Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0841-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07030
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Деспред" АД"
Бенефициент: "Деспред" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 09.07.2013
Дата на приключване: 09.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Организация и управление на проекта Организация и управление на изпълнението на дейностите по проекта; Организация на цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Комуникация с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; Спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията; Организиране провеждането на процедурите за възлагане на дейности на изпълнители съгласно ПМС 69/2013, попадащи в обхвата на проекта, включително изготвяне на тръжни досиета и осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Междинното звено; Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори с изпълнителите по проекта; Осчетоводяване и проверка на всички фактури / документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; Спазване на графика за изпълнение на проекта; Вътрешен мониторинг и контрол; Съхранение и архивиране на цялата информация, свързана с проекта.
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността ще обхване цялата структура на Деспред АД. Анализът на състоянието ще съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в Деспред АД. Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разгледат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и надлежно описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение – въз основа на обобщен анализ на резултатите, Деспред АД ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес и ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Важността на тази дейност е свързана и с изпълнението на следваща дейност по проекта - разработване, документиране и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. Резултати, препоръките и заключенията от анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, ще се използват като изходни параметри при стартиране изпълнението на разработването на СУЗБУТ в Деспред АД.
Разработване, документиране и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 Разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 в Деспред АД включва изпълнение на следните етапи: 1. Етап „Планиране на СУЗБУТ”, който включва: • проучване и анализ на съществуващите условия за безопасен труд в Деспред АД; • идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на Деспред АД. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа за изграждането на СУЗБУТ; • дефиниране на политика и общи цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на с конкретни мерки за изпълнението им с определени срокове и отговорници по мероприятия; 2. Етап “Изпълнение”, който включва: • изготвяне на организационна структура на Деспред АД със задължения и отговорности по ЗБУТ; • определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; • осигуряване на средства за комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; • разработване, внедряване и поддържане на определена документация на СУЗБУТ, както и прилагане на правила за управлението й; • преглед и актуализация на съществуващите инструкции за безопасност и разработване на нови такива за всички работни места; • въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; • създаване на програми за поддържане на готовност за действие при аварии и природни бедствия и проиграване на симулирани извънредни ситуации; • обучение на персонала за прилагане на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (СУЗБУТ); • Обучение на вътрешни одитори по BS OHSAS 18001:2007. 3. Етап “Проверка”, който включва: • измерване и мониторинг на резултатността на мерките по отношение на ЗБУТ в Деспред АД; • провеждане на системни оперативни контроли, документирани чрез записи в утвърдени работни документи; • разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; • поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ в Деспред АД съгласно документирана процедура; • провеждане на вътрешни одити; изготвяне на анализи за степента на изпълнение на целите относно ЗБУТ, които се дискутират на прегледи от ръководството.
Сертификация на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 от акредитиран сертификационен орган Сертифицирането на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ще бъде извършено в рамките на 3 до 4 седмици и ще обхване два етапа: Етап 1: Одит на изготвената документация на СУЗБУТ Целта на този одит е външните независими одитори да установят наличието на съответствие на разработената документация с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007, тоест дали ключовите документи са пълни, точни и правилно съставени. Одиторите ще прегледат подробно политиката на компанията по отношение на ЗБУТ, както и доклада от извършената оценка; наръчника и задължителните процедури; наборът от избрани контролни действия и декларацията за приложимост на тези действия; управлението на инциденти, съответствието със законовите актове и т.н. Направените констатации и заключения ще бъдат подробно описани в одиторския доклад. Той ще съдържа и всички забележки и препоръки към ръководството на Деспред АД. Пропуските ще трябва да бъдат отстранени, с оглед постигане на съответствие преди същинския одит. Етап 2: Одит на цялата СУЗБУТ Това е на практика същинският сертификационен одит. Той проверява набора от контролни дейности, от гледна точка на ефективността им и съответствието с документацията, като покрива всички области на действие на стандарта. При открити несъответствия с изискванията на стандарта, те трябва да се отстранят. Резултатът от този одита, и съответно от дейността, е издаването на сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007, валиден 3 години.
Обезопасяване на съществуващ обект – склад № 5 в София на Деспред АД чрез ограничени СМР Описание на дейността: Полагане на ново подово покритие Обосновка на дейността: Към настоящия момент подът на склад № 5 в София е изграден от комбинация от каменен паваж и бетонова замазка. Бетоновата замазка се рони непрекъснато. Спецификата на павираната настилка позволява задържането на мръсотия във фугите и е много трудна за почистване. В резултат, на което се достига до високо ниво на запрашеност. Част от праховите частици са микроскопични (с минимален диаметър) и са предпоставка при вдишване да останат в белите дробове на работниците, което поставя работещите под риск от болести на белите дробове. Голяма част от складираната продукция се транспортира с ръчни и палетни колички. Образувалите се пукнатини и неравности по бетоновата настилка и паважа, създават опасност от обръщане на количките, което може да доведе до трудова злополука с неприятни последици за работниците. В допълнение съществуващата настилка на пода е с висока светлопоглъщаемост. С полагането на желания тип подово покритие се цели понижаване на нивото на запрашеност в склада спрямо сега съществуващия паваж и бетоново покритие. Предвиденото за полагане подово покритие е технологично и с висока износоустойчивост. Новото покритие ще предотврати изронването на съществуващата бетонова замазка и образуването на прах, както и образуването на грапавини и пукнатини, които създават предпоставки за трудови злополуки. С полагането на новото технологично покритие на пода в склада ще се постигне и повишаване на осветеността в помещението, благодарение на по-светлия му цвят, както и способността на този вид под да отразява, в много по-висока степен спрямо съществуващия под, околната светлина. Новият под ще има възможност да се поддържа чист и в отлични експлоатационни параметри значително по-лесно и по-ефективно от съществуващият. Не на последно място трябва да се отчете и факта, че работната среда ще придобие значително по-приветлив вид, което също влияе върху психологическото състояние и настроение на работещите там. Според Европейския стандарт 133061 поддръжката представлява „комбинация от технически, административни и управленски действия, предприемани през експлоатационния живот на даден материален актив — работно място (сграда), работно оборудване или транспортни средства — целящи неговото поддържане или възстановяване в състояние, в което той може да изпълнява функцията, за която е предназначен“. Поддръжката оказва влияние върху безопасността и здравето на работниците, тъй като правилно планираната и редовно извършвана поддръжка е важна за безопасността и сигурността на работната среда. Стандартът определя два вида поддръжка: Коригираща поддръжка, когато действията имат за цел да възстановят системата от състояние на повреда до състояние на функциониране (напр. поправка или подмяна на повредени компоненти). Този вид поддръжка е познат и като „ремонтна“, защото действието се предприема в случай на непредвидена повреда на активите; Превантивна поддръжка, когато действията се предприемат на предварително определени интервали или съгласно зададени критерии, имащи за цел да намалят вероятността за повреда или влошаване на функционирането на даден обект. В този случай действията са насрочени, профилактични и целящи да контролират процеса на влошаване на системата (напр. подмяна, смазване, почистване или проверка). С помощта на настоящия проект ще се извърши коригираща поддръжка на съществуващ обект на Деспред АД и същевременно ще се осигури и превантивната поддръжка с цел да се предотврати процеса на влошаване на актива (изронване на замазката и непригодност за използване).
Визуализация Всички действия за информация и публичност, табели, печатни информационни материали, статии и публикации ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) логото и посланието, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”; г) наименованието на проекта, който Деспред АД изпълнява; д) изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Всяка публикация от Деспред АД, в каквато и да било форма или медия, включително интернет, ще съдържа следното: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Деспред АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.” В хода на изпълнение на проекта Деспред АД ще постави информационна табела на мястото, където се извършват дейностите по операцията. Финансовият принос на Общността ще бъде отбелязван и логото на ЕС и на ОП РЧР ще се поставя на всеки продукт по проекта, включително: брошури, табели, прессъобщения; доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; всякакви други публикации; табела на сградата (склада), включен в проекта. Деспред АД ще организира една информационно събитие за местните медии при приключване на дейностите по проекта.
Приключване на проекта и отчитане Заключителният доклад за изпълнение на договор ще бъде изготвен от бенефициента съгласно образец към договора при приключване на дейностите по проекта. Той се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло и съдържа: • Описание и оценка на дейностите по договора – до каква степен са постигнати конкретната цел и общите цели на проекта; • Ефект върху целевите групи; • Начин на осигуряване устойчивост на проекта; • Партньори и други форми на сътрудничество, информиране и публичност. Заедно със заключителния доклад, Деспред АД ще представи и искане за окончателно плащане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 609 BGN
Общ бюджет: 71 333 BGN
БФП: 71 333 BGN
Общо изплатени средства: 71 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 722 BGN
2014 56 594 BGN
2015 0 BGN
71 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 514 BGN
2014 48 105 BGN
2015 0 BGN
60 618 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 208 BGN
2014 8 489 BGN
2015 0 BGN
10 697 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз