Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения"
Бенефициент: ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ" Научен институт
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения"
Дейности: Дейност 1.1. Сформиране на екип
Дейност 1.2. Описание на ДМА
Дейност 2.1. Подготовка на документация
Дейност 2.2. Извършване на предварителен контрол от Управляващият Орган
Дейност 2.3. Извършване на предварителен контрол от АОП.
Дейност 2.4. Събиране и разглеждане на постъпи-лите оферти и избор на изпълнител
Дейност 3: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоата-ция на закупеното оборудване
Дейност 4. Осигуряване на информираност, публичност и визуална идентичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
"БИТ" ООД
АСТЕЛ ЕООД
Консорциум Оптикомерс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 945 544 BGN
Общ бюджет: 4 632 012 BGN
БФП: 3 937 210 BGN
Общо изплатени средства: 3 936 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 937 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 789 108 BGN
2014 2 367 327 BGN
2015 780 074 BGN
3 936 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 346 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 670 742 BGN
2014 2 012 228 BGN
2015 663 063 BGN
3 346 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 590 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 366 BGN
2014 355 099 BGN
2015 117 011 BGN
590 476 BGN
Финансиране от бенефициента 696 273 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Наличен екип за провеждане на обществената поръчка
Индикатор 5 Налична доку-ментация за от-криване на про-цедура за об-ществена по-ръчка
Индикатор 6 Проведен предварителен контрол от Управляващия Орган
Индикатор 7 Проведен предварителен контрол от Агенцията за Обществени Поръчки
Индикатор 8 Избрани изпълнители
Индикатор 9 Доставено_ оборудване.
Индикатор 10 Инсталирано оборудване
Индикатор 11 Въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 12 Информационна табела.
Индикатор 13 Изработване на стикери за закупеното оборудване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз