от проведени срещи
Индикатор 11 (Д) 5 - Изготвени вътрешни правила за управление на проекта
Индикатор 12 (Д) 5 - Проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз