Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0095-C0001
Номер на проект: РД-08-403/24.07.2013 г.; РД-08-669/05.12.2014 г.
Наименование: "Осигуряване на средства за брутни заплати/трудови възнаграждения на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от структурните инструменти на ЕС"
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2013
Начална дата: 24.07.2013
Дата на приключване: 30.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет в структурите, ангажирани с дейностите по програмиране, изпълнение, управление, наблюдение, контрол и одит на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и подготовката на следващия програмен период.
Дейности: 1. Основни месечни заплати по Закона за държавния служител, съответно месечни трудови възнаграждения по Кодекса на труда, на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление на финансовата помощ от Структурните инструменти на ЕС, включително ра
2. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от УО на ОПТ, както това е предвидено в нормативна уредба към момента на изплащането им.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 220 000 BGN
Общ бюджет: 5 879 705 BGN
БФП: 5 879 705 BGN
Общо изплатени средства: 4 037 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 879 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 631 369 BGN
2014 1 616 342 BGN
2015 1 789 300 BGN
4 037 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 997 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 536 664 BGN
2014 1 373 891 BGN
2015 1 520 905 BGN
3 431 460 BGN
В т.ч. Национално финансиране 881 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 705 BGN
2014 242 451 BGN
2015 268 395 BGN
605 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1 Изплатени месечни заплати/месечни трудови възнаграждения включително разходите за задължителни социални и здравни осигуровки за сметка на осигурителя, дължими във връзка с тези заплати/възнаграждения на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управ
Индикатор 2 2. Изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите от УО на ОПТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз