Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0080-C0001
Номер на проект: 13-13-81
Наименование: Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм
Бенефициент: Община Вълчедръм
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 17.10.2013
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране процесите на стратегическо планиране, разработване и ефективно управление на местни политики, чрез сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Качественото изпълнение и постигане целите на проекта зависи от добрата организация и управление. След сключване на договора за финансиране ще бъде назначен екип от трима души: Ръководител, Координатор и Счетоводител. Всички членове на екипа ще бъдат служители на Общинска администрация – Вълчедръм. Основните задължения на екипа за организация и управление са: отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация, както и допълнителна информация при поискване и др. За успешната реализация на проекта ще се проведат общо 12 работни срещи на екипа. На първата среща ще бъде детайлизиран плана за действие и разпределени конкретните ангажименти на членовете на екипа. Отговорностите на всеки един от тримата членове са подробно описани в т. 4 Методика, подточка в) екипа за организация и управление на проекта от настоящия формуляр. Първия месец, членовете на екипа ще се събират всяка седмица, за да създадат първоначалната организация и успешния старт на проекта. След това ще се провеждат регулярни ежемесечни срещи, на които ще се дискутират напредъка в изпълнение на дейностите, съответствието с плана за действие и при необходимост предложения за неговата оптимизация, предстоящи дейности, както и възможните рискове и начините за тяхното преодоляване.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Община Вълчедръм ще избере външен косултант за подготовка на тръжните документи и договори с изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности по проекта. Общината е възложител по ЗОП и избора на изпълнители ще се извърши по правилата на закона. Предвиждат се следните процедури за външно възлагане: - Публична покана с четири обособени позиции за възлагане изпълнението на Дейности 7, 8, 9 и 10. - Директно договаряне за Дейност 5; - Директно договаряне за Дейности 4 и 6; - Директно договаряне за Дейности 3, 11 и 12. Събирането на оферти и избора на изпълнители за директно възлагане на Дейности 3, 4, 5, 6, 11 и 12 ще се извърши от екипа за управление на проекта. Договорите с избраните изпълнители ще бъдат изготвени от консултанта, който ще подготви тръжните документи за публичната покана. Дейност 2 ще включва следните етапи: - Избор на консултант за подготовка на тръжните процедури и договорите с всички външни изпълнители. - Съгласуване на документите за публичната покана с УО на ОПАК за одобрение. - Обявяване на публичната покана в сайта на Агенцията за обществени поръчки и в Профила на купувача на сайта на Община Вълчедръм и събиране на оферти. - Разглеждане и оценяване на офертите според предварително изготвени критерии, класиране и избор на изпълнители. Разходите за всички дейности, възложени на външни изпълнители и включени в бюджета на проекта са с включен ДДС. За доказване на пазарните цени са приложени по 2 индикативни оферти. Някой от оферентите нямат регистрация по Закона за ДДС, но тъй като след процедурите дейностите може да се възложат на фирми, регистрирани по ЗДДС сме включили данъка, като невъзстановим за Община Вълчедръм и допустим разход по проекта.
Дейност 3: Обществено консултиране на общинските политики В Дейност 3 Община Вълчедръм за първи път ще приложи принципите на координация и партньорство при формиране на местните политики. Общественото консултиране на общинските политики с всички заинтересовани страни цели проучване на различни становища и мнения, активно гражданско участие и подкрепа. Събитието ще се проведе в началото на третия месец на проекта. Консултирането ще се организира от екипа за организация и управление. Техническото му обезпечаване и логистиката ще бъдат възложени на външен изпълнител. За участие в общественото консултиране ще бъдат поканени 30 представители на всички целеви групи по проекта. Събитието ще се проведе в зала в сградата на Община Вълчедръм. На форума ще бъдат представени целите и основните дейности на проекта, политиките, за които ще се разработват и въвеждат правила за мониторинг и контрол, плановите и стратегически документи, които предстои да бъдат изготвени. Общественото мнение ще бъде проучено с Анкети. Гражданите също ще могат да попълнят анкетни карти. Те ще бъдат публикувани на сайта на Община Вълчедръм и ще се разпространяват в Центъра за информация и услуги в сградата на Общината. Общественото консултиране ще се проведе преди разработването на механизми, методики и правила за мониторинг и контрол на местните политики. Целта е първо да се обсъдят общинските политики и да се съберат мнения и предложения, които да се приложат при разработването на документите, които ги регламентират.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики Дейност 4 включва разработване и въвеждане на механизми, правила и методики за мониторинг и контрол, както следва: - Методика за политиката за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции; - Методика за социалната политика и насърчаване на социалното включване; - Методика за политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива; - Методика за политиката по опазване на околната среда. Разработването на правила и методики, определящи механизмите за мониторинг и контрол на изброените политики ще се възложи на външен изпълнител. Въвеждането на новите правила и методики ще се извърши с Решение на Общинския съвет. Дейността е в пряка връзка с Дейност 3 - Обществено консултиране на общинските политики. Събраните мнения и предложения от заинтересованите страни ще бъдат включени в методиките и правилата за мониторинг и контрол и в документите, разработени по проекта. Новите правила и методики ще се приложат на практика при изпълнението на следващите дейности по проекта, насочени към разработване на планови, стратегически документи и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Вълчедръм 2007 -2013 г. Плановите и стратегически документи, които ще се изготвят са в пряка връзка и регламентират общинските политики, за които ще се въведат правила и методики за мониторинг и контрол.
Дейност 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 2014 -2020 г. Съгласно разпоредбите на чл. 7д от Закона за регионалното развитие (ЗРР) Концепцията за пространствено развитие е нов стратегически документ, задължителен за всички български общини. Този документ трябва да регламентира и очертае пространствено развитие на общината, да определи стратегията за развитие на територията й и връзките със съседните общини. Концепцията определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията на общината по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Разработването на Концепцията за пространствено развитие на община Вълчедлъм за периода 2014-2020 г. ще бъде възложено на външен изпълнител. При изготвянето на документа ще се приложат правилата и методиките за мониторинг и контрол, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Концепцията за пространствено развитие ще се приеме от Общинския съвет и ще регламентира политиката за устойчиво местно развитие на общината.
Дейност 6: Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Вълчедръм 2007-2013 г. Всички Общини са длъжни да изготвят Последваща оценка за изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г. Този ангажимент е регламентиран в Чл. 34. от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагането му (ППЗРР). Последващата оценка трябва да се изготви през 2014 г. и да включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Тази дейност по проекта ще се възложи на независим външен изпълнител. При изготвянето на Оценката ще се приложат правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката за устойчиво местно развитие, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Докладът за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Вълчедръм 2007 -2013 г. ще бъде приет от Общинския съвет.
Дейност 7: Разработване на краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм Рaзработването на краткосрочни и дългосрочни Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива е регламентирано в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Двете програми са задължителни за всички общини. Контролът по изпълнението им е възложен на Агенцията за устойчиво енергийно регулиране. Общинските политики за енергийна ефективност, насърчаване и рационално използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор и за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда. Дейност 7 на настоящия проект предвижда изготвянето на една краткосрочна за периода 2014-2017 г. и една дългосрочна за периода 2014-2020 г. Програми за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Изготвянето на двете програми ще се възложи на външен изпълнител. При подготовката им ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Програмите за енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) и биогорива ще се приемат от Общински съвет - Вълчедръм.
Дейност 8: Разработване на Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020 г. Ромите съставляват около 20% от местното население в Община Вълчедръм – 1954 души по данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. Социалната политика на общината и насърчаването на социалното включване са особено важни за приобщаване на ромите и развитие на района. За регламентиране на тази политика в настоящия проект е включено разработването на Стратегия за социално включване и интеграция на ромите. Тя се вписва в контекста на развитието на европейските политики в областта на интеграцията на ромската общност, като отчита насоките, дадени в Съобщението на Европейската комисия /ЕК/ от 05 Април 2011 г. – Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. и с отчетената необходимост от нарастване на усилията на правителствата за постигане на видими резултати от интеграционните действия спрямо ромската общност, със съответните европейски политически инструменти и институционални механизми. Стратегията за социално включване и интеграция на ромите в община Вълчедръм ще допринесе за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Стратегията ще прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по – общата стратегия за борба с бедността и изключването.Стратегията няма да изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Изпълнението на дейността ще се възложи на външни експерти. Стратегията ще се изготви, като се приложат новите механизми за мониторинг и контрол, разработени по Дейност 4 на проекта. Документът ще се приеме от Общински съвет – Вълчедръм.
Дейност 9: Разработване на Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016 г. Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал е важен краткосрочен стратегически документ, който трябва да допринесе за икономическо съживяване на района и привличане на инвеститори. Тя следва да регламентира общинската политика за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции. Равнището на регистрираната безработица в община Вълчедръм е високо и варира от 38,78% през 2004 година до 29,83% през 2009 година, което е над два, а в някои години 3 пъти по-високо от средното равнище на безработица за страната. През последните две години безработицата се задържа на тези нива и това е сериозен проблем за развитието на общината. Коефициентите на икономическа активност и заетост на населението са ниски. Причините за това са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда. Тези проблеми могат да се решат с активна местна политика за маркетиране и промотиране на района, привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Това е причината за изготвянето на Маркетингова стратегия в настоящото проектно предложение. Дейността ще се възложи на външен изпълнител. Стратегията ще се разработи, като се приложат новите механизми за мониторинг и контрол, разработени по Дейност 4 на проекта. Документът ще се приеме от Общинския съвет.
Дейност 10: Разработване на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм (2014-2020 г.) и Програма за опазване на околната среда (2015-2020 г.) Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Ключов елемент за програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците по приоритети: - Предотвратяване образуването на отпадъци; - Рециклиране, повторна употреба, извличане на вторични суровини и енергия; - Екологосъобразно обезвреждане. Разработването на специална Програма за опазване на околната среда на община Вълчедръм за периода 2015-2020 г. е регламентирано в ЗООС. Програмата ще дефинира общинската политика за опазване на околната среда и ще очертае насоките за опазване чистотата на въздуха, водите, почвите и поддържане на зелената система на общината. Програмата ще бъде съобразена с приоритетите и мерките на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. Разработването на Програма за управление на дейностите по отпадъците и Програма за опазване на околната среща ще се възложи на външен изпълнител. При изготвянето им ще се приложат правилата и методиките, въведени с Дейност 4 на настоящия проект. Двете програми ще се приемат от Общинския съвет.
Дейност 11: Обучение на общински служители Обучението цели запознаване на общинските служители с новите документи и механизмите за мониторинг и контрол на местните политики. Тази дейност включва провеждане на 3-дневно обучение с 30 участници – служители на Общинска администрация-Вълчедръм. Обучението ще се проведе след приключване на останалите дейности по проекта. Екипът за управление ще организира и координира провеждането на обучението. Техническото му обезпечаване, логистиката и кетъринг ще се осигурят от избран външен изпълнител. Обучението ще се проведе в зала в сградата на Община Вълчедръм. Обучителите ще бъдат експерти от екипите – изпълнители на Дейности от 4 до 10 включитело, участвали в изготвянето на механизмите за мониторинг и новите планови и стратегически документи на Общината.
Дейност 12: Информация и публичност за проекта Дейностите за информация и публичност се реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец. Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичност в настоящия проект се възлагат на външен изпълнител и включват: - Организиране на 2 пресконференции – провеждане на стартираща пресконференция за оповестяване на целите на процедурата, по която е финансиран проекта, разясняване на целите и дейностите, които ще се изпълняват, ангажираните институции и очакваните резултати. Втората, заключителна пресконференция ще се проведе в края на проекта и ще отрази степента на ефективност на извършената работа по време на изпълнение на проекта и резултатите от него. - Отпечатване и разпространение на информационни материали – в т.ч.: 50 броя плакати, 1000 броя брошури и 1000 броя дипляни, 1 бр. информационна табела, която ще бъде монтирана пред сградата на Община Вълчедръм. Информация за проекта ще бъде публикувана и на Интернет страницата на Община Вълчедръм. При изпълнение на тези дейности ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и УО на ОПАК. На всички издания, покани, програми и документи, както и на всички останали печатни материали ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК и текст, информиращ за проекта и финасовата подкрепа за реализацията му.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 007 BGN
Общ бюджет: 47 894 BGN
БФП: 47 894 BGN
Общо изплатени средства: 47 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 894 BGN
2015 0 BGN
47 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 710 BGN
2015 0 BGN
40 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 184 BGN
2015 0 BGN
7 184 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 3 (Д) Брой разработени планови и стратегически документи
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа за управление.
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой работни срещи на екипа за управление.
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой изготвени междинни и финални отчети.
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Брой договори за разработване на тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Брой сключени договори с изпълнители за услуги
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Брой възложени дейности
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой проведени обществени консултации.
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Брой участници.
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Брой попълнени анкети.
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Повишен капацитет и осигурено гражданско участние и подкрепа – качествени индикатори
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Брой разработени и въведени механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики Оптимизирани процеси на стратегическо планиране, разработване и ефективно управление на политики – качествен индикатор
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Брой разработени стратегически документи
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Брой разработени последващи оценки с приложени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 17 (Д) Дейност 7: Брой разработени планови документи
Индикатор 18 (Д) Дейност 8: Брой разработени стратегически документи
Индикатор 19 (Д) Дейност 8: Насърчено социално включване – качествен индикатор
Индикатор 20 (Д) Дейност 9: Брой разработени стратегически документи
Индикатор 21 (Д) Дейност 10: Брой разработени планови документи
Индикатор 22 (Д) Дейност 11: Брой проведени обучения
Индикатор 23 (Д) Дейност 11: Брой обучени служители
Индикатор 24 (Д) Дейност 11: Повишен капацитет за разработване на местни политики – качествен индикатор
Индикатор 25 (Д) Дейност 12: Брой проведени пресконференции
Индикатор 26 (Д) Дейност 12: Брой отпечатани и разпространени информационни материали
Индикатор 27 (Д) Дейност 12: Повишена информираност и мултипликационен ефект – качествени индикатори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз