Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0037-C0001
Номер на проект: 58231-С010
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците в община Котел
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Котел
Описание
Описание на проекта: В рамките на настоящият проект се предвижда да бъде изградена на претоварна станция за ТБО със съоръженията и инсталации за компостиране и предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране), също така да се рекултивира съществуващото общинско депо за битови отпадъции съобразно новите данни от предварителните проучвания на регионалния проект. По конкретно в рамките на настоящият проект се предвижда да бъдат изготвени пред-инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, подробни технически и работни проекти, формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, както и необходимата съпътстваща документация.
Дейности: Дейност 1: Предварителни проучвания: Извършване на подробни хидроложки и геоложки проучвания и подготвка на необходимата предварителна техническа документация за претоварната станция за ТБО със съоръженията и инсталации за компостиране и за предвари Консултантът извършва подробни геоложки, геотехнически, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на отредените от предпроектни проучвания на регионалния проект площадка за претоварната станция за ТБО със съоръженията и инсталации за компостиране и за предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране) и за рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци. Вземането на земни проби се осъществява по преценка на геолог.
Дейност 2: Същински проучвания Дейност 2.1: Дейности във връзка с подготовка на подробния устройствен план на бъдещото инвестиционно предложение; Дейност 2.2: Дейности по разработване на подробните технически и работни инвестиционни проекти за изграждане на претоварната станция за ТБО със съоръженията и инсталации за компостиране и за предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране) и за рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци.
Дейност 3: Дейности относно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта Дейност 3.1: Подготовка на необходимата документация и преминаване на всички процедури по необходимост от ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни/решения по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Дейност 3.2:Подготовка на доклад по оценка за съответствие на инвестиционния проект от консултанска фирма с лиценз от МРРБ за надзор в проектирането и строителството. Дейност 3.3:Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда/ ЗООС и ЗБР. Дейност 3.4: Дейности по издаване на разрешителни за строеж.
Дейност 4: Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Община Котел на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП „Околна среда” и подпомагане неговото реализиране. Дейност 4.1: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Дейност 4.2: Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите Дейност 4.3: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект
Дейност 5: Управление на проекта Още на този етап – кандидатстване за средства по проекта Бенефициентът – община Котел е сформирал екип, който ще ръководи изпълнението на проекта и ще отговаря пряко за постигане на заложените в проекта цели и резултати. Екипът като цяло се състои от служители на общината, експерти от администрациите, които са запознати с изискванията на ЗООС, ЗУТ, изискванията на националното законодателство относно нормите на проектиране, състоянието на мрежата и възможните проблеми, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на проекта. От друга страна съгласно спецификата на проекта и факта, че общината няма специфичен опит в управлението на проекти, е предвидено управлението на проекта да се възложи на външен независим експерт – Ръководител на проекта, който да гарантира успешното управление на проекта. Управлението на проекта включва формиране на екип за управление на проекта от 4 члена: ръководител, координатор, счетоводител и офис мениджър; подписване на договор с Ръководителя на проекта.; подготвяне на заповед за реализация на проекта; план за действие с график за разчети във времето; схема за организационни връзки и движение на документооборота; изграждане на система за мониторинг по проекта.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Подизпълнителят публикува 6 публикации за проекта в местни и национални медии; провежда пресконференция за оповестяване на стартирането проекта с минимум 30 участници; изготвения 30 информационни дипляни за дейностите по проекта; изготвя 50 плаката за информиране и публичност; изготвя 2 табели с логото на ЕС, съдържащи информация за проекта; провежда заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта с минимум 30 участници, изготвени 50 плаката и 30 мултимедийни дискове предоставящи информация за постигнатите резултати по проекта.
Дейност 7: Одит на проекта Извършване на цялостна проверка на разходите по проекта за действителност, надеждност и обоснованост с адекватни разходно – оправдателни документи, за законосъобразност и целесъобразност на разходите. В одитния сертификат одиторът ще сертифицира, че приложените сметки /приходна и разходна/ са коректни, надеждни и подкрепени с подходящите документи, и ще идентифицира допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 799 920 BGN
Общ бюджет: 574 811 BGN
БФП: 574 811 BGN
Общо изплатени средства: 744 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 574 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 159 984 BGN
2010 152 936 BGN
2011 431 241 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
744 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 488 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 135 986 BGN
2010 129 996 BGN
2011 366 555 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
632 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 998 BGN
2010 22 940 BGN
2011 64 686 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз