Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0032-C0001
Номер на проект: 13-11-24
Наименование: Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене
Бенефициент: Община Белене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 02.09.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът по проекта е отговорен за провеждане на необходимите процедури за избор на изпълнители, както и за документирането и отчитането на проекта. Ръководителят на проекта отговаря за постигане целите на проекта и управлява получените средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин в съответствие с условията на полученото финансиране и действащото в Република България законодателство. *Към проектното предложение са приложени копия на автобиографиите на членовете на екипа.
Дейност 2 Извършване на функционален анализ съгласно Единната методология за функционален анализ. За изпълнение на тази дейност е предвидено да бъде извършен цялостен функционален анализ на общинска администрация Белене, чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, включително: • Анализ на релевантността; • Анализ на ефективността; • Анализ на ефикасността; След извършване на необходимите анализи е необходимо да бъдат формулирани препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията на общината, за подобряване на нейната ефективност, ефикасност и икономичност. Дейност 2 е неразделна част от изпълнение на дейности 3, 4 и 5. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Дейност 3 Провеждане на информационна кампания със заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ. Изпълнението на дейност 3 включва: комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни; публичност на изпълнението (информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките); публичност на резултатите от функционалния анализ. Тази дейност е съпътстваща и ще се реализира паралелно с дейност 1 с цел постигане на заложените резултати. Планирано е: • Провеждане на информационна кампания със заинтересованите страни, свързана с извършвания функционален анализ. • Организиране и провеждане на необходимите работни срещи по време на изготвяне на анализа, с цел комуникация и консултация на процеса – поне веднъж месечно; • Провеждане на кръгли маси и дискусии с цел обсъждане на резултатите от анализа и постигане на максимална публичност;
Дейност 4 Разработване на стратегия за организационно развитие. След изготвяне на окончателен доклад от направеният анализ, и на база на направените в тази връзка препоръки е необходимо да бъдат разработени панове за подобрение на организацията на общината: - изработен и предложен План за действие за оптимизиране на функциите и организационното структуриране; План за подобряване на ефективността; План за подобряване на ефикасността и икономичността на общинска администрация Белене.
Дейност 5 Обучение на общинска администрация Белене за прилагане на оптимизирани правила и процедури. В рамките на планираното съпътстващо обучение, служителите на общинската администрация ще бъдат информирани за резултатите от проведения функционален анализ. Обучението на служителите ще бъде извършено на място в общината. Избраният външен изпълнител, следва да изготви план за обучение на служителите, който да бъде одобрен от Ръководителя на проекта и Кмета на общината. На обучението трябва да бъдат представени резултатите от анализа, направените препоръки и планове за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на община Белене, както и да бъдат представена изготвената стратегия за организационно развитие на администрацията. Обучението ще има както теоретична, така и практическа насоченост. Изпълнението на тази дейност е предвидено в края на изпълнение на проекта.
Дейност 6 Информация и публичност За достигане на максимална публичност и прозрачност ще бъдат предприети следните конкретни мерки: • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Изработване и отпечатване на 1000 брошури с информация за проекта. • Изработване на 1 банер по проекта • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Организация на две публикации в печатните медии. • Информация за проекта ще бъде поставена и на сайта на общината, като ще бъде актуализирана своевременно, както по време на изпълнение на дейностите, така и след тяхното успешно приключване. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 843 BGN
Общ бюджет: 75 965 BGN
БФП: 75 965 BGN
Общо изплатени средства: 75 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 965 BGN
2015 0 BGN
75 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 570 BGN
2015 0 BGN
64 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 395 BGN
2015 0 BGN
11 395 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 Дейност 1: Изготвен план за действие
Индикатор 6 Дейност 1: Отчети за изпълнението
Индикатор 7 Дейност 2: Извършен и внедрен функционален анализ
Индикатор 8 Дейност 2: Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията
Индикатор 9 Дейност 2: Препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията
Индикатор 10 Дейност 2: Препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността
Индикатор 11 Дейност 3: Проведени кръгли маси и дискусии
Индикатор 12 Дейност 3: Участници в кръгла маса
Индикатор 13 Дейност 3: Проведени работни срещи по време на изготвяне на анализа
Индикатор 14 Дейност 4: Разработена и въведена стратегия за организационно развитие
Индикатор 15 Дейност 5: Проведени три обучения за служителите на общинска администрация Белене
Индикатор 16 Дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 17 Дейност 6: Отпечатани брошури
Индикатор 18 Дейност 6: Изработен банер
Индикатор 19 Дейност 6: Брой публикувани материали в печатни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз