Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0250-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Отново на работа за по-добър утрешен ден
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се проучат опита и добрите практики в областта на разработване и прилагане на стратегии за заетост и социално включване, след което да бъдат адапртирани и съобразени със специфичните условия за община Бяла Слатина; Да се повиши информираността на заинтересованите страни, относно възможностите за подобряване квалификацията и мотивацията, както и насърчаването и включването им в процеса на заетост.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането до приключването на проекта. Екипът по организация и управление ще извършва ежемесечни срещи, на които ще се отчита напредъка на проекта.
Дейност 2: Проучване и анализ на добри практики относно разработване и прилагане на стратегии за заетост и социално включване в община Алмендралехо Ще бъде сформирана група от 6 експерти с опит и познания от различни области, които ще посетят испанския партньор и ще имат възможност на място да проучат и изследват местните практики за разработване и прилагане на местни стратегии за заетост и социално включване. Всеки един от тях ще проучи добрите практики в своята област и в края на дейността ще бъдат изготвени доклади с обобщения, които ще бъдат използвани за изпълнението на следващите дейности.
Дейност 3: Провеждане на кръгла маса на тема „Нови възможности за заетост” и избор на иновативни подходи за разработване и прилагане на стратегия за заетост и социално включване в община Бяла Слатина. Дейността предвижда включването на всички заинтересовани страни в процеса по идентифициране на най-подходящите практики, проучени от испанския партньор, и тяхното адаптиране за нуждите на община Бяла Слатина. По време на кръглата маса на тема „Нови възможности за заетост” и провеждането на консултациите с представителите на целевата група ще бъдат очертани основните насоки и подходи, които ще бъдат развити в следващите дейности.
Дейност 4: Обмен на експерти между 2-те партньорски администрация чрез провеждане на работни посещения. Работните срещи в община Бяла Слатина и партньорската община Алмендралехо са необходими, за да се обменят с испанския партньор идеи, опит и да се обсъдят възможните форми на приложение на резултатите от дейност 3. Необходимо е експерти от двете партньорски организации да работят „на терен“, да изучат практически настоящите затруднения и възможности за разработване и прилагане на местна стратегия за заетост и социално включване за община Бяла Слатина.
Дейност 5: Разработване на местна стратегия за заетост и социално включване на територията на община Бяла Слатина. Целта на дейността е на база реализацията на предходните дейности да се разработи окончателен вариант на стратегия за заетост и социално включване за община Бяла Слатина, чрез прилагане на опита, добрите практики и иновативните подходи на испанския партньор.
Дейност 6: Създаване на интернет платформа като иновативен елемент за подкрепа и осигуряване на по-добра информираност на гражданите. Целта на дейността е да се изгради такава интернет плотформа, която да подсигури достъпна информация и възможност на гражданите на територията на община Бяла Слатина, в търсенето на ново работно място, информираност и мотивираност относно необходимата квалификация, възможни пътища за стартиране на собствен бизнес.
Дейност 7: Информираност и публичност на резултатите по проекта. - Организиране на откриваща конференция в гр. Бяла Слатина - Изработване и разпространение на информационни брошури с описание на планираните дейности, очакваните резултати и целите на проекта (на български и испански език) - Публикации в местните медии (община Бяла Слатина и община Алмендралехо), както и на интернет страниците на двете общини - Организиране на заключителна конференция
Партньори
Партньори:
Община Алмендралехо
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 085 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 (Д) Проведено проучване - проект 0250
Индикатор 4 (Д) Осъществено партньорство
Индикатор 5 (Д) Общински служители обменили опит
Индикатор 6 (Д) Общински служители, участвали в работното посещение
Индикатор 7 (Д) Лица, участвали в провеждането на кръгла маса
Индикатор 8 (Д) Създадени партньорства - проект 0250
Индикатор 9 (Д) Проведени консултации - проект 0250
Индикатор 10 (Д) Изградена интернет платформа, за осъществяване на партньорство
Индикатор 11 (Д) Издадена стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз