Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0085-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13009
Наименование: "Подобряване на условията на труд в -"ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД"
Бенефициент: "ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта За успешната реализация на заложените по проекта цели и дейности, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, счетоводител и експерт БУТ. Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; откриване на специална сметка за осъществяване на разплащанията; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Организиране и провеждане на информационен семинар Продължителността на семинара ще бъде 2 часа. Семинарът ще завърши с попълване на анкетна карта /Приложение 2.2 към „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по настоящата схема/ от всеки един представител на целевата група, включен в дейностите по проекта. С цел оповестяване началото на проектните дейности на семинара ще бъдат поканени представители на местните и/или национални медии.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на «Овергаз Север» ЕАД Анализът ще съдържа следните раздели: Раздел 1. „Въведение“, в който ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на дружеството и организацията на трудовата дейност към настоящия момент. Раздел 2. „Изложение и анализ“ , съдържащ елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Раздел 3. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”. В раздела ще бъде обосновано и описано при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и какви подобрения трябва да бъдат направени. Раздел 4. „Заключение”. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, ще бъдат направени изводи за състоянието на дружеството и организацията на трудовия процес; ще бъдат определени приоритетите и препоръчани необходимите действия и съответните ресурси. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с чл.14 , ал.4 на ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 4. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло Заложените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло са съгласно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се ползват лични предпазни средства и специално работно облекло, и спрямо предвидения срок за ползване.Целевата група обхваща 57 лица. Лицата работят на открито, при риск от изтичане на газ и участват в аварийните групи. Закупуваното до момента работно облекло и обувки не отговарят на изискванията на съвременните европейски стандарти за адекватна защита.Срокът на износване е 12 месеца, като последен път е закупувано през 2011г. Предвиденото за закупуване специално работно облекло и ЛПС ще отговарят на Европейските стандарти EN 340; EN342; EN471; EN11611 и до момента не е било закупувано в такъв му вид. Ще бъдат заложени изисквания при изработката на облеклата за функционалност на модела, което ще допринесе за допълнителен комфорт на служителите. За разлика от готовата конфекция ще може да бъде избран точния размер, цвят и материята, от която да бъде изработено работното облекло. Платовете и конците, които ще се използват трябва да бъдат от утвърдени доставчици. Допълнително изискване към доставяните облекла ще бъде предоставянето на сертификат за плата, удостоверяващ тестването му в лаборатория.Обувките и ЛПС са съгласно изискванията на европейските стандарти. /Приложение 3.1 към бюджета./ Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с чл. 14 ал. 5 на ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 5. Разработване / внедряване/ на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Разработването на стандарта включва следните етапи: 1.Установяване на съществуващото състояние в дружеството: - Идентифициране на законовите и други нормативни изисквания, имащи отношение към управлението на здравето и безопасността при работа; - Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието; - Преглед на предишни инциденти и злополуки. 2. Определяне обхвата на системата за управление на здравето и безопасността при работа. 3. Формулиране на Политика за здравословни и безопасни условия на труд. 4. Планиране: - Преглед и оценка на съществуващата методика за оценка на риска и картите за оценка на риска. - Преглед на Програмата за превенция на риска/програмата за минимизиране на риска/. - Съдействие при формулиране на целите свързани със здравето и безопасността при работа. 5. Разработване на документацията на системата: наръчник; процедури; работни инструкции за управление на процеси, касаещи дейностите по ЗБР. 6. Внедряване и пробна експлоатация на системата: 7. Провеждане на вътрешен одит. 8. Отстраняване на несъответствия, установени при вътрешния одит. 9. Провеждане на Преглед от ръководството. С внедряването на СУЗБР съгласно BS OHSAS 18001:2007 предприятието ще спечели доверието на контролните органи по безопасност на труда, ще удовлетвори своите работници и служители, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве, ще намали загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки, ще създаде спокойна и творческа обстановка в трудовия колектив. В резултат на това ще се постигне намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността на труда. Поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на подобна система ще сведе до минимум рисковете за здравето и безопасността на работниците и служителите. Внедрената система BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира пред обществото загриженост и отговорност от страна на предприятието и неговото ръководство към трудовия колектив, като така се увеличава кредита на доверие. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с чл.14 ал.4 на ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 6. Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа СУЗБР) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията се състои от два одита (проверки): Първоначален одит – преглед на документацията на разработения стандарт за адекватност с изискванията на стандарта; изготвяне на забележки и препоръки към «Овергаз Север» ЕАД. Същински сертификационен одит – проверка на съответствието на въведения стандарт с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с чл.14 ал.4 на ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура.
Дейност 7. Обучение на служители при внедряване и сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще бъде извършена от външна фирма. Изборът на Изпълнител на дейността ще се проведе в съответствие с чл.14 ал.4 на ЗОП и съгласно изискванията на настоящата процедура. Обученията ще бъдат с продължителност 45 учебни часа. Програмата за обученията ще бъде изготвена от фирмата Изпълнител и ще включва теоретична част и практически занятия. В обученията ще бъдат включени всички 109 служители на дружеството.
Дейност 8. Организиране и провеждане на заключителен семинар Продължителността на семинара ще бъде 2 часа. Ще бъдат оповестени публично резултатите от проекта, като ще бъдат поканени представители на местните и/или национални медии. Ще бъдат обобщени и резултатите от попълнените анкетни карти.
Дейност 9. Информационно обслужване на проекта Целевите групи ще бъдат запознати с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни семинара за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Ще бъдат направени публикации в местни и национални медии за привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите за подобряване на условията на труд в предприятията. Текуща информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на дружеството. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 10. Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта, ще имат възможността да попълнят анкетна карта за оценка на удовлетвореността им от участието в проекта. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 977 BGN
Общ бюджет: 68 355 BGN
БФП: 54 684 BGN
Общо изплатени средства: 54 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 795 BGN
2014 25 403 BGN
2015 7 480 BGN
54 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 526 BGN
2014 21 592 BGN
2015 6 358 BGN
46 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 269 BGN
2014 3 810 BGN
2015 1 122 BGN
8 202 BGN
Финансиране от бенефициента 27 244 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз