Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0011-C0001
Номер на проект: A08-12-63/30.07.2008
Наименование: Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация
Бенефициент: Национален статистически институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 04.02.2009
Дата на приключване: 04.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на доверието, публичността и информираността за работата на НСИ сред централната, областната и общинската администрация, както и сред гражданите и бизнеса чрез предоставяне на повече, по-качествена и достъпна информация.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на социологически проучвания и фокус групи при старта и приключването на проекта за определяне на степента на познаване на работата на НСИ и необходимостта от статистическа информация.
Дейност 2 Проучване на добри практики в Евростат и сродни институции на държави членки на ЕС за вътрешна комуникация и предоставяне на статистическа информация.
Дейност 3 Изготвяне на SWOT-анализ за развиване на съществуващи добри практики и внедряване на нови методи за предоставяне на информация, ефективност и отчетност.
Дейност 4 Създаване на краткосрочна комуникационна стратегия на НСИ на база на проучванията и анализа.
Дейност 5 Повишаване ефективността на работата и капацитета на служителите на НСИ.
Дейност 6 Повишаване на доверието и знанията за работата на НСИ чрез използване на модерни комуникационни канали за популяризиране на методиките на събиране и обобщаване на статистически данни.
Дейност 7 Разработване на нова интернет страницата на НСИ с интернет калкулатор „Домашен бюджет” и онлайн бюлетин.
Дейност 8 Създаване на гореща телефонна линия за указания и помощ на потребителите, както и за обратна връзка.
Дейност 9 Поставяне на 6 киоски за бърз и лесен достъп до статистическа информация в териториалните статистически бюра в шестте района на планиране.
Дейност 10 Провеждане на поредица от кръгли маси с участието на бизнеса и администрацията с лектори от Евростат и сродни институции.
Дейност 11 Дейности за информация и публичност на проекта.
Одит на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 522 685 BGN
Общ бюджет: 391 805 BGN
БФП: 391 805 BGN
Общо изплатени средства: 391 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 391 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 104 537 BGN
2010 14 945 BGN
2011 0 BGN
2012 277 247 BGN
2013 0 BGN
2014 - 4 924 BGN
2015 0 BGN
391 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 333 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 88 856 BGN
2010 12 703 BGN
2011 0 BGN
2012 235 660 BGN
2013 0 BGN
2014 - 4 185 BGN
2015 0 BGN
333 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 681 BGN
2010 2 242 BGN
2011 0 BGN
2012 41 587 BGN
2013 0 BGN
2014 - 739 BGN
2015 0 BGN
58 771 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Проведени 2 социологически проучвания
Индикатор 2 По Д1 - Доклад от фокус групи
Индикатор 3 По Д2 - Доклад за срещи със служители на Евростат и сродни институции в държави от ЕС с препоръки за прилагане на добрите практики и интегрирането им според приоритетите на проекта
Индикатор 4 По Д3 - Разработен SWOT-анализ
Индикатор 5 По Д4 - Разработен стратегически документ с конкретни цели, целеви групи, комуникационни канали, тактики и дейности.
Индикатор 6 По Д5 - Променени вътрешни нормативни актове
Индикатор 7 По Д5 - Обучени служители от централния и регионалните офиси на НСИ. Обучени представители на ръководството и ключови експерти от централния и регионалните офиси на НСИ
Индикатор 8 По Д6 - Отпечатан и разпространен наръчник. Отпечатана и разпространена в брошура.
Индикатор 9 По Д6 - Обучени представители на областната и общинската администрация
Индикатор 10 По Д7 - Създаден нов по-атрактивен и полезен за потребителите сайт на НСИ
Индикатор 11 По Д8 - Създадено звено „Гореща телефонна линия”
Индикатор 12 По Д9 - Инсталирани 6 киоски с осигурена свързаност
Индикатор 13 По Д10 - Проведени 6 кръгли маси с участието на бизнеса, местната власт, администрацията и научните среди
Индикатор 14 По Д11 - Организирани 4 пресконференции
Индикатор 15 По Д11 - Разпространени до представители на национални и регионални медии поне 12 прессъобщения Излъчен ТВ клип 10 публикации в национални печатни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз