Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0125-C0001
Номер на проект: 08-12-86/25.04.2008
Наименование: Гражданското общество и администрацията в ЮЗ регион - модел за партньорство
Бенефициент: АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Развиване на механизмите за партньорство мжду СГО и администрацията в общините на Югозападен регион на България за постигане на по-голяма прозрачност, отчетност и контрол върху дейността на администрацията
Дейности: 1ва Подготвителна фаза и Управление на проекта
2ра Активна фаза - анализи, препоръки, обучения Анализ на дейността на администрацията в ЮЗ район на планиране; Създаване на информационен сайт за проекта; Обучителни семинари; Тренинги за комуникационни умения; Изготвяне на Препоръки към администрацията; изготвяне на 3 предложения за промени на нормативни, стратегически и други документи
3та Фаза - Информация за постигане на повече прозрачност, по-добра отчетност и превенция на корупцията 3.1 Издаване на наръчник 3.2 Издаване на брошура 3.3 Провеждане на Кръгли маси в петте области
4та Фаза Публичност и информация за проектните цели, дейности и резултати 4.1. Публикуване и актуализация на информация на сайта на АБГР 4.2 Изработване и поддръжка на сайт 4.3 Изработване на плакат на проекта 4.4 Провеждане на пресконференции за проекта 4.5. Публикации в медиите 4.5. Публикации в медиит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Саут България" ЕООД
"Болд България"
Днес прес
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 331 919 BGN
Общ бюджет: 248 272 BGN
БФП: 248 272 BGN
Общо изплатени средства: 248 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 66 384 BGN
2009 142 612 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 276 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 211 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 56 426 BGN
2009 121 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 384 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 958 BGN
2009 21 392 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 891 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 241 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой трудови и граждански договори
Индикатор 2 брой обявени тръжни процедури
Индикатор 3 брой избрани подизпълнители
Индикатор 4 брой реализирани анализи на дейността на администрацията
Индикатор 5 брой реализирани дейности за изготвяне на предложения за промени в нормативни, стратегически или други документи, чрез които се постига публичност и прозрачност в дейността на администрацията
Индикатор 6 брой реализирани дейности за изготвяне на предложения към администрацията за прилагане на конкретни мерки или въвеждане на добри практики
Индикатор 7 брой обучения
Индикатор 8 брой семинари
Индикатор 9 повишен капацитет за партньорство между НПО и администрация в ЮЗ регион
Индикатор 10 брой наръчници за ролята на СГО за постигане на повече прозрачност и за взаимодействието им с администрацията
Индикатор 11 брой брошури за ролята на СГО и взаимодействието им с администрацията
Индикатор 12 брой реализирани кръгли маси за насърчаване на партньорството между СГО и администрацията, бизнеса и медиите
Индикатор 13 повишена информираност на обществото за възможноститеи начините за превенция на корупцията и работа с администрацията
Индикатор 14 брой реализирани дейности за информирането относно подкрепата от ЕС, ОПАК и ЕСФ
Индикатор 15 брой реализирани дейности за публичност и информация за проектните цели, дейности и резултати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз