Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0088-C0001
Номер на проект: РД-08-504/11.09.2013 г.;РД-08-116/10.03.2015 г.;
Наименование: „Подготвителни дейности за подобряване на материално – техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.08.2013
Начална дата: 11.09.2013
Дата на приключване: 24.08.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на подходяща работна среда, което ще доведе до подобряване на ефективността на работния процес на УО на ОПТ и външните експерти, ангажирани с дейностите за подготовката, координацията, управлението, наблюдението, оценката, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация по ОПТ, чрез подготовката на проект за подобряване на условията на труд.
Дейности: 1. Анализ на алтернативите за осигуряване на необходимите условия на работа за Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007 г. – 2013 г.
2. Изготвяне на документации по ЗОП за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедурите за избор на изпълнители
3. Инвестиционно проектиране
4. Оценка на съответствието на проекта (в т.ч. на част Конструктивна) със съществените изисквания към строежите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 033 BGN
Общ бюджет: 109 533 BGN
БФП: 109 533 BGN
Общо изплатени средства: 49 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 49 515 BGN
49 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 42 088 BGN
42 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 427 BGN
7 427 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен доклад с представен анализ на алтернативите за осигуряване на необходимите условия на работа за Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007 г. – 2013 г.
Индикатор 2 2. Изготвени документации по ЗОП за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедурите за избор на изпълнител
Индикатор 3 3. Издадена Виза за проектиране
Индикатор 4 4. Изготвен вариант на идейно архитектурно разпределение – Етап І
Индикатор 5 5. Изготвен вариант на идейно архитектурно разпределение – Етап ІІ
Индикатор 6 6. Съгласуван инвестиционен проект във фаза „Работен проект” за етап І
Индикатор 7 7. Съгласуван инвестиционен проект във фаза „Работен проект” етап ІІ
Индикатор 8 8. Изготвен доклад за Оценка на съответствието на проекта (в т.ч. на част Конструктивна) със съществените изисквания към строежите
Индикатор 9 9. Издадено Разрешение за строеж


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз