Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0014-C0001
Номер на проект: 08-12-83/25.04.2008
Наименование: Ефективен граждански контрол върху работата на общинската администрация в община Троян
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ “АГЕНЦИЯ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” – Троян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 29.08.2008
Дата на приключване: 29.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Да се развие и утвърди партньорството, основано на доверие, уважение и отговорност между структурите на гражданското общество и администрацията на Община Троян за провеждане на мерки за ефективен гражданския контрол и мониторинг, превенция на корупцията и повишаване на отчетността в администрацията.
Дейности: 2. Разработване на методология за мониторинг на изпълнение на норми от общинската администрация за следните области: • Общинска собственост; • Възлагане и провеждане на процедури по ЗОП; • Работата на Центъра за обслужване на граждани.
1.Информационно - образователна кампания
3. Провеждане на мониторинг по разработената методология.
4.Разработване на пакет от мерки за гарантиране отчетността и прозрачността в работата на общинската администрация.
5.Провеждане на обществена дискусия по предложения пакет от мерки.
6.Провеждане на семинар „Управление на разнообразието”.
Дейности за информация и публичност 7.Информация за популяризация на дейностите и резултатите.
Партньори
Партньори:
Община Троян
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 581 BGN
Общ бюджет: 147 807 BGN
БФП: 147 807 BGN
Общо изплатени средства: 147 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 34 116 BGN
2009 75 676 BGN
2010 37 239 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 28 999 BGN
2009 64 325 BGN
2010 31 653 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 976 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 117 BGN
2009 11 351 BGN
2010 5 586 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 055 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дебат с 32 участника
Индикатор 2 Кръгла маса с 21 участника
Индикатор 3 Семинар с 67 участника
Индикатор 4 Структуриране на неформална мрежа от 10 НПО – съвместни инициативи
Индикатор 5 Методология за мониторинг
Индикатор 6 Препоръки към общинската администрация - оформени в доклад
Индикатор 7 пакет от мерки за гарантиране отчетността и прозрачността в работата на общинската администрация.
Индикатор 8 Публикации в медиите и на страниците на водещата и партниращата организация
Индикатор 9 Кръгла маса с 31 участника
Индикатор 10 Брой специализирани радиопредавания
Индикатор 11 Семинар с 46 участника
Индикатор 12 Брошура „Форми на граждански контрол” – тираж 500 бр., формат А5, 6 страниц
Индикатор 13 Брошура „Политики за устойчиво развитие” – тираж 500 бр., формат А5, 10 страници.
Индикатор 14 10 интервюта като рубрика „Аз имам право да знам!” – печатно каре
Индикатор 15 Книжка с лекционните материали „Добри практики при въвеждането на ПЧП и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление” - – тираж 500 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз