Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0010-C0001
Номер на проект: 08-12-60/25.04.2008
Наименование: По-ефективно работеща администрация и нормативна уредба при осигуряването на пълна информираност на потребителите на аудиовизуални услуги в Република България
Бенефициент: Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 08.09.2008
Дата на приключване: 08.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел, която АБРО си поставя с реализирането на предлагания проект е да се подпомогне законодателният процес по въвеждане на новата директива за аудиовизуални медийни услуги в българското законодателство, както и изработването на нормативна основа за навременен и плавен преход от аналогово към цифрово излъчване. Това ще допринесе за подобряването на прозрачността и отчетността на администрацията.
Дейности: Дейности за организация и управление Поредица от срещи на проектния екип за разпределяне на конкретните задачи и отговорности. Изготвяне на междинни отчети за напредъка по проекта и на финален и финансов отчети.
Оценка на националната нормативна уредба в областта на аудиовизуалните медийни услуги Изследване и оценка на съществуващата нормативна уредба включително с оглед изискванията на съответните директиви на ЕС в областта.
Изследване на добри европейски практики Провеждане на проучване в 3 европейски държави върху нормативната уредба в областта. Провеждане на 3 петдневни посещения в европейски държави от четирима представители на АБРО
Работна група - Фаза 1 Систематизиране и обобщаване на наличната информация Сформиране на работна група. Провеждане на 10 заседания за систематизиране на информацията и подготвяне на експертен доклад с препоръки и предложения за конкретни стъпки и мерки.
Семинар Двудневен семинар за представяне на доклада с участие на 40 участника и 10 експерт. Ще се обсъдят позициите и ще се изготвят насоки за работа
Работна група - фаза 2 Към ефективна законодателна уредба Сформиране работна група от 10 медийни експерти. Провеждане 30 заседания за разработване на проектопредложения за изменение на нормативната уредба. Обобщаване на резултатите под формата на готови текстове, които да се представят на законодателя.
Публични дебати Организиране и провеждане на 5 публични дабата по определени теми с участието на даинтересованите страни
Информационна кампания Изготвяне на мултимедиен продукт. Пресконференция за информиране на обществеността за преминаването от аналогово към цифрово излъчване. Изработване на интернет сайт и информационни брошури.
Дейности за информация и публичвост Пресконференция, сайт на проекта, брошури 1000 бр., инфо табла 2 бр.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 462 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 64 092 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 64 092 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 479 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 54 479 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 614 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 9 614 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори между членовете на екипа
Индикатор 2 Брой проведени срещи
Индикатор 3 Разработени документи за вътрешен контрол и мониторинг
Индикатор 4 Анализирани нормативни документи
Индикатор 5 Използвани източници на информация
Индикатор 6 Изследвани казуси на държави от ЕС
Индикатор 7 Консултирани източници на информация, доклади и анализи
Индикатор 8 Проведен семинар с 40 участника и 10 експерта
Индикатор 9 Изготвени проекто-текстове за промяна в нормативната уредба
Индикатор 10 Разпространени наръчници
Индикатор 11 Проведени публични дебати със заинтересовани страни
Индикатор 12 Разпространен мултимедиен продукт
Индикатор 13 Интерес към пресконференциите
Индикатор 14 Разпространени брошури
Индикатор 15 Излъчвания на медийния продукт
Индикатор 16 Пресконференция на проекта
Индикатор 17 Проектни брошури
Индикатор 18 Информационни табла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз