Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0737-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-01028
Наименование: Създаване,стартиране и развитие на Търговска фирма,предлагаща счетоводни и консултантски услуги
Бенефициент: ЕС ДЖИ КОНСУЛТА Еднолично дружество с ограничена отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 04.07.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта:  Фирмата е стартираща, като създаването и е с цел предоставяне възможност за бизнес дейност в сферата на услугите, повишаване нивото на заетостта, качеството на обслужване, инвестиции в човешкия капитал;  Предлаганите услуги в счетоводно-консултантската къща, са свързани с нуждите и предпочитанията на клиентите, формиращи целевия пазар, като основна задача е доставянето на услуги за населението на гр. София а именно: счетоводни, обработка на работни заплати, данъчни и трудово-осигурителни консултации.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип и управление на проекта Подбор и наемане на персонал Разработване на длъжностни характеристики за ръководител на проект и счетоводител Разпределяне на конкретните отговорности в хода на целия проект Уточняване на комуникирането по проекта (вътрешна и външна, с Агенция по заетостта)
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта (информационни дейности) Информационната табела ще бъде поставена на подходящо място в помещението, в което ще се извършва дейността на предприятието; Информационните стикери ще бъдат залепени на закупеното по проекта оборудване; Изработените табела и стикери ще допринесат за публичност и широка информираност на обществеността за приноса на ЕС и ЕСФ
Дейност 3: Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие Изработване на стратегия, създаване на мисия, визия и политика на фирмата. Избор и установяване на практики за управление на фирмата.
Дейност 4: Наемане на търговско помещение, в което ще се извършва дейността на предприятието Наетото помещение ще се използва за офис на счетеводно-консултантската къща, необходимо за новонаетият персонал и ръководен екип на проекта, както и за осъществяване дейността на предприятието.
Дейност 5: Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието Предвиденото за закупуване оборудване е необходимо за осъществяване дейността на новосъздаденото предприятие, както и за създаването на новите работни места
Дейност 6: Първоначално закупуване на материали и консумативи За да започне да функционира микро – предприятието има нужда от първоначално закупуване на материали и консумативи. Предвидените за закупуване материали и консумативи са канцеларски, които са необходими на персонала за работния процес. Предвиждаме тези продукти да бъдат изразходвани, вложени и реализирани до приключването на проекта.
Дейност 7: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал Ще бъдат разкрити две работни места: Управител - 1 работно място. Изисквания към лицето: професионален опит в областта на счетоводството и консултантските услуги с висше образование Отчетник счетоводство – 1 работно място. Изисквания към лицето: работа с офис техника, текстообработка, работа с документи, писма, платежни документи, комуникация с клиенти и доставчици с висше образование
Дейност 8: Обучение на наетия персонал Обучението ще допринесе за развитие на стартиращия бизнес, както и за новонаетият персонал за подобряване на ключовите им компетентности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИВАНИ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 000 BGN
Общ бюджет: 19 157 BGN
БФП: 19 157 BGN
Общо изплатени средства: 19 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 000 BGN
2014 15 157 BGN
2015 0 BGN
19 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 400 BGN
2014 12 884 BGN
2015 0 BGN
16 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 2 274 BGN
2015 0 BGN
2 874 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз