Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0257-C0001
Номер на проект: ДO1-4755/02.12.2013
Наименование: Равни в училище
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Да се създадат по-добри условия за успешна социална и трудова реализация на ученици от ромското етническо малцинство в община Белоградчик.
Дейности: Дейност 2 Подготовка и изпълнение на дейност 2. Сформиране на СИП и ПИГ
Дейност 6* Подготовка и изпълнение на дейност 6. Организиране и провеждане на лятно училище.
Дейност 7 Подготовка и изпълнение на дейност 7. Извънучилищни дейности.
Дейност 8 Подготовка и изпълнение на дейност 8. Работа с родители на деца и ученици от ромски етнически произход.
Дейност 10 Осигуряване на информираност и публичност на поекта.
Дейност 5 Подготовка и изпълнение на дейност 5. Разработване и отпечатване на учебни материали за работа с деца от малцинствата, за летните училища, в ПИГ и СИП
Дейност 4 Подготовка и изпълнение на дейност 4. Провеждане на обучениия на учителите от детската градина и училищата.
Дейност 9 Транспортиране на деца и ученици от ромски произход.
Дейност 1 Подготовка и изпълнение на дейност 1. Изграждане на екип и управление на проекта.
Дейност 3 Подготовка и изпълнение на дейност 3. Група за предучилищна подготовка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 561 BGN
Общ бюджет: 77 624 BGN
БФП: 77 624 BGN
Общо изплатени средства: 77 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 912 BGN
2014 40 934 BGN
2015 19 779 BGN
77 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 375 BGN
2014 34 794 BGN
2015 16 812 BGN
65 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 537 BGN
2014 6 140 BGN
2015 2 967 BGN
11 644 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз