Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.12-0002-C0001
Номер на проект: 13-24-2
Наименование: Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни служители от ВАС и административните съдилища
Бенефициент: Върховен административен съд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2013
Начална дата: 10.09.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване работата на съдебната система чрез придобиване на специфична експертиза. Тя ще бъде постигната чрез реализацията на следните специфични цели - Повишаване на капацитета на представителите на целевите групи в специфични области с оглед техните потребности; Придобиване на актуални знания и практика по европейското право. Целите на проектното предложение директно отговарят на една от стратегическите цели на ОПАК, а именно „Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.” Постигането на заложените в проекта резултати ще осигури повишаване на компетентността, знанията и уменията на целевата група - представители на съдебната система, което има пряк принос към подприоритет 2.4 "Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси". Проектът е в съзвучие с всички стратегически документи, залегнали в основата на ОПАК, а също и със концепцията за продължаване на реформата съдебната власт в условията на пълнопр
Дейности: Дейност 1 - Стартиране на проекта. 1.1. Организиране на поредица от работни срещи на проектния екип, който ще бъде отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта. Целта на тези срещи е: - детайлно разпределение на задълженията; - подписване на договорите с членовете на екипа по проекта; - дискусия и решение за месечното разпределение на проектните дейности; - подготовка на резюме на проекта за предоставяне на информация на заинтересованите страни. 1.2. В рамките на дейността ще бъдат подготвени процедурите за избор на изпълнители в съответствие със ЗОП за възлагане на изпълнението на дейностите, заложени в рамките на проекта.
Дейност 2 - Провеждане на 17 тематични обучения за съдебни помощници от ВАС и 28-те административни съдилища по предварително определени теми. 2. Данъчно национално право. Практика на Съда на Европейския съюз по данъчни производства - правен режим на облагането с ДДС. Съотношение между данъчното облагане и свободата на движение на стоки, услуги и капитали.Европейска акцизна и митническа политика. 3. Околна среда и защитени територии. Регулация на дейностите по опазване на околната среда, предотвратяване на замърсявания - нормативни актове на Европейския съюз и практика на СЕС. 4. Дискриминация – национално право. Защита от дискриминация - директивите на Европейския съюз за недискриминационно третиране. Европейска конвенция по правата на човека - материален и процесуален аспект на защитата от дискриминация. Практика по основополагащи дела на СЕС и Съда по правата на човека в Страсбург. 5. Конкуренция - национално право. Антимонополно законодателство -практика на СЕС. Правомощия на органите по защита на конкуренцията. Съотношение с основните свободи на ЕС. Европейско патентно право. Практика на ОХИМ. Защита на търговските марки съгласно актовете на Европейския съюз. 6. Чужденци. Бежанци. Миграция – национално право. Свободно движение на лицата в Европейския съюз - регламентация на бежанците и емигрантите, на лицата търсещи работа - практика на СЕС и на ЕСПЧ. 7. Държавна служба. Конкурси за магистрати. Дисциплинарни производства - теория и практика. 8. Закон за устройство на територията – последни изменения в ЗУТ. Определяне на кръга на заинтересованите лица при изменение на устройствените планове чл. 134 ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 131 от ЗУТ. Оспорване на заповед за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри по ЗКИР. Актуална съдебна практика. 9. Закон за подпомагане на земеделските производители. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му. Правни аспекти за прилагане на правото на ЕС във връзка с директните плащания на земеделски стопани. Съотношение с националното право. 10. Преюдициални запитвания. Практическо овладяване на начина на изготвяне на преюдициално запитване. 11. Държавна и общинска собственост. Концесии. Нормативна уредба. Процедури. Обжалване. Законодателство на ЕС в областта на концесиите. Оспорване на административни актове по реда на ЗОС и ЗМДТ 12. Закон за обществените поръчки. Процедури по обжалване. Обществени поръчки в ЕС. 13. Социално и здравно осигуряване - теория и практика. Оспорване на административни актове по реда на КСО. 14. Гражданство на ЕС и права на човека в ЕС. 15. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Предметен обхват, тенденции и проблеми при тълкуването и прилагането му. Искови производства по ЗОДОВ. 16. Съдебно сътрудничество в рамките на ЕС .Регламенти и процедури,приложимост от гледна точка на българския административен процес. 17. Проблеми при приложението на ЗАНН. Съществени нарушения на администратвино-производствените правила. Предпоставки за маловажност на администратвините нарушения. Електронен фиш - производство и предпоставки. Производство във фазата на въззивно и касационно оспорване. Възобновяване на административно-наказателно производство. Обучителните материали ще бъдат разработени като модули за обучение
Дейност 3 - Провеждане на специализирани обучения за съдии от ВАС и административните съдилища. Дейността включва разработването на обучителни програми и учебни материали, както и провеждане на 6 специализирани обучения за съдии от ВАС и 28-те административни съдилища. Темите са определени предварително, въз основа на направен анализ в рамките на предходен проект на ВАС и идентифицирани проблемни области. Обученията ще се провеждат в групи до 20 участника, в рамките на 3 дни, при пълно откъсване от работния процес. На базата на осъществения анализи са определени следните теми : 1. Конфликт на интереси. Правна уредба. Практически аспекти по прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 2. Енергетика – национално право. Политика и актове в сферата на енергетиката. Либерализация на пазара. Политика на ЕС по отношение на държавните помощи в сферата на енергетиката - позволени и забранени практики. 3. Конкуренция - национално право. Антимонополно законодателство - практика на СЕС. Правомощия на органите по защита на конкуренцията. Съотношение с основните свободи на ЕС. Европейско патентно право. Практика на ОХИМ. Защита на търговските марки съгласно актовете на Европейския съюз. 4. Искови производтва по АПК и ЗОДОВ. 5. Правни аспекти на прилагане на правото на ЕС във връзка с директните плащания на земеделските стопани. Съотношение с националното право. 6.Съдебно сътрудничество в рамките на ЕС. Регламенти и процедури,приложимост от гледна точка на българския административен процес. Обучителните материали ще бъдат разработени като модули за обучение .
Дейност 4 - Провеждане на обучения за администрацията на ВАС, ВСС и административните съдилища. Дейността включва разработването на обучителни програми и учебни материали, както и провеждане на 5 специализирани обучения. Предвижда се участието на средно 20 участника на обучение. Темите за 5-те обучения са както следва: 1. Закон за обществените поръчки - актуална редакция. Възлагане на обществени поръчки - практика. Процедури. Основни проблеми, практика на АОП. Обжалване - практика на КЗК и ВАС. 2. Закон за достъп до обществена информация и Закон за защита на личните данни - изисквания и приложими действия във връзка с изпълнение на законоустановените норми. Приложима практика. 3.Вътрешен контрол-приложимо законодателство. Елементи на СФУК и практическо приложение, отговорности свързани с въвеждането на СФУК.Специфика на дейността на съдилищата. 4. Водене на текуща и делова кореспонденция. Граматика на деловата и текуща корепонденция 5. Работа с нормативни актове - практически аспекти. Субсидиарно прилагане на ГПК. Дейността предвижда организиране и провеждане на 5 броя обучения (за всяка тема се предвижда провеждането на 1 брой обучение) с участие на до 20 обучаеми - съдебни служители от ВАС, ВСС и административните съдилища. Обученията ще бъдат проведени в рамките на 3 дни при пълно откъсване от работния процес. Тези обучения са насочени към служителите на администрацията на ВАС, ВСС и административните съдилища, които не са преминавали подобни обучения, нямат опит и стаж, но във връзка с изпълнението на служебните им задължения следва да познават материята. На обученията ще вземат участие служители, които тепърва навлизат в реалната работа на целевите структури. Обученията ще бъдат практически, но в рамките на всяко от тях ще се провеждат и теоритични лекции във връзка с различното ниво на познание на отделните участници в обученията. Обучителните материали ще бъдат разработени като модули за обучение
Дейност 5 - Оценка на ефективността от проведените обучения за ВАС и административните съдилища. Дейността е от ключово значение във връзка с необходимостта от осъществяване на оценка на проведените обучения. Предвижда се изборът на консултант, който да направи анкетно проучване във връзка с реализираната ефективност. Предвижда се избраният изпълнител да разработи методика за оценка на удовлетвореността, да разработи фокусиран въпросник и да проведе дълбочинни интервюта с ключови фигури - представители на целевата група - съдебни помощници, съдии и съдебни служители, участници в проведените обучения. Изпълнителят следва да даде експертно мнение за получената полезност, както и препоръки във връзка с предстоящи дейности от сходен характер, идентифициране на най-успешни практики, както и постигане на устойчивост с цел изготвяне на обучителна програма насочена за Административните съдилища . В рамките на дейността се предвижда сключването на договор с външен изпълнител, избран чрез провеждане на процедура с публична покана съобразно заложената стойност за реализация.
Дейност 6 – Изпълнение на мерките за информация и публичност. Дейността се изпълнява в съответствие с приложимите процедури и правила за изпълнение на проекти, финансирани със средства по ОПАК. При изпълнение на проектните дейности ще бъдат надлежно спазвани изискуемите мерки за информация и публичност по проекта. В рамките на проекта ще бъде организирана една конференциия - в края на проекта, като по време на нея ще бъдат представени изпълнените дейностите, осъществените целите и постигнатите резултатите. На събитието ще се създаде възможност за дискусия с представители на заинтересованите страни. На конференцията ще присъстват представители на медиите, като по този начин ще се гарантира предоставяне на информация на широката публика. По проекта ще бъдат изработени 2 броя банери, отговарящи на всички изискуеми реквизити за публичност и информация по ОПАК. В началото на проекта ще бъдат изготвени 600 броя листовки А4, цветност 4+4, представящи целите, дейностите и очакваните резултатите по проекта, които ще се представят на участниците. Към края на проекта се предвижда изготвянато на 200 брошури А5, цветност 4+4, които ще дават подробна информация за осъществените дейности и постигнатите резултати. Тези печатни материали ще бъдат разпространени сред педставители на съдебната власт и заинтересованите страни. В рамките на дейността ще бъдат подготвени 600 броя презентационни комплекта, които ще бъдат предоставени на представителите на целевите групи. Те ще включват папка и бланкови листа с наименованието на проекта включваща химикалка ,USB и визитник. При изпълнението на проекта ще бъде обновявана на регулярна база страницата на ВАС с актуална информация за осъществяването на проекта.
Дейност 7 – Приключване на проекта. Предвижда се екипът да организира проектния архив и да подготви необходимите окончателен технически и финансов отчет по проекта, съдържат всички необходими документи и доказателствен материал, удостоверяващ разходите по реализираните дейности. В съответствие с приложимите изисквания в края на проекта ще бъде извършен одит от независим одитор, които ще бъде нает по договор (без провеждане на обществена поръчка, тъй като стойността за реализация попада под праговете на Закона за обществените поръчки) .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 542 872 BGN
Общ бюджет: 518 818 BGN
БФП: 518 818 BGN
Общо изплатени средства: 518 818 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 518 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 574 BGN
2014 325 723 BGN
2015 84 521 BGN
518 818 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 440 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 288 BGN
2014 276 865 BGN
2015 71 843 BGN
440 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 286 BGN
2014 48 858 BGN
2015 12 678 BGN
77 823 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули - за съдебната система
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изготвени документации за обществени поръчки
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой сключени договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой обучения за съдебни помощника
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой обучени съдебни помощници
Индикатор 9 По Дейност 3 - Проведени обучения за съдии
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой обучени съдии
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой проведени обучения за съдебни служители
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой обучени съдебни служители
Индикатор 13 По Дейност 5 - Изготвен доклад и обучителна програма
Индикатор 14 По Дейност 6 - Брой проведени конференции по пр. предложение
Индикатор 15 По Дейност 6 - Брой изработени банери
Индикатор 16 По Дейност 6 - Брой изготвени листовки
Индикатор 17 По Дейност 6 - Брой изготвени брошури
Индикатор 18 По Дейност 6 - Брой рекламни комплекти
Индикатор 19 По Дейност 7 - Изготвен одиторски доклад
Индикатор 20 По Дейност 7 - Изготвен окончателен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз