Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0203-C0001
Номер на проект: ДO1-4592/10.10.13
Наименование: Празнична етнопалитра в училище
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Вълчи дол
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-успешна реализация на децата и учениците от етническите малцинства, които са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност.
Дейности: Дейност 1 Оборудване на мултифункционални кабинети
Дейност 2 Анализ на средата - нагласи и очаквания на учителите и родителите на децата от 4-те училища за прилагане на интеграционни подходи в мултикултурна учебна среда
Дейност 3 Разработване и отпечатване на наръчник за родители
Оеькфий 4 Провеждане на "Училище за родители" с родителите от началния курс и подготв. групи в 4-те учебни институции - 8 бр. еднодневни обучения
Дейност 5 Отпечатване и предоставяне в училищата на помагала за здравно и гражданско образование за ученици от началния курс и книга за учителя
Дейност 6 Провеждане на програма "Празнична етнопалитра" за интеркултурно образование в началния курс
Дейност 7 Разработване и отпечатване на дидактически материали по мултикултурно образование - поредица "Празнична етнопалитра"
Дейност 8 Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност в учебните институции
Дейност 9 Обучение на училищни екипи за планиране на дейности в мултикултурна среда
Дейност 10 Визуализация
Дейност 11 Мониторинг
Дейност 12 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 697 BGN
Общ бюджет: 230 958 BGN
БФП: 230 958 BGN
Общо изплатени средства: 230 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 539 BGN
2014 135 667 BGN
2015 36 652 BGN
230 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 758 BGN
2014 115 317 BGN
2015 31 154 BGN
196 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 781 BGN
2014 20 350 BGN
2015 5 498 BGN
34 629 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз