Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0120-C0001
Номер на проект: 08-12-56/25.04.2008
Наименование: Обществен Контрол и Ефективно управление
Бенефициент: Фондация “Асоциация за стратегически проучвания и анализи “ – “АСПА” - Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Да се изгради и утвърди ефективно и функциониращо партньорство между СГО и общинските администрации чрез подобряване на прозрачността и отчетността на общинската администрация
Дейности: Дейност 1 Организиране на екипa по проекта и първа работна среща
Дейност 2 Подбор на осем общини за провеждане на проекта
Деиност 3: Разработване на методика за граждански мониторинг и контрол по отношение на дейността на избраните общински администрации
Дейност 4: Активно участие на СГО при оценката на изпълнението на методиката за управление на дейността на избраните администрации по дейност 2.
Дейност 5: Изследване на добри и успешни практики за подобряване на ефективността на местното планиране и подобряване на прозрачността
Дейност 6: Провеждане на кръгли маси за представяне и обществено обсъждане на докладите по дейности 3, 4 и 5
Дейност 7: Подготовка и отпечатване на практически наръчник за успешни практики
Дейност 8: Провеждане на конференция за споделяне на опит и популяризиране на резултатите
Дейност 9: Извършване на външен одит на проекта.
Дейност 10: Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 035 BGN
Общ бюджет: - 20 077 BGN
БФП: - 20 077 BGN
Общо изплатени средства: 171 713 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 20 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 77 407 BGN
2009 94 306 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 713 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 17 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 65 796 BGN
2009 80 160 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 3 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 611 BGN
2009 14 146 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 757 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1- разработен план за действие, проведени 10 работни срещи
Индикатор 2 По д2 - избрани 8 от 10 общини - изработени критерии за подбор, проведени срещи,
Индикатор 3 По Д3 - разработена методика и процедури, извършено подготвително проучване
Индикатор 4 По Д4 - извършен преглед и нализ, изготвени индивидуални доклади с препоръки за общините
Индикатор 5 По Д5 - проведена 1 кръгла маса (проучени успешни практики, обобщена информация, публикувана информация в интернет)
Индикатор 6 По Д6 - изготвен пакет обучителни материали, проведен семинар с 20 участ., проведена кръгла маса с 30 участника, публикувана информация в интернет за резултатите
Индикатор 7 По Д7 - отречатан наръчник, публикуван и в електронен вариант
Индикатор 8 По Д8 - проведена конференция с 50-60 участника
Индикатор 9 По Д10 - изготвена стратегия, изработена интернет страница, олганизирана информационна кампания, , прессъобщения, две конференции, 1200 прлкатаи, 1000 брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз