Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0016-C0001
Номер на проект: Д03-564/29.10.2014 г.
Наименование: Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в УАСГ и разработване на Интернет базирани системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване на учебната дейност.
Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на действащите системи за контрол на качеството, както и изграждане на единна система за управление на всички процеси в УАСГ.
Дейности: Подготовка на дейност 5 Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в УАСГ с единната система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност
Подготовка на дейност 4 Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност
Изпълнение на дейност 4 Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност
Изпълнение на дейност 9 Включване на целевите групи до единната система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност
Изпълнение на дейност 10 Ръководене и управление на проекта
Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на публичност
Подготовка на дейност 7 Подготовка на дейност 7
Изпълнение на дейност 1 Разработване на "процесни карти" за управление на основните и спомагателни процеси в УАСГ. Анализ на "процесните карти" и обобщение на събраната информация.
Изпълнение на дейност 8 Обучение на административния, преподавателския, техническия и управленския персонал за работа със единната система
Подготовка на дейност 6 Повишаване на нивото на сигурност на единната система и възпрепятстване на достъп на не-упълномощени лица и съхранение на пълна история на действията на административния персонал
Изпълнение на дейност 2 Разработване и развитие на стандарти и процедури, включващи и измерими индикатори за управление на качеството в УАСГ
Изпълнение на дейност 6 Повишаване на нивото на сигурност на единната система и възпрепятстване на достъп на не-упълномощени лица и съхранение на пълна история на действията на административния персонал
Изпълнение на дейност 5 Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в УАСГ с единната система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност
Изпълнение на дейност 3 Разработване на политики и процедури в съответствие с критериите на рейтинговата система на МОМН
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 443 665 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 733 BGN
2014 0 BGN
2015 - 88 733 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 423 BGN
2014 0 BGN
2015 - 75 423 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 310 BGN
2014 0 BGN
2015 - 13 310 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз