Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0010-C0001
Номер на проект: Д01-4213/18.07.2013
Наименование: "Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес"
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 18.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Развитие на научния потенциал и повишаване качеството на научните разработки в ИУ - Варна чрез подобряване на условията за работа на докторантите и постдокторантите
Дейности: Подготовка на Дейност 8* Закупуване на специализирана научна литература
Изпълнение на Дейност 1 Управление и администриране на проекта
Подготовка на Дейност 2 Финансов одит на проекта
Подготовка на Дейност 1 Управление и администриране на проекта
Провеждане на Дейност 8* Закупуване на специализирана научна литература
Подготовка на Дейност 6 Подпомагане участието в научни форуми
Провеждане на Дейност 7 Осигуряване на достъп до платени бази данни и библиотеки
Подготовка на Дейност 7 Осигуряване на достъп до платени бази данни и библиотеки
Изпълнение на Дейност 2 Финансов одит на проекта
Провеждане на Дейност 9 Доставка на специализирано оборудване
Изпълнение на Дейност 4 Предоставяне на допълнителни средства на докторантите
Подготовка на Дейност 5 Организиране и провеждане на специализирани курсове
Подготовка на Дейност 9 Доставка на специализирано оборудване
Подготовка на Дейност 3 Публичност и визуализация на дейностите по проекта
Провеждане на Дейност 6 Подпомагане участието в научни форуми
Провеждане на Дейност 5 * Организиране и провеждане на специализирани курсове
Изпълнение на Дейност 3 Публичност и визуализация на дейностите по проекта
Подготовка на Дейност 4 Предоставяне на допълнителни средства на докторантите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АНЕД ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 971 BGN
Общ бюджет: 296 587 BGN
БФП: 296 587 BGN
Общо изплатени средства: 299 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 994 BGN
2014 92 360 BGN
2015 132 623 BGN
299 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 745 BGN
2014 78 506 BGN
2015 112 729 BGN
254 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 249 BGN
2014 13 854 BGN
2015 19 893 BGN
44 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз