Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0234-C0001
Номер на проект: ДО1-4692/08.11.2013
Наименование: ИнтерФейс
Бенефициент: Свободен младежки център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е принос към образователната интеграция на ромските деца в предучилищна възраст чрез повишаване на достъпа им до образование и засилване на процеса на десегрегация на образователните услуги
Дейности: Дейност 1 Работа на Съвет за сътрудничество
Дейност 2 Промоция на проекта
Дейност 3 Цикъл обучения за педагози от детските градини
Дейност 4 Мобилно училище за родители
Дейност 5 Работа по програма за подготовка за училище
Дейност 6 Интеграционни дейности
Дейност 7 Кулминационно събитие
Дейност 8 Заключителна кръгла маса
Дейност 9 Издаване и разпространение на брошура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 738 BGN
Общ бюджет: 63 742 BGN
БФП: 63 742 BGN
Общо изплатени средства: 63 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 748 BGN
2014 49 987 BGN
2015 0 BGN
63 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 685 BGN
2014 42 489 BGN
2015 0 BGN
54 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 062 BGN
2014 7 498 BGN
2015 0 BGN
9 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз